Login

Hydrotheek

help
Experimenteel verdampingsonderzoek aan twee plantesoorten : moerasspirea en gewoon knoopkruid \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1986
help
Alle emissies op internet \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]Website www.emissieregistratie.nl
Oosterhof, H. \ 2002
Officiële landelijke emissiegegevens van verontreinigende stoffen van Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op de jaarlijkse emissieregistratie. Die wordt gebruikt als nationaal instrument om emissies ten behoeve van de voortgang van het milieubeleid ...
help
Emissie broeikasgassen vanuit RWZI's [Boek]
Voorthuizen, E. van \ Hees, M. van \ Milosevic-Bilic, M. \ 2012
Dit rapport bevat de resultaten van een praktijkonderzoek op rwzi Kralingseveer naar de emissie van lachgas (een sterk broeikasgas) vanuit rioolwaterzuiveringen, alsmede naar de vorming van dit gas tijdens de procesvoering. Het doel was het inschatte ...
help
Emissies en verspreiding van fluoriden [Boek]
Mennen, M.G. \ cop. 2010
De emissies van fluoriden door de Nederlandse industrie naar lucht en oppervlaktewater, en daarmee de concentraties in lucht, regenwater en gras, zijn tussen 1985 en 2008 sterk afgenomen. De huidige emissies en concentraties in de lucht hebben geen g ...
help
Bestrijdingsmiddelen in lucht en neerslag \ Bestrijdingsmiddelen en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Jong, F.M.W. de \ Leendertse, P.C. \ 1999
help
"Van lozingenbeheer naar emissiebeheersing : revolutionaire omslag in denken" \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Thomassen, R. \ 2001
help
Lamellenafscheiders in bergbezinkbassins [Boek]
Mameren, H.J. van \ 2004
Met de uitvoering van de wet- en regelgeving ten aanzien van het terugdringen van de vuiluitworp van (gemengde) rioolstelsels is in Nederland al een groot aantal BergBezinkBassins (BBB’s) gerealiseerd. De werking van deze bassins berust op berging va ...
help
Voorstel studie "Acoustic Emission" gedrag van verschillende grondsoorten [Boek]
Kogel, H. v.d. \ Penning, A. \ Koerner, R.M. \ 1981
During spring 1980 the question was raised whether the method of Acoustic Emission (AE) could contribute to the assessment of the stability of Dutch dikes. Although a wide variety of experiences with AE in USA soils have been obtained, the question r ...
help
Water quality standards : sense and nonsense \ Living with water : conference on Integrated Water Resources Management, Amsterdam, 26-29 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Lijklema, L. \ 1994
help
Release of CO2 and CH4 from lakes and drainage ditches in temperate wetlands \ Biogeochemistry : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Schrier-Uijl, A.P. \ Veraart, A.J. \ Leffelaar, P.A. \ Berendse, F. \ Veenendaal, E.M. \ 2011
Shallow fresh water bodies in peat areas are important contributors to greenhouse gas fluxes to the atmosphere. In this study we determined the magnitude of CH4 and CO2 fluxes from 12 water bodies in Dutch wetlands during the summer season and studie ...
help
Energiefabriek, vergeet de slibopslag ná de gisting niet \ H2O online [Artikel]
Wiegant, W. \ Voorthuizen, E. van \ Sengers, A. \ Zandvoort, M. \ 2016
De belangrijkste bronnen van methaanemissie in een rioolwaterzuivering met slibgisting bleken de slibopslagtanks ná gisting te zijn. Dit vormde de aanleiding voor STOWA voor een onderzoek naar de mogelijkheden om deze emissie te inventariseren en te ...
help
Kanttekeningen bij emissiemodel T-STREAM \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Clemens, F.H.L.R. \ Langeveld, J.G. \ Aalderink, R. \ 2001
Kanttekeningen bij het artikel 'Vuilemissie vanuit rioolstelsel en zuivering onder één noemer' (H2O nr. 11). Modellen als T-STREAM, waarmee gestreefd wordt naar een integrale benadering van de processen in afvalwatersystemen, zijn nog niet geschikt v ...
help
Smaak- en geurdrempels van benzine-additieven en voorkomen in waterwingebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voogt, P. de \ Puijer, L. \ Vink, C. \ Wezel, A. van \ 2009
Methyl-t-butylether (MTBE), ethyl-t-butylether (ETBE) en methyl-t-amylether (TAME) worden als loodvervanger aan benzine toegevoegd. Hun gebruik stijgt sterk. Door hun hoge persistentie, wateroplosbaarheid en vluchtigheid verspreiden ze zich bovendien ...
help
PROMISE : een scenariomodel voor de prognoseberekening van emissies naar het oppervlaktewater [Boek]
Elzenga, J.G. \ 1998
help
Emissie-immissie : prioritering van bronnen en de immissietoets [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2000
help
Vuilemissie vanuit rioolstelsel en zuivering onder één noemer [thema: riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kluck, J. \ Flameling, T. \ Luijtelaar, H. van \ 2001
Tauw heeft het T-STREAM model ontwikkeld zodat het mogelijk wordt emissies van rioolstelsel en zuivering naar het oppervlaktewater te vergelijken om integraal maatregelen tegen elkaar af te kunnen wegen
help
Toetsing van de werking van het bergbezinkbassin Poppenhare aan metingen [Thema: riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Handgraaf, S. \ 2001
Tussen augustus 1996 en juni 2000 is een meetprogramma uitgevoerd aan het bergbezinkbassin Poppenhare in Coevorden. De verzamelde gegevens zijn gebruikt om enerzijds het functioneren van het rioolstelsel en het bergbezinkbassin in de praktijk te beoo ...
help
De invulling van het waterkwaliteitsspoor : sectoraal of integraal? : meetgegevens over waterkwaliteit in steden zijn (nog) schaars \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aalderink, H. \ Nieuwenhuis, R. \ 2001
Het waterkwaliteitsspoor was in eerste instantie bedoeld als aanvulling op het emissiespoor. Steeds vaker worden maatregelen in het kader van beide gecombineerd. Het is van belang dat deze verruiming van het waterkwaliteitsspoor ook tot uiting komt i ...
help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 1. Doelstellingen voor nutriënten in grond- en oppervlaktewater \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Willems, J. \ Boers, P. \ 2000
help
Milieubalans 2005: nitraatdoelstelling grondwater haalbaar : aanvullend Nederlands milieubeleid nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
Als Nederland voldoet aan de Europese emissie-eisen zal de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verminderen. Maar dat zal niet voldoende zijn om de milieukwaliteitseisen van de Europese Unie te halen. Dat komt door de specifieke Nederlandse s ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.