Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 214

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="biologisch waterbeheer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Praktijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen \ H2O online [Artikel]
Chrzanowski, C. \ Geurts, J.J.M. \ Heerdt, G. ter \ Immers, A. \ Declerck, S. \ 2015
De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor ...
help
Visvriendelijk maaien \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ Vries, R. de \ 2014
Hoewel waterplanten onmisbaar zijn voor een gezonde visstand, is een overvloed ervan schadelijk voor de visstand en de visserij. Het dichtgroeien van wateren verhindert niet alleen de aan- en afvoer van water, maar kan ook nadelig zijn voor het recre ...
help
Quick scan waterkwaliteit en ecologie Volkerak-Zoommeer [Boek]
Vries, I. de \ Postma, R. \ 2013
De waterkwaliteit van het Volkerak - Zoommeer verbetert sinds 2005; er zijn minder algen, de helderheid van het water neemt toe en blauwwieroverlast komt minder vaak voor. Begrazing van algen door de quaggamossel is waarschijnlijk de belangrijkste oo ...
help
Mogelijkheden van de inzet van driehoeksmosselen voor verbetering van de waterkwaliteit : casestudy: beheersgebied Hunze & Aa’s [Boek]
Sophie, Y. \ 2012
Hoe kan de inzet van de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) in noordelijke meren bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit? De driehoeksmossel kan hieraan bijdragen door haar filtercapaciteit. Het voorkomen van de mossel is afhankelijk van d ...
help
Naar een ecologische kosteneffectiviteitsanalyse \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bijkerk, R. \ Torenbeek, R. \ Wind, M. \ Cleef, R. van \ 2012
De crisis raakt ook het waterbeheer. Waterkwaliteitsprojecten komen op diverse plaatsen in Nederland in de knel, maar ongeacht de economische situatie dienen gemeenschapsgelden goed overwogen te worden aangewend. Een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) ...
help
Variatie in biodiversiteit in sloten binnen één polder : thema Platform \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heukelum, M. van \ Peeters, E. \ 2012
Met meer dan 300.000 kilometer aan poldersloten en weteringen vormen de Nederlandse polders een uitgebreid potentieel leefgebied voor onder andere water- en oeverplanten, vissen, amfibieën en insecten. Toch ziet men poldersloten nog vaak slechts als ...
help
Centrale plaats voor ecologie in waterbeheer \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Jaarsma, N.G. \ 2011
De KRW maakt het mogelijk gedifferentieerde normen en doelen te stellen. Dit doet recht aan de diversiteit in kenmerken, functies en daarmee ecologische potenties van de oppervlaktewateren. Wel vraagt het een andere werk- en denkwijze van de waterbeh ...
help
Stedelijk water management: op weg naar 2015? \ WT-afvalwater [Artikel]
Bouteligier, R. \ 2011
De taak van een rioolbeheerder of een manager stedelijk water is vandaag de dag geen sinecure. Zowel op regelgevend vlak als qua dienstverlening worden er steeds hogere eisen gesteld. Zo verplicht de Europese Kaderrichtlijn Water, dat tegen 2015 een ...
help
Toenemende complexiteit van het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Wim van Leussen nam op 11 maart 2011 afscheid van de Universiteit van Twente, waarbij hij in 2001 werd benoemd tot hoogleraar River Basin Management. In zijn afscheidsrede- 'Waterbeheer volgens de stroomgebiedbenadering in een tijd van klimaatverande ...
help
Is ecologisch herstel van ondiepe plassen goed te modelleren? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pouw Kraan, E. van der \ Maessen, M. \ Hemelraad, J. \ 2011
De uitvoering van ecologische herstelmaatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water is momenteel in voorbereiding. De maatregelen, die in de stroomgebied- en waterbeheerplannen zijn genoemd, worden uitgewerkt en uitgevoerd. Bij veel waterbeheer ...
help
Zijn natuurvriendelijke oevers effectief voor de KRW? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haye, M. de la \ Verduin, E. \ Blom, C. \ Everaert, G. \ 2011
De aanleg van natuurvriendelijke oevers biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van water- en oeverplanten en daarmee voor andere leefgemeenschap, zoals macrofauna en vissen. Dit positieve effect is echter niet eerder statistisch onderbouwd. Met de ...
help
Vis bindt : vrije doorgang voor Noord-Hollandse poldervissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Roodzand, H. \ 2011
Binnen de Europese Kaderrichtlijn (KRW) vormt de visstand een belangrijke biologische parameter. In het verlengde hiervan dienen waterbeheerders maatregelen te treffen, die zijn gericht op het herstel van het leefgebied voor vissen en het verbeteren ...
help
Structuur voor vissen : pleidooi voor het verbeteren van vishabitats \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroes, M.J. \ Bakker, L.E.S. \ Kwaadsteniet, P.I.M. de \ 2011
Vissen nemen in de Europese Kaderrichtlijn Water een prominente plaats in. De focus ligt daarbij vooral op de aanleg van natuurvriendelijke oevers, gedifferentieerd schoningsbeheer en beekherstel. Volgens onderzoekers van het advies- en ingenieursbur ...
help
Nereda, de nieuwe stap in de biologische afvalwaterzuivering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2011
Na een jarenlange zwangerschap van hun kindje hebben TU Delft, DHV en Stowa met trots de pasgeboren waternimf aan de wereld getoond. Ze heet Nereda en heeft een gouden toekomst. In Epe werd voorafgaand aan de nieuwbouw van de rwzi al enkele jaren de ...
help
De Dommel maakt het zichtbaar : biodiversiteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Plas, V. van der \ 2010
2010 was het internationale jaar van de biodiversiteit. Waterschap De Dommel kan terugkijken op een succesvol jaar en heeft ontdekt en laten zien hoe gemakkelijk biodiversiteit te combineren is met lopende projecten en activiteiten
help
Zin en onzin achter Actief Biologisch Beheer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ 2010
Met behulp van zogenoemd Actief Biologisch Beheer (ABB) wilden drie waterschappen in Zuid-Holland en Gelderland onderzoeken of zij de waterkwaliteit konden verbeteren. Met behulp van het wegvangen van 95% van het brasem- en karperbestand wilden de wa ...
help
MBBR: een innovatief proces voor biologische afvalwaterreiniging \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Sisselaar, D. \ 2009
Dit artikel handelt over het MBBR-proces van Anoxkaldnes. Het betreft een biofilmtechnologie voor biologische reiniging van afvalwater. Het proces is zeer compact en wordt wereldwijd in verschillende uitvoeringen toegepast. Het referentieprofiel telt ...
help
Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2007 [Boek]
Haterd, R.J.W. van de \ Wielakker, D. \ 2008
In het najaar van 2003 is gestart met een grootschalige OBN biomanipulatie-experiment in Terra Nova. In de periode tot en met de zomer van 2004 is een groot deel van de Brasem en Blankvoorn in de gehele plas weggevangen. Hoewel de waterplanten in de ...
help
Regelgeving effluent en restmateriaal uit biobedden [Boek]
Werd, H.A.E. de \ cop. 2007
Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van g ...
help
Quickscan van knelpunten voor vismigratie [Boek]
Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
In de Visie op Vis die Waterschap Zuiderzeeland in 2006 heeft vastgesteld heeft het waterschap geconcludeerd dat binnen haar beheersgebied de mogelijkheden voor de uitwisseling van vis tussen peilgebieden onderling en tussen het beheersgebied en het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.