Login

Hydrotheek

help
Case study beheersysteem asfaltdijkbekledingen [Boek]
Davidse, M.P. \ 2011
Veel asfaltdijkbekledingen in Nederland hebben inmiddels een hoge leeftijd bereikt. Hierdoor neemt het onderhoud aan de bekledingen toe. Uit een inventarisatie onder beheerders is gebleken dat er behoefte is aan een beheermethode voor de asfaltdijkbe ...
help
Open steenasfalt : kennis van de eigenschappen verzameld uit onderzoek uitgevoerd in de periode tot 1984 [Boek]
Herpen, J.A. van \ 1985
Gezien het toch al grootschalige gebruik van open steenasfaIt in de waterbouw acht werkgroep 4A (asfaltbekledingen) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen het belangrijk dat meer duidelijkheid in de eigenschappen van het materiaal wo ...
help
Inventarisatie scheurvorming in asfaltdijkbekledingen [Boek]
Gruis, H.J.A.J. \ 1982
Nadat in overleg tussen C.O.W. , W.B.D. en O.N.W. op 4 maart 1981 was besloten een inventarisatie van de scheurvorming in asfaltdijkbekledingen te verrichten, is deze in de loop van 1981 uitgevoerd. Aanleiding tot deze inventarisatie was de scheurvor ...
help
State of the art asfaltdijkbekledingen [Boek]
Davidse, M.P. \ 2010
Sinds het uitkomen van het Technisch Rapport Asfalt voor Waterkeren, heeft de werkwijze bij de toetsing op veiligheid van asfaltdijkbekledingen de nodige veranderingen ondergaan. De visuele inspectie heeft een meer centrale rol gekregen, waarbij scha ...
help
VID2009P06 - Signaleren en vastleggen schade [Video]
STOWAvideo \ 2012
De presentatie 'Vroegtijdig signaleren van schade aan asfaltbekledingen een must' door Bernadette Wichman (Deltares) en Rien Davidse (KOAC-NPC) werd gehouden op de 2e bijeenkomst voor veldinspecteurs op 10 september 2009. Aan de hand van sprekende vo ...
help
State of the art rapport open asfalt [Boek]
Davidse, M.P. \ Heesbeen, J. \ Looff, A.K. de \ Montauban, C.C. \ 2016
Dit rapport is een technisch document waarin de kennis en ervaring van 45 jaar toepassen van open steenasfalt in waterkeringen en oevers overzichtelijk en toegankelijk is gebundeld. Dit document is een aanvulling op de informatie beschreven in het te ...
help
Notitie onderzoek asfaltdijkbekledingen 2012-2015 [Boek]
Vries, W.S. de \ Mom, R.J.C. \ 2011
Asfaltdijkbekledingen bieden bescherming tegen erosie van het dijklichaam. Het goed functioneren van deze bescherming moet gedurende vele jaren gewaarborgd blijven, waarbij goed beheer cruciaal is. Er treedt veroudering op van de asfaltbekleding, wat ...
help
Meer grip op kwaliteit van asfaltdijkbekledingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wichman, B.G.H.M. \ Looff, A.K. de \ 2010
Sinds 2007 loopt een uitgebreid onderzoeksprogramma naar het toetsen op veiligheid, inspectie en beheer van asfaltdijkbekledingen. De aanvangskwaliteit van het asfalt blijkt cruciaal te zijn. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een integral ...
help
Behandeling regenwater van bitumendak ter discussie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boogaard, F.C. \ Steketee, J. \ 2009
Sommige waterschappen laten het direct lozen van regenwater afkomstig van bitumendaken niet toe zonder aanvullende zuivering. Twijfels over deze aanpak resulteerden in een praktijkonderzoek naar de kwaliteit van afstromend regenwater
help
Mysterieuze asfaltrot op Friese Zeedijken : Extra waakzaamheid geboden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2008
Betonrot is een bekend begrip. Ook asfalt kan rotten, zo blijkt. Het fenomeen openbaarde zich in 2005 in alle heftigheid op het dijkvak Westhoek-Zwarte Haan in Friesland. Voor dit jaar staat intussen weer drie kilometer zieke dijk op de rol voor repa ...
help
Bureaustudie asfalt op bermen [Boek]
Davidse, M.P. \ 2013
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een bureaustudie uitgevoerd om informatie over de toepassing van asfalt op bermen op dijken te verzamelen en te bundelen.
help
Planten en wiergemeenschappen op de Westerscheldedijken [Boek]
Meijer, M. \ 2011
Omdat aan de Westerschelde is begonnen met het vervangen van de dijkbekleding, leek het zinvol juist in dit gebied eens te kijken hoe het er voor staat met de planten en de wiergemeenschappen, ongeveer tien jaar na de uitvoering van de eerste werken. ...
help
Van zeefgoed naar asfalt, Vazena : ontwikkeling eerste product-markt-combinatie voor zeefgoedcellulose [Boek]
Pijlman, E. \ Flapper, Y. \ Vries, H. de \ Kooij, Y. van der \ Verweij, D. \ Vriend, P. \ 2017
Dit rapport bevat de bevindingen die zijn opgedaan in het project 'Van Zeefgoed Naar Asfalt (VAZENA). Het betreft een succesvolle demonstratie van een markttoepassing voor zeefgoedcellulose, namelijk als afdruipremmer in asfalt. Zeefgoedcellulose (m. ...
help
Toepassing van asfalt bij binnenwateren [Boek]
Looff, A. de \ Herpen, J.A. van \ [1995]
help
Leidraad voor de toepassing van asfalt in de waterbouw [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1984
Oorspronkelijk was het onderwerp van de leidraad de toepassing van asfalt als dijkbekledingsmateriaal. Hoewel deze teneur nog steeds merkbaar is, wordt in de uiteindelijke versie een veel ruimer gebied bestreken, namelijk alle waterbouwkundige toepas ...
help
Levensduur en beheeraspecten van asfaltdijkbekledingen: wat is anders dan in de wegenbouw? [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Wichman, B.G.H.M. \ Looff, A.K. de \ Ven, M.F.C. van de \ 2010
Veel dijken in Nederland zijn voorzien van een asfaltdijkbekleding. Die bekleding is in veel gevallen enkele decennia oud; de helft is ouder dan dertig jaar. Vraag is of de conditie van oudere bekledingen nog voldoende is.
help
Asfalt op dijk zeer divers van kwaliteit : methoden om laagdikte en stijfheid in kaart te brengen [dossier: waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Looff, A.K. de \ Montauban, C.C. \ 2005
Met een combinatie van grondradar- en valgewicht-deflectiemetingen wordt in opdracht van Rijkswaterstaat de momentane sterkte van asfaltbekledingen op dijken beoordeeld. De methode is ook geschikt om een toekomstig kwaliteitsverlies te monitoren
help
Technisch rapport Asfalt voor waterkeren [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. \ 2002
Deze publicatie beschrijft de huidige kennis op het gebied van asfalttoepassingen bij waterkeringen.Het boek is bedoeld voor beheerders en ontwerpers van waterkeringen.
help
Workshop RWS/STOWA Asfaltdijkbekledingen 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
Op 15 april 2014 is de jaarlijkse workshop van de klankbordgroep Asfaltdijkbekledingen in Wieringerwerf gehouden. De dijkversterking van de Wieringermeerdijk liep als een rode draad door de workshop. Hier wordt de bestaande gezette steenbekleding ove ...
help
Workshop Asfaltdijkbekledingen 2012 [Video]
STOWA \ 2012
Op dinsdag 15 mei 2012 heeft bij Deltares in Delft de workshop en klankbordgroep Asfaltdijkbekledingen 2012 plaatsgevonden onder leiding van de dagvoorzitter Martin van de Ven (TU Delft). Dit jaar met een focus op open steenasfalt en overstroombare d ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.