Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 219

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: titelbeschrijving="Stowa rapport"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteit [Boek]
Vos van Steenwijk, A.A. de \ 2018
In aansluiting op een eerder onderzoek naar het voorkomen van de grote modderkruiper en de rode Amerikaans rivierkreeft in de Krimpenerwaard (Zuid-Holland) is een oriënterend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die een brede eDNA-screening biedt o ...
help
Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
help
eDNA metabarcoding vissen : onderzoek naar de mogelijke toepassing van edna voor de KRW vismonitoring (2016) [Boek]
Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2018
Nieuwe DNA methoden zijn sterk in opkomst voor het in beeld brengen van ecologische parameters zoals de visstand. Sinds 2013 doet RAVON in samenwerking met STOWA en waterschappen onderzoek naar de mogelijke toepassing van een eDNA metabarcoding metho ...
help
Handreiking informatieplan waterkeringen [Boek]
Heeremans, Eugène \ Huizinga, Emiel \ Lekkerkerk, Huibert-Jan \ Meijerink, Tom \ Pijnenburg, Toin \ 2018
De Handreiking Informatieplan waterkeringen beoogt een helder overzicht te geven van nader uit te werken onderwerpen in een informatieplan. De benoemde onderwerpen voor het informatieplan zijn a) ketenambitie, b) organisatie, c) kwaliteitsborging en ...
help
Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren : extreme buien zijn extremer geworden [Boek]
Weeren, Bert-Jan van \ Beersma, Jules \ Peerdeman, Kees \ Hakvoort, Hans \ Taksma, Michelle \ 2018
In opdracht van STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water nieuwe neerslagstatistieken afgeleid voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur. Deze statistieken vallen tot enkele tientallen procenten hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde neersla ...
help
Handreiking voor het beheerregister [Boek]
Veen, Nelle van \ Schuurman, Hans \ 2018
De Handreiking beheerregister beschrijft de gegevens die onder het beheerregister vallen en geeft de relatie aan met de zorgplichtprocessen. Het document richt zich op de informatiebehoefte van de beheerder.
help
Ecologische sleutelfactoren : stilstaande en stromende wateren [Boek]
2018
Dit rapport bevat informatiebladen waarin een toelichting wordt gegeven op de werking en betekenis van de ecologische sleutelgfactoren die STOWA heeft laten ontwikkelen voor stilstaande en stromende wateren. De sleutelfactoren vormen de belangrijkste ...
help
Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen [Boek]
Mors, Aniek ter \ Reitsma, Berend \ Blom, Johan \ 2018
Deze leidraad moet technologen helpen om bij incidenten/-calamiteiten snel adequate maatregelen te treffen om negatieve effecten op de oppervlaktewater-kwaliteit en leefomgeving en schade aan de zuiveringswerken zoveel mogelijk te voorkomen dan wel t ...
help
Characterization of polyelectrolytes for sludge dewatering [Boek]
Raffa, Patrizio \ Korving, Leon \ Picchioni, Francesco \ 2018
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de eigenschappen van uiteenlopende polyelectrolyten voor slipontwatering. Dit is een stap naar een instrument waarmee zuiveringsbeheerders de kwaliteit van polyelektrolyten kunnen controleren om ...
help
Effecten van Graskarper op de kwaliteit van watersystemen [Boek]
Nagelkerke, L.A.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ Moonen, J. \ Smeden, J. van \ 2018
In deze literatuurstudie is geëvalueerd wat de effectiviteit en ecologische effecten zijn van het uitzetten van graskarpers (Ctenopharyngodon idella) als beheermaatregel om plantengroei te beperken. Daarnaast zijn de effecten van het uitzetten van gr ...
help
Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel [Boek]
Mulder, H.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Vos, A. de \ Straten, G. van \ Heinen, M. \ Kroes, J.G. \ 2018
Op het Zilt Proefbedrijf Texel ‘SaltFarm Texel’ (www.SaltFarmTexel.com) worden proeven uitgevoerd om voor verschillende landbouwgewassen de zouttolerantie te onderzoeken. Gedurende de periode 2012 tot en met 2015 zijn onder gecontroleerde veldomstand ...
help
Neerslagstatistieken voor korte duren : actualisatie 2018 [Boek]
Beersma, Jules \ Versteeg, Rudolf \ Hakvoort, Hans \ 2018
In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV-Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur geactualiseerd. De nieuwe statistieken, die tot enkele tientallen procenten hoger uitvallen dan de tot nu toe gehantee ...
help
Rol van afvalwater bij verspreiding van antibioticaresistentie : ESBL-producerende Escherichia coli en ampicillineresistenteEnterococcus faecium in oppervlaktewater [Boek]
Blaak, Hetty \ Schilperoort, Remy \ Schmitt, Heike \ 2018
De voorliggende publicatie geeft de resultaten van het eerste Nederlandse onderzoek naar de belangrijkste routes voor verspreiding van resistente bacteriën naar het waterige milieu. Deze kennis is van belang voor een gefundeerde keuze over mogelijke ...
help
Handreiking KRW-doelen [Boek]
Twynstra Gudde \ Witteveen+Bos \ RoyalHaskoningDHV \ Colibrie Advies \ 2018
De Handreiking KRW-doelen geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor de Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld met het oog op Europ ...
help
Juridisch kader doelfasering, doelverlaging en afwenteling : KRW-verkenningsfase [Boek]
Twynstra Gudde \ Witteveen+Bos \ RoyalHaskoningDHV \ Colibrie Advies \ 2018
Hoofdstuk 2 gaat in op de KRW vanuit een juridisch perspectief. Het is als het ware het juridisch kader op Europees niveau. Relevante delen van de richtlijn zijn overgenomen met duiding van governance, doelstelling, doelen, doorwerking en instrumente ...
help
Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren [Boek]
Cusell, Casper \ Hermans, Annemiek \ Schep, Sebastiaan A. \ Geest, Gerben J. van \ 2018
Het aquatisch ecosysteem kan in verschillende ‘toestanden’ verkeren. Voor het definiëren van ecologische doelen, maar ook voor het beschrijven van de actuele situatie is het nuttig om te kunnen refereren aan een natuurlijke toestand of aan een van de ...
help
Programmaplan ORK-III : verder bouwen op een goed fundament : Ontwikkelprogramma Regionale Keringen (ORK) [Boek]
Laarman, Dianne \ Biemans, Robin \ Timmermans, Ferdi \ 2018
Dit programmaplan ORK III is een concrete invulling en uitwerking van de nieuwe visie op regionale keringen ‘Verder Bouwen op een Goed Fundament’ die in 2017 uitkwam.
help
Handboek beken en erfgoed : beeklandschappen met karakter [Boek]
2018
Waterschappen werken al geruime tijd aan beekherstelprojecten, waarbij ruimtelijke opgaven zoals verdrogingsbestrijding, waterberging en natuurherstel een rol spelen. Het uitvoeren van hydrologische en ecologische systeemanalyses is hierbij een belan ...
help
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden : verkennende studie naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor onderhoud van kunstgras sportvelden en verkenning verspreiding [Boek]
Wit, Jaap de \ Opdam, Robin \ Vissers, Marc \ 2018
Op kunstgrasvelden - vooral hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden - kan aangroei van algen en mossen zorgen voor gladheid en daardoor gevaarlijke situaties voor de sporters. In dit rapport is een verkenning uitgevoerd hoe algen en mossen op deze ...
help
Proeftuin persleidingen fase 2: inventarisatie en basisonderzoek [Boek]
Langeveld, Jeroen \ Haan, Cornelis de \ 2018
Deze publicatie is een update van het Stichting RIONED/STOWA rapport 2015-21 met aanvulling van de tot begin 2018 bereikte resultaten in de proeftuin persleidingen. De proeftuin persleidingen verzamelt de praktijkervaringen met onderzoek naar de cond ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.