Login

Hydrotheek

help
Kennisdocument watervleermuis : myotis daubentonii [Boek]
2017
De watervleermuis is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming op basis van het feit dat de soort is opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Hij wordt ook benoemd in Bijlage II van de conventie ...
help
4D bronbescherming in een veranderende wereld: casus grondwaterwinning Helmond [Boek]
Loon, Arnaut van \ Bergsma, Emmy \ Alphen, Henk-Jan van \ Segrave, Andrew \ Hartog, Niels \ Kooiman, Jan Willem \ 2017
Met het formuleren van zes bouwstenen voor een 4D-benadering van bronbescherming draagt deze studie bij aan een nieuwe aanpak om grondwaterbronnen duurzaam te beheren. Deze aanpak sluit aan op veranderingen in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen ...
help
Natura 2000 : ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen : juni 2015 [Boek]
2015
In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Kampina & Oisterwijkse Vennen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. Het plan heeft drie delen: Deel A (hoofdstukken 2, 3, 4) bevat de uitgangspunten van het plan in de vorm van een gebied ...
help
De organische veenbasis : afbraakprocessen in relatie tot hydrologie [Boek]
Akker, Jan van den \ Hendriks, Rob \ Delft, Bas van \ 2017
Gezien de hoge kosten van hydrologische herstelmaatregelen en de effecten van deze maatregelen op landgebruik in het omliggende gebied is meer kennis gewenst van de kwetsbaarheid van de veenbasis in hoogveensystemen. In een literatuurstudie voorafgaa ...
help
Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling : een overzicht van de huidige Nederlandse situatie [Boek]
Hootsmans, Michiel \ Knoben, Roel \ Leerdam, Ton van \ 2017
Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Inzicht in allerlei meer verfijnde, soortspecifieke habitat aspecten is nog tamelijk beperkt. Naast bijvoorbeeld eutrofiëringsproblematiek bepalen dez ...
help
Opleverdocument waterschadeschatter : memo [Boek]
Verbree, J.-M. \ 2017
In 2016 is door STOWA opdracht gegeven aan Nelen & Schuurmans om de Waterschadeschatter aan te passen. Dit document beschrijft kort de uitgevoerde werkzaamheden en aanpassingen in de Waterschadeschatter.
help
Gooi je exoot niet in de sloot! : gemeente Houten en waterschap werken samen bij exotische-waterplantbestrijding: ‘het heeft geen zin om je water schoon te houden als je buurman dat niét doet’ \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2017
Waterwaaier en ongelijkbladig vederkruid: deze planten sieren menige vijver en menig aquarium en voorzien het water van zuurstof, maar zijn tegelijkertijd druk bezig om de Nederlandse watergangen te verstikken. De gemeente Houten en Hoogheemraadschap ...
help
Adviescommissie water : 2004-2018 : breed kijken, smal adviseren [Boek]
Goossen, W.J. \ Essen, K. van \ Hoogeveen, A. \ Bos, M. \ 2017
Dit boek geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de commissie en de adviezen die zij heeft uitgebracht, gelardeerd met foto’s van bijeenkomsten en werkbezoeken en reacties van (oud-)leden. Veertien jaar lang adviseerde de Adviescommissie Wat ...
help
A study of the regional implementation of the innovative Room for the River policy : a case study of the interaction of different objectives in the implementation of Room for the River in the IJsseldelta region (in the Netherlands) [Studentenverslag]
Hidding, Y. \ 2017
With Room for the River the Netherlands has responded to near floods. They designed this policy programme with an innovative approach, making room for the river. This approach could also face a number of challenges, of which 1) how it deals with its ...
help
Onderzoeksgebied van wereldformaat : dossier waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wegman, C. \ Gelder, A. de \ Dam, G. \ Winter, W. de \ Ramaekers, G. \ 2017
Sinds 1950 is de bodem van de Haringvlietmonding vel veranderd. Door de jaren heen is een harde scheiding tussen zout en zoet water gecreëerd. Sinds 2000 is er meer inzicht in de morfologische ontwikkeling van de monding. De Haringvlietmonding is erg ...
help
‘Kennis van verzilting ontbreekt bij veel telers' : water \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2016
Verzilting van agrarische grond komt op steeds meer plekken in Nederland voor. Reden voor LTO Nederland en de KAVB Watercommissie Noordelijk Zandgebied om aandacht te vragen voor de problemen die dit met zich meebrengt en daarnaast oplossingen aan te ...
help
Jouke Velstra: ‘een druppel water kun je maar een keer gebruiken’ : water \ BloembollenVisie [Artikel]
Braakman, L. \ 2016
Waar ons water in de sloot vandaan komt, moet Jouke Velstra nog vaak uitleggen op bijeenkomsten. Zoet water is niet vanzelfsprekend. Daar komt men pas achter wanneer er onvoldoende of geen ‘goed’ water beschikbaar is. Het project Spaarwater speelt hi ...
help
Maatregelen voor het verlagen van de nutriëntenbelasting uit landbouwpercelen : effecten van landbouwkundige maatregelen op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in zes polders in het beheergebied van Wetterskip Fryslân [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ 2017
Voor het realiseren van KRW-doelen m.b.t. nutriënten zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Wetterskip Fryslân heeft een aanvullende studie laten uitvoeren, waarvan het resultaat nu voorligt.
help
Herziening spieringadvisering [Boek]
Hammen, T. van der \ Winden, J. van der \ Kraan, M. \ Tulp, I. \ 2017
Het huidige spieringprotocol voor de openstelling van de visserij op spiering in het IJsselmeer en Markermeer-IJmeer dateert uit 1997 en is herzien in 2007. Het ministerie van LNV heeft aan WMR gevraagd om een advies over de herziening van het huidig ...
help
Pilot studie akoestische telemetrie nabij sluiscomplex IJmuiden [Boek]
Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Winter, H.V. \ 2017
Het Noordzeekanaal is een belangrijke migratieroute voor vis en staat in verbinding met een groot achterland. De regionale waterbeheerders en andere partners rondom het Noordzeekanaal zetten zich in voor een goede bereikbaarheid van de regio voor tre ...
help
Taxonomische status van houting in Nederlandse wateren [Boek]
Winter, H.V. \ 2017
Houting (Coregonus oxyrhinchus) is één van de riviertrekvissen, naast Europese steur (Acipenser sturio), Atlantische zalm (Salmo salar) en elft (Alosa alosa), die in de loop van de 20ste eeuw is uitgestorven in de Nederlandse stroomgebieden en na 194 ...
help
Ecologie van zoet-zout overgangen in deltagebieden : literatuurstudie en beoordeling van een scenario in het Volkerak-Zoommeer [Boek]
Tangelder, Marijn \ Winter, Erwin \ Ysebaert, Tom \ 2017
De overgang van zoet naar zout vanuit de rivier richting zee is een belangrijk kenmerk van estuaria. De grote variatie in waterbeweging door getij en rivier afvoer, zoutgehalten, sedimentatie/erosie in combinatie met aanvoer van nutriënten en organis ...
help
Meetprogramma Overijsselse Vecht : nulsituatie 2017 en effecten maatregelen [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Verdonschot, Ralf C.M. \ 2017
Het doel van dit onderzoek is het op een kosteneffectieve manier, dit wil zeggen met behulp van QuickScanmethoden, vastleggen van de nulsituatie in vier trajecten van de Overijsselse Vecht.
help
Stekende insecten Borkel & Schaft : verkenning 2017 [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Dekker, Dorine T.B.M. \ 2017
De inwoners van het dorp Borkel & Schaft (gemeente Valkenswaard) ervaren de laatste jaren terugkerende overlast van steekmuggen. De bewoners vermoeden dat de overlast te maken heeft met de vernatting van het naastgelegen natuurgebied 'De Malpie'. Om ...
help
De druppels gaan tellen : water \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2016
Zomaar even de haspel uitrollen en een dag lang beregenen is niet overal mogelijk. In het zuiden en oosten van Nederland is er minder oppervlaktewater en verscherpt de provincie de regels voor onttrekking van bodemwater. Druppelirrigatie kan mogelijk ...
help
Effecten van visvriendelijke maatregelen op de glasaalindex bij Den Oever [Boek]
Slijkerman, D.M.E. \ Foekema, E.M. \ Vries, P. de \ 2017
In 2016 zijn nabij het spuisluis en schutsluiscomplex bij Den Oever visvriendelijke migratiemaatregelen geïmplementeerd. De maatregelen hebben als doel de glasaal en andere vis sneller en makkelijker te laten migreren tussen het zoute en het zoete wa ...
help
Stedelijke ontwikkeling en bodemdaling in en rondom Gouda : een synthese van drie onderzoeken naar de relatie tussen (stedelijke) ontwikkelingen en bodemdaling [Boek]
Willemse, Nico W. \ 2017
Deze synthese gaat in op de bredere lessen die zijn te trekken uit de deelprojecten en gevolgde methoden voor soortgelijke stedelijke en nabijgelegen buitengebieden (projectfase 4). Welke verbanden bestaan tussen de snelheid van bodemdalingen en alle ...
help
Stresstest voor Klimaatbestendige Ruimte PWVE : resultaten klimaatstresstest light [Boek]
Elshof, A. \ Brink, M. van den \ 2015
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden geacht dit doel in een gezamenlijke ambitie vast te leggen en uiterlij ...
help
Kennisdoorwerking : learning by doing & doing by learning [Studentenverslag]
Boonstra, Y. \ 2017
Deze scriptie is het resultaat van een masteronderzoek naar kennisdoorwerking: het als organisatie leren van kennis die in een tijdelijke organisatie gegenereerd en gemanaged wordt. In dit onderzoek is het proces van kennisdoorwerking in kaart gebrac ...
help
Kennisdocument bever : castor fiber [Boek]
2017
De bever is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming op basis van het feit dat de soort is opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De soort staat vermeld op de Rode lijst van Nederlandse zoogd ...
help
Scenario voor waterveilige Maasvallei \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pol, J. \ Vuren, S. van \ Vreugdenhil, H. \ Bomas, B. \ Burger, M. \ 2017
Om de inwoners van de Maasvallei te beschermen, is een scenario ontwikkeld dat bestaat uit een krachtig samenspel van rivierverruiming en dijkversterking. Met het maatregelpakket is de Maasvallei tot 2050 voldoende beschermd tegen overstromingen en o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.