Login

Hydrotheek

help
Eenige mededeelingen omtrent het voorkomen van artesisch water in Nedeland \ Natuurwetenschappelijk tijdschrift : tolk van het Vlaamsch Natuurkundig Congres van den Wetenschappelijken Kring van Antwerpen [Artikel]
Verbeek, R.D. \ 1923
De stad Amsterdam ontvangt sinds 1859 haar drinkwater van de duinen bij Zandvoort, via een aangelegde vang. Diepe draineerkanalen zijn gegraven die het duinwater opvangt. Na filtratie vindt de afvoer naar Amsterdam plaats. Over de geologische toestan ...
help
Onderzoek naar de waterkwaliteit van enige plassen in het duingebied Berkheide [Studentenverslag]
Jonge, D. de \ Sant, P. van 't \ [1976]
help
De Banken weer voor natuur \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Zandberg, M. \ 2006
Twee plassen achter de zeereep bij ’s-Gravenzande maken deel uit van natuurmonument de Kapittelduinen. Desondanks zijn zij gebruikt om er, bij langdurige regenval, vervuild water in over te storten. Na overleg met onder andere Stichting Duinbehoud wo ...
help
Drinkwaterbedrijven in de duinen: van gespannen voet naar successen voor de natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Geelen, L.H.W.T. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Slings, Q.L. \ 2009
De Nederlandse kustlijn is de gouden rand van Nederland en behoort tot een van de meest intacte landschappen van Nederland. Toch heeft de mens ook in de duinen zwaar ingegrepen op de natuurlijke ontwikkeling. Wat zijn die ingrepen geweest, welk aande ...
help
'Hoe verder met dynamisch kustbeheer' : een visie op grond van een workshop met betrokkenen [Boek]
Löffler, M. \ 2010
Het beleid rond dynamisch kustbeheer vindt zijn oorsprong in de eerste kustnota uit 1990. Vervolgens bevestigden de kustnota’s uit 1995 en 2000 dit beleid en ook in de Nota Ruimte (2006) vormt behoud van het dynamisch karakter van de kust een belangr ...
help
Water repellency and critical soil water content in a dune sand \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Dekker, L.W. \ Doerr, S.H. \ Oostindie, K. \ Ritsema, C.J. \ 2001
help
Survival of the fittest in waterwingebieden : vis in spaarbekkens, duinkanalen en infiltratiegeulen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2012
Vissen is verboden in de afgelegen spaarbekkens van Evides Waterbedrijf in de Biesbosch en in de winkanalen van Waternet in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat vissen zich hier senang voelen is evident. Maar welke soorten komen er voor en in welke ...
help
Kosten van het programma Zwakke Schakels Kust [Poster]
Algemene Rekenkamer \ [2009]
De Nederlandse kust telt enkele ‘zwakke schakels’. De zeewering voldoet hier niet meer aan de veiligheidsnorm. Dit is gebleken uit een toets die in 2003 is uitgevoerd. Op tien plaatsen laat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de zeeweringen vers ...
help
Waterhuishoudkundige problemen in de duinstreek : notitie [Boek] - 2e dr.
Frinking, L.J. \ Es, O. van \ 2004
Overzicht van de actuele waterhuishoudkundige situatie (inclusief projecten) in de duinstreek samenhangend met grondwater en een overzicht beleidsontwikkelingen t.a.v. taakverdeling grondwaterbeheer.
help
Technisch rapport duinwaterkeringen en hybride keringen 2011 [Boek]
Boers, M. \ 2012
Dit rapport is bedoeld voor de wettelijke beoordeling van de veiligheid van duinwaterkeringen en hybride keringen langs de Noordzee, en in de monding van een aantal havens en estuaria. Hieronder vallen ook aansluitingsconstructies waarbij minimaal éé ...
help
De Zandmotor: achtergronden en toekomst \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Lucas, H. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Loth, P.E. \ 2014
Een luchtfoto laat goed zien wat er voor de kust van Zuid-Holland is aangelegd. Veel mensen hebben al kennis gemaakt met de Zandmotor, vanaf het fietspad over de zeereep, vanaf het strand, of lopend op de Zandmotor zelf. Waarom was daar eigenlijk zov ...
help
Loopkeververkenningen in de Amsterdamse waterleidingduinen (1989-2001) [Boek]
Til, M. van \ Baeyens, G. \ 2007
In dit rapport wordt uitgebreid ingegaan op de loopkeverfauna in relatie tot de verschillende duinlandschappen en vegetatietypen die de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) rijk is. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de landelijke loopkeverfa ...
help
Kustversterking Voorne : samen anticiperen op onzekerheden \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Bel, D. \ Kool, H. \ Vertegaal, K. \ 2007
De kust van Voorne is één van de zwakste schakels in de Nederlandse kust. Het Voornes Duin, maar ook het water uit de kust, de Voordelta, is een belangrijk natuurgebied en strikt beschermd. Sinds het afsluiten van het Brielse Gat en het Haringvliet i ...
help
Zeewaartse bescherming voor zwakke schakel bij Voorne \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bel, D.J.F. \ Kool, H. \ Vertegaal, C.T.M. \ 2008
Hoe versterk je een zeewering in een waardevol natuurgebied dat morfologisch sterk verandert? Met deze vraag kreeg Waterschap Hollandse Delta te maken bij de kust van Voorne, ter hoogte van Rockanje). In 2007 werd het versterkingsplan met milieueffec ...
help
Beach and dune erosion during storm surges [Proefschrift]
Vellinga, P. \ 1986
help
Aquatische macrofauna \ Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000 [Hoofdstuk uit boek]
Hootsmans, M.J.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Bokx, E.M. de \ 2002
help
Watervegetaties \ Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000 [Hoofdstuk uit boek]
Geelen, L.H.W.T. \ Hootsmans, M.J.M. \ 2002
help
Effecten van beheer : waterbeheer \ Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000 [Hoofdstuk uit boek]
Geelen, L.H.W.T. \ Hootsmans, M.J.M. \ 2002
help
Waternet werkt aan overweldigende natuur "wind en water moeten weer vrij spel krijgen" \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Bouwmeester, J. \ 2012
Onder begeleiding van projectleider Maaike Veer van Waternet werken gemeenten Noordwijk en Zantvoort, het Hoogheemraadschap Rijnland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Waternet intensief samen om de natuur in het kustgebied tussen Noordwijk en Zand ...
help
Lessen voor het Deltaprogramma en het Deltafonds: zwakke schakels, sterke aanpak \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bouwens, N. \ Ark, R. van \ 2010
Bij de prioritaire zwakke schakels aan de kust is veiligheid nadrukkelijk gekoppeld aan ruimtelijke kwaliteit. Deze integrale aanpak met een regierol voor provincies en de inbreng van gemeenten biedt waardevolle lessen voor lopende en toekomstige ver ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.