Login

Hydrotheek

help
Waterrecht en -organisatie [Boek]
Mostert, E. \ 2016
Dit boek beoogt een inleiding in het waterrecht te zijn voor niet-juristen. Drie vragen staan in dit boek centraal: a. Hoe zit het huidige waterrecht in elkaar? b. Hoe komt het waterrecht tot stand? c. Wat is het belang van het waterrecht voor de pra ...
help
Fish Markt 2016 : Europese aandacht voor stroomafwaartse vismigratie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2016
Het leven van migrerende vissen is in de afgelopen jaren een stukje gemakkelijker geworden. Obstakels zoals dammen en stuwen die hun weg stroomopwaarts belemmerden zijn passeerbaar gemaakt en soms zelfs helemaal opgeruimd. De weg de andere kant op, r ...
help
Otters eisen veilige visfuiken : roep om beschermingsmaatregelen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bekker, H. \ Jongh, A. de \ 2018
In de pers duiken regelmatig berichten op over verdronken otters in visfuiken. Hoe groot is dit probleem en wat moet er gebeuren? Het raadplegen van bronnen en navraag doen bij betrokken organisaties leverden onvoldoende heldere antwoorden op. Is er ...
help
Genezen én voorkomen [Boek]
Commissie Diergezondheid en Riooloverstorten \ 2003
"Waterschappen, gemeenten en veehouders kunnen toekomstige conflicten rondom risicovolle overstorten voorkomen. Zo luidt de conclusie van de Commissie, ingesteld door ministeries Verkeer en Waterstaat en LNV
help
Riooloverstort, een risico voor veedrenking? [Boek]
Spek, A. \ Visch, M. \ 1999
help
Natura 2000 : ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen : juni 2015 [Boek]
2015
In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Kampina & Oisterwijkse Vennen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. Het plan heeft drie delen: Deel A (hoofdstukken 2, 3, 4) bevat de uitgangspunten van het plan in de vorm van een gebied ...
help
Commissie trekt slepende zaken riooloverstorten vlot : gebrekkige vergunningverlening en handhaving vaak oorzaak van conflicten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
De commissie Diergezondheid en Riooloverstorten heeft de afgelopen 15 maanden actief geprobeerd in een aantal slepende conflicten tussen veehouders, gemeenten en waterschappen over riooloverstorten te bemiddelen. De veehouders stelden daarbij dat de ...
help
De strijd tegen de riooloverstort : Commissie Diergezondheid en Riooloverstorten slaagde niet in bemiddelingspoging [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Truijens-Hagesteijn, M. \ 2004
Rioolwater en rioolslib verontreinigen sinds de aanleg van de riolering menige watergang in agrarisch gebied. Hoge concentraties zwavelwaterstof, nitraten, sulfaten, ziekteverwekkers, zware metalen, organische microverontreinigingen en tal van andere ...
help
Verslag van een inventarisatie naar het verband tussen waterkwaliteit en diergezondheid in het beheersgebied van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden [Boek]
Ghijsel, J.C. \ Dalstra, T.J. \ 1999
In augustus 1998 heeft het zuiveringsschap samen met de WL TO een meldpunt "Waterkwaliteit en diergezondheid" ingesteld. Alle veehouders in het beheersgebied van het zuiveringsschap hebben een schrijven ontvangen. Het schrijven bestond uit een brief, ...
help
Ruimte voor Levende rivieren : achtergronddocument [Boek]
2018
Centrale boodschap Het gefragmenteerde en onvolledige herstel van riviernatuur, het veranderende klimaat en de sectorale strategieën om daarop te anticiperen, de versnipperde verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de strategieën: dat zijn voor ...
help
Factsheet slobeend/zomertaling [Brochure]
2016
Factsheet van de vogelbescherming over slobeend en zomertaling
help
Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
help
De koidokter weet raad \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ 2007
Hij noemt zichzelf de koidokter. En ook al is hij zeker niet de enige, van faam is hij inmiddels wel, de Belgische dierenarts Maarten Lammens. Ook voor al uw zieke Nederlandse en Duitse koi’s. “Ongeveer 5 procent van deze vissen sterft uiteindelijk a ...
help
Een vitale bodem voor beter water! \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
2017
Nederland is bij uitstek een waterland. Er stroomt via de grote rivieren relatief veel water door ons land. Daarbij komen de vele door de mens gegraven sloten, kanalen en meren om de waterhuishouding in goede banen te leiden. Boeren kunnen bijna niet ...
help
Effecten van Graskarper op de kwaliteit van watersystemen [Boek]
Nagelkerke, L.A.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ Moonen, J. \ Smeden, J. van \ 2018
In deze literatuurstudie is geëvalueerd wat de effectiviteit en ecologische effecten zijn van het uitzetten van graskarpers (Ctenopharyngodon idella) als beheermaatregel om plantengroei te beperken. Daarnaast zijn de effecten van het uitzetten van gr ...
help
Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buiten het Natuurnetwerk Nederland [Boek]
Melman, Th.C.P. \ Adrichem, M.H.C. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Clement, J. \ Jochem, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Schotman, A.G.M. \ Visser, T. \ 2017
We hebben een methode ontwikkeld om de bijdrage te bepalen van natuurcombinaties buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan Europese biodiversiteitsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Van alle VHR-soorten is een selectie gemaakt waarvoo ...
help
Van Wad tot Aa : visie vismigratie Groningen noord-Drenthe 2005-2015 [Boek]
Riemersma, P. \ Kroes, M.J. \ 2004
Net als veel andere diersoorten hebben ook vissen de behoefte zich vrij te kunnen verplaatsen om bijvoorbeeld paai- en opgroeigebieden te kunnen bereiken of hun leefgebied uit te breiden. Door de aanleg van kunstwerken, als stuwen en gemalen, wordt d ...
help
Riooloverstorten, rioolzuivering en volksgezondheid : een literatuuronderzoek naar de risico's voor de volksgezondheid van microbiële belasting van het oppervlaktewater [Boek]
Butter, M.E. \ Snieders, R. \ 1999
help
Risico's plant- en dierziekten door waterberging onderzocht : effecten waterberging op landbouwgronden nog niet volledig duidelijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Kunnen door waterberging, op landbouwgronden planten- en dierziekten ontstaan? Zo ja, wat voor risico's zijn er dan, waardoor worden die precies veroorzaakt en hoe zijn ze te bestrijden? Deze vragen dienden als uitgangspunt bij een onderzoek van STOW ...
help
Maatregelen risicovolle overstorten en bemonsteringsonderzoek in relatie tot diergezondheid [Boek]
Groen, P. \ 2002
Midden jaren negentig werden gemeenten, waterschappen en zuiveringsschappen landelijk geconfronteerd met problemen die betrekking hebben op overstorten uit rioolstelsels, in combinatie met veedrenkproblemen. In het beheersgebied van Uitwaterende Slui ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.