Login

Hydrotheek

help
Gewoon schoon : 10 resultaten voor een gezond watersysteem [Boek]
2003
help
Deltaproof midterm review : projectenoverzicht [Boek]
2013
Dit rapport, dat samen met rapport 2013-04 een geheel vormt, geeft een overzicht van alle projecten die STOWA heeft geïnitieerd of waaraan STOWA bijdraagt in het kader van het kennisprogramma Deltaproof.
help
Overdrachtsdocument taxoncodering aquatische organismen (TCN) [Boek]
Limbeek, M.C.E. \ 2003
help
Verbetering inspectie waterkeringen : buitenlandse gidsen voor visuele inspectie [Boek]
Flikweert, J.J. \ 2007
Het project “Buitenlandse gidsen voor visuele inspectie” is onderdeel van het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW) en heeft als doel een overzicht te geven van het gebruik van gidsen bij visuele inspectie van waterkeringen i ...
help
Verbetering inspectie waterkeringen : grip op kwaliteit visuele waarnemingen [Boek]
Schelfhout, H.A. \ Temmerman, L.M.J. \ 2007
Het project “Grip op kwaliteit visuele waarnemingen” is onderdeel van het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW) en heeft als doel een systematiek te bieden voor vastlegging van visuele waarnemingen bij reguliere inspecties va ...
help
Verwijdering van hormoonverstorende stoffen in rioolwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
Lahr, J. \ 2003
help
Optimalisering van grote nabezinktanks - [Dl. 2]: Modellering van de fysische processen [Boek]
1992
help
Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 - [Dl. 1]: Bouwstenen professionele inspectie : handreiking voor het organiseren van inspectie [Boek]
Bakkenist, S. \ 2012
De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 bestaat uit drie rapporten voor verschillende gebruikers: het organisatie deel, Bouwstenen Professionele Inspecties; het technisch deel, Inspectiewijzer waterkering; het Standaard Inspectieplan.
help
NKWK startconferentie : verslag van 21 april 2015 [Boek]
Weeren, B.J. van \ 2015
Verslag van de startconferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), gehouden op 21 april 2015, inclusief verslagen van alle werksessies. Met het NKWK bundelen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hun kra ...
help
N- en P-verwijdering met fuzzy filtratie op de RWZI Nieuw Vossemeer [Boek]
Visser, A. \ 2011
Waterschap Brabantse Delta heeft samen met STOWA een onderzoekproject gestart naar de haalbaarheid van stikstof- en fosfaatverwijdering met Fuzzy Filtratie als nageschakelde techniek.
help
Energy efficiency in the European water industry : a compendium of best practices and case studies [Boek]
Frijns, J. \ Uijterlinde, C. \ 2010
This European report on best practices of energy efficiency in the water industry has been compiled by KWR and STOWA. The report showcases 23 energy efficiency initiatives which were collected as case studies from European water utilities. The Europe ...
help
Ontwikkelingsprogramma regionale keringen, fase 2 [Boek]
2012
Een integrale uitwerking van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen is uitgevoerd. Dit op verzoek van provincies (IPO) en waterschappen (Unie van Waterschappen). Doel was de ontwikkeling van een definitief instrumentarium (bestaande uit v ...
help
Waardevol verbinden : Strategienota 2014-2018 [Boek]
Weeren, B.-J. van \ 2014
Als kennismanager van het regionale waterbeheer gaat STOWA de samenwerking met Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen versterken. Met hernieuwde aandacht voor energie en duurzaamheid; met een klimaatbestendig waterbeheer, een hoogwaterbeschermi ...
help
Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 - [Dl. 2]: Inspectiewijzers waterkeringen : technische informatie uitvoering inspecties [Boek]
Bakkenist, S. \ 2012
De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 bestaat uit drie rapporten voor verschillende gebruikers: het organisatie deel, Bouwstenen Professionele Inspecties; het technisch deel, Inspectiewijzer waterkering; het Standaard Inspectieplan.
help
Literatuurstudie slibdesintegratie [Boek]
STOWA \ 2005
STOWA heeft een literatuurstudie uit laten voeren naar slibdesintegratie, een voorbehandelingstechniek voor zuiveringsslib. De studie gaat in op de mogelijkheden voor inzet van slibdesintegratie op een waterzuivering, de verwachte positieve effecten, ...
help
NEWs: the Dutch roadmap for the WWTP of 2030 [Boek]
Roeleveld, P. \ Roordam, J. \ Schaafsma, M. \ 2010
Within the context of a global research program, some countries agreed to focus on the municipal sewage treatment plant, an important element of urban wastewater management. The Netherlands are part of that group, lead by the Public Utility Board of ...
help
Addendum op de leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen betreffende de boezemkaden [Boek]
2010
Dit Addendum bevat de gewenste tussentijdse verbeteringen van het toetsinstrumentarium voor de boezemkaden. Hoofddoelstelling is het verkrijgen van een beter beeld van de veiligheid van de boezemkaden. Hiertoe dient de verbeterde toetsmethode voor de ...
help
Promotor gebruikershandleiding : versie 3.0 [Boek]
Bakker, M. \ Kuijper, B. \ Nederpel, A.C. \ 2010
Doel van deze gebruikershandleiding is om de gebruiker te begeleiden bij het afleiden van extreme waterstanden en de toetsing op hoogte van regionale keringen met PROMOTOR. Bij een gegeven frequentie kan de gebruiker hiermee het bijbehorende hydrauli ...
help
Richtlijn normering compartimenteringskeringen [Boek]
Geerse, C. \ Stijnen, J. \ Kolen, B. \ 2007
Het doel van deze richtlijn is als volgt: “Het beschrijven van de methodiek op basis waarvan voor de waterkerende functie van compartimenteringskeringen een veiligheidsnorm kan worden gebaseerd”. Verondersteld wordt dat met behulp van deze methode de ...
help
Assetmanagement en stedelijk waterbeheer [Boek]
Beenen, T. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ Stichting RIONED \ [2014]
Voor doelmatig beheer is kennis nodig van de wensen van belanghebbenden en van het huidige functioneren in die specifieke context. In stedelijk waterbeheer bepaalt de lokale context wat een probleem is en wat de meest effectieve oplossing is. Assetma ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.