Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 499

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="bodemchemie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bodem- en hydrochemisch onderzoek randzone Aamsvee [Boek]
Mullekom, Mark van \ Smolders, Fons \ Roelofs, Jan \ 2016
Op basis van het bodemtype, de bodemchemie en de te verwachten hydrologische omstandigheden (zowel kwantitatief als kwalitatief) kunnen de kansen voor het herstel of de ontwikkeling van vochtige tot natte schraalgraslanden en geschikte herstelmaatreg ...
help
IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden : proof of principle \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Chardon, W.J. \ Dorland, E. \ Sluis, M.L. van der \ Poelen, M.D.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2015
Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te ri ...
help
Effect 5e Nitraat Actie Programma op de bodembelasting : berekening bodembelasting voor berekening van de waterkwaliteit [Boek]
Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ 2015
Uit de MAMBO-berekeningen blijkt dat door invoering van het 5e NAP het gebruik van dierlijke mest op zandgrond daalt. De grootste daling treedt in het zuidelijk zandgebied op. Daarnaast treedt er een verschuiving op van de aanwending van varkensmest ...
help
Leaching of plant protection products and their transformation products : proposals for improving the assessment of leaching to groundwater in the Netherlands : version 2 [Boek]
Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ Beltman, W.H.J. \ Pol, J.W. \ 2015
Assessment of leaching of plant protection products to groundwater is an important aspect of the environmental risk assessment of these substances. Analysis of available Dutch groundwater monitoring data for these substances triggered a critical revi ...
help
Hydrologische randvoorwaarden natuur : gebruikershandleiding (waternoodapplicatie versie 3) [Boek]
Runhaar, H. \ Hennekens, S. \ 2015
In de applicatie ‘Hydrologische randvoorwaarden natuur’ kan worden nagezocht welke eisen bepaalde typen natuur stellen aan de waterhuishouding. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van STOWA en maakt deel uit van het Waternood- Instrumentarium. Me ...
help
Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater [Boek]
Salm, C. van der \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R. \ Massop, H. \ Renaud, L. \ 2015
In deze studie is een quickscan uitgevoerd naar het effect van een zestal maatregelen op de uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater in 2027. De vergeleken maatregelen zijn: huidige mestbeleid, fosfaattoestand ‘voldoende’, drainage, uitmijne ...
help
Berekening van uit- en afspoeling van nutriënten- en zware metalen ten behoeve van de EmissieRegistratie 2013 [Boek]
Renaud, L. \ Bonten, L. \ Groenendijk, P. \ Groenenberg, B.J. \ 2015
In het kader van de nationale en internationale verplichting om de emissies en belasting van oppervlaktewater te rapporteren, is de uit- en afspoeling van nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied berekend. Met het landelijke emissiemodel ...
help
Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation [Proefschrift]
Schoumans, O.F. \ 2015
Er zijn succesvolle management strategieën voor P nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor is allereerst kwantitatieve informatieve nodig over de ruimtelijke verdeling van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronde ...
help
Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand : test van maatregelen die fosforemissie verminderen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Chardon, W.J. \ Groenenberg, B.J. \ Jansen, S. \ Gerritse, J. \ Buijer, A. \ Talens, R. \ Krol, A. \ 2014
In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnl ...
help
Waterbergen op blauwgraslanden : blues in the Marshes \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vrielink, A. \ Vonk, A.W. \ 2014
In de Moerputten, Honderdmorgen en het Vlijmens Ven worden maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich kan herstellen. Zo wordt op 170 hectare voormalige landbouwgrond de voedselrijke bovenlaag (voormalige landbouwgrond) afgegraven en wor ...
help
De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem : leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schouten, A.J. \ Goede, R.G.M. de \ Eekeren, N. van \ Rutgers, M. \ 2014
Grondgebonden landbouw is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die het natuurlijk kapitaal van de bodem levert. Een gezonde bodem maakt voedingsstoffen vrij, geeft water door, heeft een goede bodemstructuur en het vermogen om ziekten en plagen te on ...
help
Onderwaterdrains [Factsheet]
Hendriks, R. \ Akker, J. van den \ Heijkers, J. \ 2014
Onderwaterdrains aanleggen in veenweiden is een mogelijkheid om de maaivelddaling door veenoxidatie drastisch te vertragen. Een veel voorgestelde oplossing om de veenoxidatie te verminderen is slootpeilverhoging gericht op verhoging van de grondwater ...
help
Fosfaatonderzoek Noorderpark : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Maas, G.J. \ Brouwer, F. \ 2014
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij is de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenla ...
help
Ontwikkeling blauwgrasland door plaggen in Oostelijke Vechtplassen : selectie op basis van ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2014
Binnen Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is in het kader van LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’ bodemonderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties om met plaggen Blauwgrasland te ontwikkelen. Binnen een zoekgebied van 34,5 ha is eerst ...
help
Landelijk beeld van fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater : een analyse met het model PLEASE [Boek]
Salm, C. van der \ Walvoort, D. \ Massop, H. \ 2014
Landsdekkende kaarten zijn gemaakt voor zowel fosfaattoestand als het fosfaatbindend vermogen door relaties af te leiden tussen uitspoelings parameters (vanuit model PLEASE) en vlakdekkende informatie (bodemtype, Gt en landgebruik). Gemiddeld voor he ...
help
Vergelijking van het WOG-WOD model en het MAMBO-STONE model : berekende en gesimuleerde nitraatconcentraties in de zandgebieden [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Schoumans, O. \ Schröder, J. \ Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ 2014
In een verkenning van de gevolgen van het 5de Nitraat Actieprogramma, volgens inzichten van medio 2013, bleken de modellen WOG-WOD en MAMBO-STONE verschillende resultaten te geven voor de nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied. In dit rapp ...
help
Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygiënische aspecten in samenhang [Boek]
Ehlert, P. \ Salm, C. van der \ Burgers, S. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Maas, R. van der \ Pronk, A. \ Reuler, H. van \ Koopmans, G. \ Chardon, W. \ 2014
Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of ...
help
Fosfaattoestand en fosfaatgebruiksnorm : betekenis van het fosfaat-bufferend vermogen van de bodem: ontwerp van een protocol [Boek]
Ehlert, P. \ Chardon, W. \ Burgers, S. \ 2014
Bodems verschillen in de mate waarin fosfaat wordt vastgelegd en beschikbaar is voor gewas en de mate waarin fosfaat weglekt en daardoor in fosfaatbufferend vermogen. Dit rapport onderzoekt de betekenis van het fosfaatbufferend vermogen van de bodem ...
help
Fosfor in landbouwbodems \ Management&techniek [Artikel]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ 2014
Fosfor is een noodzakelijk nutriënt voor gewassen, maar te veel fosforbemesting kan bijdragen tot de eutrofiëringsproblematiek in oppervlaktewater. ILVO maakte in de periode 2012-2014 een literatuurstudie over de fosforcyclus in bodems, met focus op ...
help
Zorgen om zoute kwel : toenemende verzilting vereist bewustere omgang met zoet water \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, A. van \ 2014
"We moeten bewuster en efficiënter omgaan met zoet water", zegt Perry de Louw, geohydroloog bij Deltares. Hij onderzocht het effect van zoute kwel op verzilting van oppervlaktewater en bodem. Zoute kwel is via wellen de belangrijkste verziltingsbron ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.