Login

Hydrotheek

help
Jaarverslag 2015-2016 / Technische Commissie Bodembescherming \ Jaarverslag... / Technische Commissie Bodembescherming [Jaarverslag]
2016
In verband met het afbouwen van de werkzaamheden van de Technische commissie bodem (TCB) betreft dit jaarverslag de werkzaamheden van 1 januari 2015 tot en met het beëindigen van de werkzaamheden in 2016.
help
Advies prioritaire projecten uitvoeringsprogramma bodembeleid [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 2006
De Technische Commissie Bodembescherming (TCB) is gevraagde om advies over een aantal prioritaire projecten van het uitvoeringsprogramma bodembeleid te geven. De advisering betreft de projecten Grond en Bagger, Normstelling en Bodemkwaliteitsbeoordel ...
help
Bodemsanering, bestaat het nog? : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
Braams, W.T. \ Burger, J. \ Winterink, K. \ 2013
De affaire Lekkerkerk eind jaren tachtig is de start geweest van bodemsanering en wetgeving op dit gebied. De praktijk met betrekking tot bodemverontreiniging en bodemsanering heeft zich na het gifschandaal in Lekkerkerk voortdurend ontwikkeld en ver ...
help
De redeneerlijn voor de ondergrond [Boek]
Zoetbrood, Pascal \ Veld, Mark in' t \ 2009
Het doel van de redeneerlijn, beschreven in dit rapport, is het ontsluiten van kennis over de consequenties van ondergrondse activiteiten voor de functies van de bodem. Hiermee is de redeneerlijn dus een hulpmiddel bij afwegingen over het gebruik van ...
help
Ordening van de ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader - Hoofdrapport [Boek]
Bonte, M. \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. \ KWR, Watercycle Research Institute. \ 2010
Het toenemend gebruik van de ondergrond vraagt steeds vaker om regulering. Met het convenant bodem zijn verantwoordelijkheden voor bodembeleid verschoven van het Rijk naar de provincies en gemeenten. Het rijk geeft aan dat decentrale overheden een be ...
help
Slim monitoren van bodemkwaliteit [Boek]
Westerhof, R. \ cop. 2007
Het bodembeleid is volop in beweging. Het nieuwe bodembeleid richt zich niet meer alleen op beschermen van de bodem, maar ook van het faciliteren van duurzaam bodemgebruik. Dit rapport richt zich in dat kader op verzoek van TCB op het monitoren van d ...
help
De bodem verdient meer... : mogelijkheden en kansen van lokaal bodembeheer : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Eijsden, G. van \ Geldof, G. \ 2013
Sinds het 'bodemschandaal Lekkerkerk' in 1980 was de aandacht in de bodemwereld vooral gericht op de chemie van de bodem. Na deze focus op chemie groeit nu de vraag naar een breder perspectief. Daarom is onder de noemer 'Impuls Lokaal Bodembeheer' (I ...
help
Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid [Boek]
Dirven-van Breemen, E.M. \ Lijzen, J.P.A. \ Otte, P.F. \ Vlaardingen, P.L.A. van \ Spijker, J. \ Verbruggen, E.M.J. \ Swartjes, F.A. \ Groenenberg, J.E. \ Rutgers, M. \ [2007]
Naar aanleiding van de aanpassingen in het bodembeleid en het opstellen van het Besluit Bodemkwaliteit binnen de Wet bodembescherming, zijn in dit rapport getalswaarden afgeleid voor referentiewaarden, ter onderbouwing van de maximale waarden in de n ...
help
Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond [Boek]
2010
Deze beleidsvisie gaat in op die onderwerpen die voor het duurzaam gebruik van de ondergrond relevant zijn én waarvoor, naar de mening van het kabinet, een noodzaak bestaat tot een aanvulling op het reeds ingezette beleid. Tevens wordt daarbij nader ...
help
Nota baggerspecieverwijdering 1994 - 2000 [Boek]
Noord-Brabant \ 1994
help
Uitnodiging hoorzitting deskundigencommissie zandwinputten [Boek]
Technische commissie bodembescherming \ 2009
Het standpunt van de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) inzake het storten van licht verontreinigde grond in zandwinputten. Het standpunt is aangevuld met passages uit eerdere adviezen betreffende Prioritaire projecten uitvoeringsprogramma b ...
help
Intensief onderhandelen leidt tot nieuw bodemconvenant \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Timár, E. \ 2015
Na 35 jaar komt een historische mijlpaal in zicht: rond 2020 zijn er in Nederland geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico's zorgt. Ons land begint aan een volgende fase voor het bodem- en ondergrondbeleid. Daarover maa ...
help
Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen : duurzaam benutten van bodem en ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nijs, T. de \ Mesman, M. \ Otte, P. \ 2013
Bodem en ondergrond in Nederland worden steeds meer gebruikt voor activiteiten zoals warmte-koudeopslag, geothermie, kabels en leidingen en ondergronds bouwen. Om de beschikbare ruimte duurzaam te benutten is het van belang de eigenschappen van de bo ...
help
Oude oeverbestorting niet zomaar te hergebruiken : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tusscher, R. ten \ Leenstra, C. \ 2014
Het (water)bodembeleid heeft sterk te maken met hergebruik van secundaire grondstoffen. Zo wil Waterschap Vallei en Veluwe 12 km natuurvriendelijke oever aanleggen om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Dat betekent verwijdering van oeverbestorti ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.