Login

Hydrotheek

help
Statistiek voor waterkwaliteitsgegevens : toegepaste statistiek in het waterbeheer (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Steenwijk, J. van \ Duin, R.N.M. \ 2003
Bij meetnetontwerp, interpretatie en de presentatie van gegevens is statistiek onmisbaar. Soms moeten arbitraire keuzes worden gemaakt. Welke betrouwbaarheid is gewenst? Hoe om te gaan met waarden onder de detectiegrens bij berekeningen? Binnen het R ...
help
Enige inleidende begrippen uit de statistiek : toegepaste statistiek in het waterbeheer (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Steenwijk, J. van \ Duin, R.N.M. \ 2003
Voordat wat geschreven wordt over de toepassing van statistiek in het waterkwaliteitsbeheer moeten de lezers en de auteurs over dezelfde taal beschikken. Daarom nemen Richard Duin (RIKZ) en Jaap van Steenwijk (RIZA) in de tweede aflevering van deze s ...
help
Multivariate and qualitative data analysis for monitoring, diagnosis and control of sequencing batch reactors for wastewater treatment [Proefschrift]
Villez, K. \ [2008]
Deze thesis handelt over de ontwikkeling, toepassing en validatie van technieken voor data-analyse met het oog op superviserende regeling van cyclische systemen waarbij de integratie van opvolging, diagnose en regeling niet uit het oog wordt verloren ...
help
Waarden beneden de detectiegrens : toegepaste statistiek in het waterbeheer (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duin, R.N.M. \ 2003
Analyses van een watermonster leveren niet altijd bruikbare getallen. Soms zijn de gehaltes in het water zo laag dat ze in het laboratorium niet nauwkeurig te meten zijn. De gehaltes liggen dan onder de detectiegrens. Niet vast te stellen is dan of d ...
help
Meer gegevens maken dijken (nog) niet sterker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Niet de hoeveelheid gegevens is van belang, maar de analyse van die gegevens. Die opmerking stond centraal tijdens de 8e Kennisdag Inspectie Waterkeringen van STOWA en Rijkswaterstaat op 24 maart 2011 in Arnhem. Deze editie stond namelijk voor een be ...
help
Analysis of pluvial flood damage based on data from insurance companies in the Netherlands \ Urban flood risk management [Hoofdstuk uit boek]
Spekkers, M.H. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ Kok, M. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2011
Insurance databases form a promising data source that can be used to improve pluvial flood damage estimations. This paper describes the key characteristics of an insurance database on water related damages to private buildings and content in the Neth ...
help
Water- en stofbalansen: betrouwbaar of drijfzand? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hauw, K. van der \ 2013
In watersysteemanalyses en effectbepalingen zijn water- en stofbalansen een belangrijk onderdeel. De ervaring van veel waterschappen is echter dat het moeilijk is om stofbalansen voldoende sluitend te krijgen. Mogelijk worden daardoor niet de meest e ...
help
Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampingsberekening in grondwatermodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B.R. \ Witte, J.P.M. \ 2013
Samen met de neerslag, en eventuele oppervlakteafvoer, bepaalt de verdamping de hoeveelheid water die doorsijpelt naar het grondwater. Een nauwkeurige bepaling van de verdamping in hydrologische modellen is daarom van belang voor nauwkeurige simulati ...
help
Betekenis van Hooghoudt nog lang niet ‘uitgehold’! \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ 2013
De formule van Hooghoudt werd en wordt alom toegepast bij het ontwerpen van drainagesystemen. De formule houdt er rekening mee dat de drainageweerstand in meer of mindere mate afhankelijk is van de opbolling. In regionale studies wordt echter veelal ...
help
Systematische fouten in metingen van grondwaterstanden met drukopnemers : verslag van een data-analyse [Boek]
Pleijter, M. \ Hamersveld, L. van \ Knotters, M. \ 2015
Handmetingen zijn onmisbaar bij het gebruik van automatische grondwaterstandopnemers om meetfouten te kunnen opsporen. Wij onderzochten de verschillen tussen handmetingen van de grondwaterstand en metingen uitgevoerd met drukopnemers. Hierbij analyse ...
help
Performance of high-resolution X-band radar for rainfall measurement in the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Beek, C.Z. van de \ Leijnse, H. \ Stricker, J.N.M. \ Uijlenhoet, R. \ Russchenberg, H.W.J. \ 2010
This study presents an analysis of 195 rainfall events gathered with the X-band weather radar SOLIDAR and a tipping bucket rain gauge network near Delft, The Netherlands, between May 1993 and April 1994. The aim of this paper is to present a thorough ...
help
Reactie op "Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen" door André Blonk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hemker, K. \ 2016
De redactie van Stromingen doet in het meest recente nummer (jrg 22 #1) een oproep aan de lezers om de gepubliceerde artikelen kritischer te lezen en te reageren wanneer onderzoeksresultaten te rooskleurig worden gepresenteerd. Dit artikel is een rea ...
help
Weerwoord op "Reactie Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen" Kick Hemker \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ 2016
Reactie van André Blonk op "Reactie Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen" van Kick Hemker (Stromingen, 2016, nr. 2, p. 71-74). Na het herhaaldelijk lezen van zijn reactie omtrent de berekeningsmethode ...
help
Gezamenlijk slotwoord "Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ Hemker, K. \ 2016
Gezamenlijk slotwoord.
help
Het opsporen van grondwaterstromingsbarrières en anisotrope zones in gestuwde gebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goes, B.J.M. \ Meekes, S. \ Oosterhof, A. \ Tank, R.G.B.M. \ 2002
Er is een methode ontwikkeld om stromingsbarrières voor laterale grondwaterstromingen en anisotrope zones in gestuwde gebieden te karteren
help
Betrouwbaarheid van kengetallen : toegepaste statistiek in het waterbeheer (5) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duin, R.N.M. \ Steenwijk, J. van \ 2003
Bij het monitoren van het milieu maken we gebruik van zogenaamde indicatoren of kengetallen die om iets kunnen vertellen over het milieu zelf; maar ook laten zien of een bepaald beleid zin heeft of heeft gehad. Een gekozen kengetal moet dan ook effec ...
help
Optimaliseren van een waterkwaliteitsmeetnet : toegepaste statistiek in het waterbeheer (6) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Steenwijk, J. van \ 2003
Bij het meten van de waterkwaliteit speelt de vraag hoeveel informatie je krijgt voor je geld. Je kunt niet op alle locaties, te allen tijde, alle parameters meten! Je kiest representatieve locaties en relevante parameters maar met welke frequentie m ...
help
Het 90-percentiel als toetswaarde : toegepaste statistiek in het waterbeheer (7) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duin, R. \ Vries, B. de \ 2003
Voor chemische parameters zijn landelijke normen van toepassing die te onderscheiden zijn in wettelijke en beleidsmatige. Als norm van het algemene kwaliteitsniveau van een stof wordt bijvoorbeeld de streefwaarde of het maximaal toelaatbaar risico (M ...
help
Analyse van de variatiebronnen : toegepaste statistiek in het waterbeheer (8) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duin, R.N.M. \ 2003
Voordat een kengetal uit de gegevens kan worden bepaald zijn daaraan al veel behandelingsstappen voorafgegaan. Dit proces begint met het nemen van een monster tot het rapporteren van dit getal. Elke stap heeft een bepaalde invloed of storing op het u ...
help
Trendvolger of trendsetter : toegepaste statistiek in het waterbeheer (9) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duin, R.N.M. \ Steenwijk, J. \ 2003
Een overzicht wordt gegeven van gangbare methoden voor het bepalen van een relatie tussen twee variabelen. De trend is een bijzonder geval hiervan, namelijk de relatie tussen meetwaarden en de tijd
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.