Login

Hydrotheek

help
Advies grondwater [Boek]
2012
De TCB benoemt in dit advies de volgende uitgangspunten voor een toetsingskader voor de beïnvloeding van grondwater: betrek bij afwegingen alle relevante ecosysteemdiensten; gebruik de bestaande kennis over het bodem- en watersysteem, waaronder inzic ...
help
Advies ecosysteemdiensten grondwater [Boek]
Tuinstra, J. \ 2014
Ecosysteemdiensten zijn gedefinieerd als de voordelen die de mensheid ontvangt van ecosystemen. Het begrip ‘ecosysteemdiensten van grondwater’ heeft betrekking op diensten van ecosystemen, waarin grondwater een belangrijke rol speelt. De TCB vindt de ...
help
Ecosysteemdiensten in terreinen van Staatsbosbeheer [Boek]
Hendriks, Kees \ Schuiling, Rini \ Schipper, Peter \ Bouwma, Irene \ 2018
Voor het jaarverslag 2017 van Staatsbosbeheer zijn 4 ecosysteemdiensten in beeld gebracht. Een schatting is gemaakt van de omvang van levering van de diensten door terreinen in beheer bij Staatsbosbeheer. Geschat wordt dat de terreinen voor ca. 49 mi ...
help
Forum : klimaatbuffers, wat bedoelen we eigenlijk? [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vermaat, J.E. \ Sterk, M. \ Reisinger, M. \ Mark, C. van der \ 2013
Klimaatbuffers zijn bedoeld om stad en land te beschermen tegen klimaatverandering. Maar klimaatbuffers gaan ook over natuurlijke oplossingen en meer kansen voor natuur en landschap. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een coalitie van zeven natu ...
help
Natuurrapport : toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen : technisch rapport - Hoofdstuk 15: Ecosysteemdienst waterproductie [Boek]
Vrebos, D. \ Staes, J. \ Jacobs, S. \ Meire, P. \ 2014
Waterproductie omvat het geheel van hydrologische en ecologische processen die productie van voldoende kwaliteitsvol water voor menselijk gebruik ondersteunen. De beschikbaarheid van water per persoon is in Vlaanderen zeer laag in vergelijking met de ...
help
Options for improving the water quality of the polder Cromstrijen and the impact on ecosystem services [Studentenverslag]
Gommans, J.W.M. \ 2011
In the present research two different analyses have been preformed: water quality analysis and function analysis. The water quality analysis was performed by constructing phosphorus budgets that have been calculated through a mass balance approach. T ...
help
Nieuwe ronde, nieuwe kansen in het regionale waterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Brils, J.M. \ 2010
Vanuit grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten, zoals het Europese project AquaTerra is veel nieuwe en door waterschappen nog niet benutte natuurlijke systeemkennis beschikbaar. Het gaat hierbij om kennis over de herkomst en het lot (afbraak, bin ...
help
Economische activiteiten afwegen met ecosysteemdiensten : duurzaam benutten of beschermen van de ecosysteemdiensten? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vermooten, J.S.A \ Lijzen, J.P.A. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Broers, H.P. \ Boer, E. de \ 2015
In het dichtbevolkte Nederland neemt de drukte in de ondergrond toe, doordat we meer gebruik maken van de ondergrond voor activiteiten zoals grondwateronttrekking, warmtekoudeopslag en infrastructuur. Beleidmakers en beslissers hebben behoefte aan ee ...
help
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en ondergrond : Pilot Gemeente Utrecht, Pilot Provincie Noord-Brabant [Boek]
Vermooten, Sophie \ Meulen, Suzanne van der \ 2015
Dit rapport presenteert de resultaten van twee pilots waarvan één in de Gemeente Utrecht en één in de Provincie Noord-Brabant. In de pilots is getest in hoeverre de beschikbare kennis en methodiek voor het afwegen van activiteiten in de ondergrond en ...
help
Strijp-S revived: a landscape design for public green space that integrates wastewater treatment [Studentenverslag]
Hetem, Vera \ 2016
Urbanization causes two problems that are addressed in this study. On the one hand it results in a reduction of public green spaces in cities although the demand for public green spaces keeps increasing and cities depend on green spaces to maintain l ...
help
Van milieubeleid naar duurzaamheid - aanpak bij de wortels 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Thijssen, M. \ Cornielje, O. \ 2013
Echte overlast in de vorm van lawaai, stof en stank behoort in het merendeel van de gevallen tot het verleden. Maar er dienen zich nieuwe en complexere uitdagingen aan: klimaatverandering, het doorbreken van de stikstofcyclus en het grote verlies aan ...
help
Planning support system for climate adaptation: composing effective sets of blue-green measures to reduce urban vulnerability to extreme weather events \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Wetenschappelijk artikel]
Voskamp, I.M. \ Ven, F.H.M. van de \ 2015
The risk of pluvial flooding, heat stress and drought is increasing due to climate change. To increase urban resilience to extreme weather events, it is essential to combine green and blue infrastructure and link enhanced storage capacity in periods ...
help
Perspectieven voor natuur in uitvoeringsprojecten : tools bij de planvorming voor uitvoeringsprojecten in het kader van het MIRT en de Natuurambitie Grote Wateren [Boek]
Kwakernaak, C. \ Lange, H.J. de \ Hartgers, E.M. \ 2015
Bij de uitvoering van het Deltaprogramma zullen de komende jaren veel uitvoeringsprojecten voor de grote wateren worden voorbereid om de waterveiligheid te vergroten en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te garanderen. Bij de realisatie van d ...
help
Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma [Boek]
Bos, M. \ Hartgers, E. \ Goossen, M. \ Groot, W. de \ Kwakernaak, C. \ Maas, G. \ Levelt, O. \ Schasfoort, F. \ Nienhuis, A. \ 2015
Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak ...
help
Optimizing commercial wetlands in rural landscapes \ International conference on landscape economisc, University Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, [Hoofdstuk uit boek]
Blaeij, A. de \ Linderhof, V. \ Polman, N.B.P. \ 2009
Commercial wetlands can contribute to different policy objectives simultaneously. The aim of this study is to investigate the opinion of the Dutch population with respect to commercial wetlands. The commercial wetland functions valued the most by the ...
help
Groenblauwe diensten in Sarsven en De Banen: kansen voor een integrale gebiedsuitwerking? [Studentenverslag]
Brouwer, P. \ 2010
Dit rapport gaat over de mogelijke inzet van groenblauwe diensten in de integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen, in de buurt van Nederweert. De kern van dit project is de waterpeilopzet ten gunste van de natuur. De volgende hypothese is getoe ...
help
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond : een verkenning op basis van ecosysteemdiensten [Boek]
Broers, H.P. \ Lijzen, J. \ Beelen, P. van \ Claesens, J. \ Griffioen, J. \ Klein, J. \ Kuijper, M. \ Lukacs, S. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Wuijts, S. \ [2014]
Dit rapport biedt een overzicht van ecosysteemdiensten van de ondergrond en het grondwater dat kan worden gebruikt om duurzaam om te gaan met ecosysteemdiensten van de ondergrond en daarvoor activiteiten in de ondergrond onderling en in relatie tot d ...
help
Ecosysteemdiensten van grondwater en ondergrond : beschrijvingen en relaties met activiteiten en maatregelen [Boek]
Vermoten, S. \ Lijzen, J.P.A. \ 2015
De mens maakt steeds meer gebruik van de ‘diensten’ die het grondwater en de ondergrond (onder het maaiveld) leveren. Voorbeelden van deze zogeheten ecosysteemdiensten zijn de beschikbaarheid van water voor drinkwaterproductie, de opslag van energie ...
help
Waterwinning en natuur : de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland [Boek]
Zee, Friso van der \ Knegt, Bart de \ Meeuwsen, Henk \ Sanders, Marlies \ Veraart, Jeroen \ Grashof-Bokdam, Carla \ Wegman, Ruut \ 2016
Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector beheert zo’n 23.000 ha en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. In een natuurlijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd tegen verontrein ...
help
De natuur als partner bij klimaatadaptatie : een procesevaluatie van tien klimaatbufferprojecten [Boek]
Smit, M. \ Oosterhuis, F. \ Kreveld, A. van \ Braakhekke, W. \ 2014
Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, waardoor ze meehelpen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd bijdragen aan natuurdoelen. In dit rapport evalueren we tien klimaatbuff ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.