Login

Hydrotheek

help
Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming : deelrapport naleving [Boek]
Janssens, S.R.M. \ Stokreef, J.W. \ Smit, A.B. \ Prins, H. \ 2012
Uit de rapportages van de afgelopen jaren (2005 en later) komt een beeld naar voren over de naleving in die periode, dat over de sectoren vergelijkbaar is. De naleving op de onderzoekspunten spuitlicentie, zorgvuldigheid, hygiëneverordening is in all ...
help
Effectiviteit, selectiviteit en middelverbruik van innovatieve toedieningstechnieken voor onkruidbestrijding op verhardingen met glyfosaat [Boek]
Kempenaar, C. \ Groeneveld, R. \ Michielsen, J.-M. \ Uffing, A. \ Velde, P. van \ 2010
Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) is ontwikkeld om milieubelasting van onkruidbestrijding op verhardingen te verminderen zonder dat kosten en effectiviteit van methoden te veel ongunstig beïnvloed worden. De afspoeling van het middel dient verminderd te w ...
help
Schoon Water voor Brabant : tussenrapportage 2012 [Boek]
Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Lommen, J.L. \ Oosterbaan, H. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ 2013
In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
help
De chemie tussen gemeenten en onkruid : een inventarisatie van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van gemeenten in de provincie Utrecht [Boek]
Spijker, J.H. \ Vries, E.A. de \ Teunissen, M.B. \ Niemeijer, C.M. \ 2004
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten vormt een belangrijke bron van diffuse verontreiniging naar het milieu. Hierbij zijn met name de kwaliteit van het grond- en het oppervlaktewater aan de orde. In deze rapportage wordt het ...
help
Onkruidbestrijding op verhardingen door hoveniers : resultaten van een enquête van Stichting Reinwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Veel hoveniers gebruiken regelmatig bestrijdingsmiddelen op verhardingen die niet overeenkomen met de besluiten van her College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, zo bleek uit contacten van Stichting Reinwater met hoveniers tijdens haar proj ...
help
Driftarme Spuitdoppen, de nevel trekt op [Brochure]
Technische Commissie Techniekbeoordeling \ 2011
Door de Technische Commissie Techniekbeoordeling worden alternatieve technieken of teeltwijzen beoordeeld volgens de "beoordelingsmethodiek emissiebeperkende maatregelen open teelt en veehouderij". Deze beoordelingsmethode is een instument waarmee be ...
help
Convenant slaat brug tussen partijen in gewasbescherming \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2010
Het Convenant Duurzame Gewasbescherming (2003-2010) heeft nog één jaar te gaan. De inzet is nog steeds om de ambitieuze doelstelling te halen: 95 procent reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater ten opzichte van 1998. Zeker zo belangri ...
help
Implementatie van de analyse van de cholinesterase-remmende activiteit met behulp van een doorstroomanalysesysteem [Studentenverslag]
Rebbens, J.P.A.M. \ 2007
Cholinesterase-remmers worden in de chemische industrie ontwikkeld als pesticiden. Pesticiden met een cholinesterase-remmende werking zijn te onderscheiden in organische fosfaatverbindingen en carbamaatverbindingen, en komen voor in chemische bestrij ...
help
Evaluatie van de richtlijn voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) op verhardingen [Boek]
Kempenaar, C. \ Kok, H. \ 2005
Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB) heeft als doel om onkruiden op verhardingen in te perken en om de emissies van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Het DOB-systeem bestaat onder meer uit twee shortlisten met r ...
help
Chemische onkruidbestrijding op straatverharding : onderzoek naar de gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in de periode 1994-2000 [Boek]
Dekker, C.G.C \ Brijder, T. \ Kroon, K. \ 2000
help
Water- en oevervegetatie en haar bestrijding [Boek]
Stryckers, J. \ 1968
help
Gewasbescherming : Beleidsvorming vereist eindspurt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2008
Verschillende EU-regelingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen, residuen (resten bestrijdingsmiddelen) en water vormen het uitgangspunt bij het terugdringen van de chemische bestrijding in de land- en tuinbouw. Ook de waterschappen spelen een rol ...
help
Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010 [Boek]
Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Oosterbaan, H. \ Hollander, H.J. den \ Velenturf, A.P.M. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ Joosten, L. \ Kempenaar, C. \ 2011
In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
help
Gifvrije onkruidbestrijding door gemeenten: handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten [Boek]
Spijker, J.H. \ Hekman, J. \ Teunissen, M.B. \ Mantingh, R. \ 2003
Het handboek ‘Onkruid vergaat wel!’ is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat over de noodzaak tot het terugdringen van chemische onkruidbestrijding. Het is gericht op de lezer die zich afvraagt hoe ernstig de situatie is, die voor het eerst ...
help
Chemische en mechanische onkruidbestrijding op straatverharding in Lelystad, Dronten en Urk : onderzoek naar de gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in 2003 [Boek]
Dekker, C. \ Claassen, A. \ Kroon, C. \ 2003
Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de afspoeling van bestrijdingsmiddelen in proefwijken in Lelystad, Dronten en Urk met een aangepaste onkruidbestrijding. Onderzocht zijn de Duurzaam Onkruid Beheer (DOB-methode), mechaniscn ...
help
Chemische bestrijding van onkruid als oorzaak van problemen bij de bereiding van drinkwater: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bannink, A. \ 2005
Waterbedrijven vinden regelmatig gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Daartussen zitten relatief veel herbiciden. Deze stoffen horen niet in drinkwater aanwezig te zijn, en moete ...
help
Zeven Limburgse gemeenten stoppen met het gebruik van gif \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kroes, F. \ Crijns, L. \ Spijker, J.H. \ Huet, H. van \ 2004
In Limburg is de laatste decennia veel succes geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is met name te danken aan een gestructureerde aanpak bij de sanering van de puntbronnen. Uit waterkwaliteitsonderzoek blijkt dat de meeste oppervlakte ...
help
Chemievrij beheer bij Waterschap Zeeuwse Eilanden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Klippel, M.J. \ 2008
Middelburg - Waterschap Zeeuwse Eilanden zet geen chemische bestrijdingsmiddelen meer in bij het beheer en onderhoud van haar eigendommen. De aanloop er naar toe ging met vallen en opstaan, maar het resultaat telt! Nieuwe verhardingen worden zoveel m ...
help
Meer actie gevraagd tegen onkruidbestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
In een brief aan de voorzitters van de zeven Regionaal Bestuurlijke Overlegorganen voor waterbeheer (RBO) van Rijn-Midden, Rijn-Noord, Rijn-Oost, Rijn-West, Nedereems, Maas en het Scheldestroomgebied uitten de heren Verwolf (namens de Unie van Waters ...
help
Weed control without herbicides [Brochure]
Limburg Water Pollution Control Authority \ 2003
In order to further improve the quality of surface waters in the Netherlands alternative ways of weed control for roads and pavements are provided
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.