Login

Hydrotheek

help
De grond in verband met kunstmatige beregening \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Pijls, F.W.G. \ 1953
Artikel overgenomen uit de Fruitteelt (1953)24
help
Freshmaker vergroot zoetwatervoorraad \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Op een fruitteeltbedrijf in Ovezande wordt geëxperimenteerd met ondergrondse zoetwateropslag. De bestaande zoetwaterlaag wordt in de winterperiode vergroot om tijdens droge periodes over voldoende zoet water te kunnen beschikken. De resultaten zijn g ...
help
Convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt' \ H2O online [Artikel]
Spanjers, B. \ Wenneker, M. \ Mombach, H. \ Bruchem, J. van \ 2013
Gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt overschrijden op verschillende plekken de norm in grond- en oppervlaktewater van de provincie Utrecht. De belangrijkste boosdoener (captan) en de emissieroutes zijn opgespoord. Fruittelers, waterschap en pr ...
help
Filteren van sorteerwater verlengt de levensduur ervan \ Management&techniek [Artikel]
Vanwalleghem, T. \ 2012
Het nat sorteren van fruit zorgt voor een betere bescherming van de vruchten tegen verwondingen. Toch kan het sorteerwater een bron van contaminatie zijn. Pcfruit onderzocht hoe effectief een filterinstallatie dat water kan reinigen.
help
Waterverbruik fruittelers centraal in watergebiedsplan Kromme Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenraadt, R. \ Menkveld, A. \ 2008
De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een waterplan voor het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. In het gebied liggen veel fruitpercelen, waarvan de eigenaren tijdens nachtvorst in het voorjaar vee ...
help
Waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties : ontwikkeling van een prototype [Boek]
Vliet, H.P.M. van \ Wenneker, M. \ Meulenkamp, R.J.A. \ 2012
Doel van het project is het ontwikkelen van een praktijkrijpe oplossing voor de problematiek met betrekking tot het lozen van ernstig met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd fruittransportwater, zodat emissies naar water kunnen worden beëindigd. ...
help
Verminderen van emissie door verbeterde toedieningstechniek : voorbereidend onderzoek 2013-2014 [Boek]
Wenneker, M. \ Zande, J. van de \ 2014
In 2004 is het Lozingenbesluit open teelt geëvalueerd. Hieruit bleek dat de fruitteeltsector de doelstelling om de drift naar het oppervlaktewater met 90% te verminderen nog niet heeft gehaald. Om deze reden heeft in 2007 een aanscherping van het Loz ...
help
Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands : including a draft protocol for causal analysis of surface water quality problems caused by plant protection products [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Kruijne, R. \ 2011
As part of the ‘Surface Waters Decision Tree’ project a new authorisation procedure for plant protection products (PPPs) has been developed. The feedback of monitoring results in the authorisation procedure consists of 3 main steps: 1. Identification ...
help
Een rietkraag als emissiebeperkende maatregel in de fruitteelt [Boek]
Gildemacher, P.R. \ Heijne, B. \ Zande, J.C. van de \ 2000
help
Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma carbendazim [Boek]
Schuttelaar & Partners \ 2005
In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
help
Informatiekrant open teelt en veehouderij [Boek]
Waterschap Hollandse Delta \ 2006
In het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij staan maatregelen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. Waterschap Hollandse Delta zorgt in zuidelijk Zuid-Holland voor de uitvoering van ...
help
De succesfactoren van het Utrechtse fruitteeltconvenant \ H2O online [Artikel]
Spanjers, B. \ Mombarg, H. \ Bruchem, J. van \ 2015
In het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruiteelt’ hebben hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de Provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelersorganisatie afspraken vastgelegd om de belasting van grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermin ...
help
Emissiebeperking: ga ook aan de slag! [Video]
2015
Eén van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben ...
help
Kalk als alternatief voor carbendazim in de fruittteelt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooijen, H. van \ 2005
Carbendazim is een bestrijdingsmiddel dat in alle gebieden met fruitteelt in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt aangetroffen. Het middel is een fungicide en wordt in de fruitteelt met name ingezet tegen vruchtboo ...
help
Water optimalisatie plan fruitteelt [Boek]
Bal ab, J. \ Verhage, A.B. \ 2012
Voor een 43 ha groot fruit- en akkerbouwbedrijf is de toekomstige waterbehoefte doorgerekend. Op basis van een veranderend grondgebruik in de toekomst. Alle peren zijn van het ras Conference met op perceel (5,20 ha) Gieser Wildeman als bestuiver en o ...
help
Veldproef Freshmaker Ovezande (Zeeland) [Boek]
Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Kooiman, J.W. \ 2013
Op onder andere Zuid-Beveland blijken zoete grondwaterlenzen in droge perioden uitkomst te bieden. Deze zijn ontstaan in de hoger gelegen kreekruggen. Hieruit kan met een ondiepe put zoetwater worden gewonnen. Op de meeste plaatsen is een dergelijke ...
help
Samen werken aan schoner water \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]Website Schone Bronnen
Frentz, A. \ Jansen, L. \ 2009
Iedereen heeft baat bij schoon water, maar schoon water is niet vanzelfsprekend. Wat is schoon water en hoe wordt gewerkt aan schoon water binnen het project Schone bronnen? Hier volgt een kijkje in het ontstaan van Schone bronnen, de doelstellingen ...
help
Teler en distributeur zijn zich onvoldoende bewust van invloed eigen handelen op beschikbaarheid middelen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Mol, M. van \ Bouma, E. \ 2014
In een samenwerking tussen Syngenta Crop Protection en de HAS Hogeschool heeft Michiel van Mol (student HAS Hogeschool) een studie gedaan om duidelijk in kaart te brengen in welke mate de akkerbouwers, fruittelers, bloembollentelers en distributiebed ...
help
Schonere Maas door nieuwe spuittechnieken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Elf procent minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en een driftreductie van gemiddeld 19 procent: dat kan het project 'Samen werken aan een schone Maas' op gaan leveren. Ruim 100 akkerbouwers, fruittelers en loonwerkers in het stroomgebied van de Ma ...
help
Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : relevante emissieroutes per werkgebied van het project ‘Water ABC’ [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Wal, A.J. van der \ 2012
In 2012 is het project Water ABC gestart om waterkwaliteitsproblemen veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. Het project (ABC: aanpak, borging, certificering) richt zich op de borging van maatregelen om emissies naar opper ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.