Login

Hydrotheek

help
Gebiedsdossier en beschermingszonedocument voor bronnen drinkwater : innamepunt Heel als pilot voor integratie [Boek]
Wuijts, S. \ 2008
Als proef is een compleet overzicht samengesteld van relevante aspecten voor de waterkwaliteit, gericht op preventie en risicobeheersing. Hiervoor zijn het ‘gebiedsdossier’ en het ‘beschermingszonedocument’ voor het innamepunt voor drinkwaterbereidin ...
help
Inventarisatie van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
Bartels, A.A. \ Leerdam, R.C. van \ Lodder, W.J. \ Vermeulen, L.C. \ Berg, H.H.J.L. van den \ 2019
help
Inventarisatie van de gegevens-, monitor- en modelbehoefte voor de EU-Nitraatrichtlijnrapportage 2008 [Boek]
Fraters, B. \ Doze, J. \ Hotsma, P.H. \ Langenberg, V.T. \ Leeuwen, T.C. van \ Olsthoorn, C.S.M. \ Willems, W.J. \ Zwart, M.H. \ [2007]
Het RIVM heeft een handleiding opgesteld voor de rapportage over de hoeveelheid nitraat in oppervlaktewater en de bovenste grondwaterlaag. Doel van dit rapport is een snelle en efficiënte start te maken met het rapportagetraject waarmee zal worden vo ...
help
Concentraties van POP in lucht en regenwater : meetresultaten De Zilk pilot september 2009-september 2010 [Boek]
Hollander, A. \ Verboom, J.H. \ Pul, W.A.J. van \ 2012
Tussen september 2009 en september 2010 zijn in een pilot de concentraties van 53 zogeheten Persistent Organic Pollutants (POP) in lucht en regenwater in Nederland gemeten. Deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar in het milieu en kunnen schadelijk zij ...
help
Jaarverslag Landelijke Werkgroep Grondwater 2011 en 2012 [Boek]
Sterkenburg, A. \ Claessens, J.W. \ 2013
In de Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) werken provincies, ministeries, waterschappen, gemeenten en onderzoeksinstituten sinds 2003 aan de implementatie van het grondwatergedeelte van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de daaronder vallend ...
help
Voorstellen II voor trendbepaling in grondwater voor de KRW en de GWR [Boek]
Verweij, W. \ Reijnders, H.F.R. \ Meijles, J.G. \ cop. 2011
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn is bepaald dat concentraties van verontreinigde stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de praktijk bleek het lastig om een dergelijke stijging vast te kunnen stellen. In vervolg o ...
help
De nationale Werkgroep Grondwater 2010 : jaarverslag [Boek]
Zijp, M.C. \ cop. 2011
Een groot deel van de grondwateraspecten van de KRW wordt uiteindelijk uitgevoerd en gecoördineerd door de provincies. Afstemming met provincies over een onderwerp voordat een besluit of product van de WgGW de besluitvormingskolom ingaat, is daarom e ...
help
Biociden in oppervlaktewater voor drinkwaterproductie [Boek]
Bakker, J. \ 2010
Het RIVM heeft twaalf stoffen geselecteerd die model staan voor de mate waarin biociden voorkomen in oppervlaktewater. Aanbevolen wordt deze stoffen te meten op locaties waar oppervlaktewater wordt ingenomen voor de drinkwaterproductie. De twaalf sto ...
help
Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen : een theoretisch concept [Boek]
Zijp, M.C. \ 2008
Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theore ...
help
Risico-inventarisatie waterspeelplaats Zuiderpret, Den Haag [Boek]
Schets, F.M. \ Man, H. de \ 2017
De gemeente Den Haag heeft het RIVM gevraagd om adviezen te geven om de waterkwaliteit van waterspeelplaats Zuiderpret in Den Haag in de toekomst goed te houden en oplossingen aan te reiken voor eventuele problemen. Zuiderpret is een natuurspeelplaat ...
help
Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics [Boek]
Verschoor, A. \ Poorter, L. de \ Roex, E. \ Bellert, B. \ 2014
Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee bereiken. Vervolgens is aan elk van die bro ...
help
Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ 2017
Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX), in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenM het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in dri ...
help
Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen : normvoorstellen voor florasulam en indoxacarb [Boek]
Herwijnen, R. van \ Keijzers, R. \ 2018
Het RIVM stelt voor om de zogeheten indicatieve waterkwaliteitsnormen voor de bestrijdingsmiddelen florasulam en indoxacarb in water aan te passen. Deze normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een re ...
help
Antibioticaresistente bacteriën in afvalwater en mest : workshops over mogelijke beheersmaatregelen [Boek]
Schmitt, H. \ Mennen, M.G. \ Roda Husman, A.M. de \ 2018
Via rioolwater en dierlijke mest komen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica in bodem, lucht en water terecht. Aanvullende zuiveringstechnieken voor afvalwater en mest zouden het aantal antibioticaresistente bacteriën en restanten antibiotic ...
help
Detectie van legionella met een amoebekweekmethode [Boek]
Schalk, J.A.C. \ cop. 2011
RIVM heeft een methode ontwikkeld om levensvatbare legionellabacteriën in water beter te kunnen aantonen, de zogeheten amoebekweekmethode. Het is een aanvulling op de bestaande kweekmethode op agarplaten, die vermoedelijk niet alle ziekmakende legion ...
help
Verkenning doelstelling voor herstel verontreiniging met PFOS [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ 2011
Doelstellingen voor herstel van bodem en grondwaterverontreiniging met PFOS (perfluor octaan sulfonaat) zijn voorgesteld op basis van risico’s voor de mens en het milieu. Dit is gedaan door vier scenario’s uit te werken waarvoor de doelstellingen op ...
help
Toepassing van toxische druk in beoordelingsinstrumenten [Boek]
Wintersen, A. \ Osté, L. \ Mesman, M. \ Lijzen, J. \ 2014
In het milieu zijn verontreinigende stoffen aanwezig die schadelijk kunnen zijn voor de mens en het ecosysteem. Om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen worden diverse soorten rekenmodellen gebruikt. Hiermee kan aan de hand van concentraties va ...
help
Verkenning mogelijkheden voor afleiden 'doelstellingen voor herstel' niet-genormeerde stoffen in grondwater nabij Chemie-Pack, Moerdijk [Boek]
Wintersen, A.M. \ Lijzen, J.P.A. \ Verbruggen, E.M.J. \ 2012
Op de terreinen rond het voormalige Chemie-Pack in Moerdijk zijn na de brand in januari 2011 stoffen in grondwater gemeten waarvoor geen beleidsmatige of wettelijke normen zijn vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is het RIVM gevraagd te inventariser ...
help
Relatie incident Chemie-Pack en gemeten stoffen in grond(water) [Boek]
Wintersen, A.M. \ Janssen, P.J.C.M. \ Lijzen, J.P.A. \ 2012
Op 5 januari 2011 heeft bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk een grote brand gewoed. Het is aannemelijk dat als gevolg hiervan grote hoeveelheden chemicaliën uit het bedrijf in de bodem en in het oppervlaktewater zijn terechtgekomen. Dat komt mede ...
help
Waterkwaliteitsnormen voor titanium : advies over het gebruik van de huidige norm [Boek]
Smit, C.E. \ 2013
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) verkend of er een nieuwe waterkwaliteitsnorm moet worden afgeleid voor titanium. Titanium wordt als titaniumdioxide toegepast als witmaker in allerlei producten, zoals ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.