Login

Hydrotheek

help
Ina Adema, portefeuillehouder water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: "Niet de structuur, maar de inhoud centraal stellen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Het kabinet heeft eind april 2011 een nationaal bestuursakkoord gesloten met de koepels van andere overheden: het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen. Een akkoord over de verdelin ...
help
De waarde van een gemeentelijk grondwatermeetnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zelfde, A. van 't \ 2011
Door verandering in wetgeving is nu ook grondwaterzorgplicht een taak van de gemeente. Dat betekent nogal wat. Bovendien neemt de drukte in de ondergrond toe door de groei van het aantal grondwatergebruikers, vooral in grote steden. Ondergrondse bela ...
help
Andere kijk op riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2012
De plicht tot aansluiting van de particuliere riolering op het openbaar riool is uit het Bouwbesluit verdwenen. In de praktijk zijn echter in het stedelijk gebied nauwelijks andere mogelijkheden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater dan op het ...
help
Klimaatrobuust ontwerpen door beter bouwrijp maken \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2007
Het niet goed bouwrijp en woonrijp maken is een belangrijke oorzaak van latere problemen met de waterbeheersing en met zettingen. Een onderschat probleem, dat vaak flinke schade oplevert, zowel in kwalitatieve zin als in termen van geld. Het project ...
help
KRW-pilots zijn proeftuin voor het nieuwe waterbeheer \ DHV times : internationaal tijdschrift van de DHV Groep [Artikel]
2006
Wat de consequenties zijn van de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verschilt van gemeente tot gemeente. Zeker is wel dat vrijwel iedere gemeente er mee te maken krijgt, want zonder de inzet van de lokale overheden zijn de doelstellingen van ...
help
Adaptatiescan voor lokale overheden [Factsheet]
Star, J.K. \ [2008]
Bij lokale overheden is de kennis en het besef over de noodzaak voor adaptatie vaak (nog) niet aanwezig, met name op werkterreinen buitengebied en waterbeheer. Deze adaptatiescan is een aanvulling op al bestaande instrumenten die hun waarde in de pra ...
help
Gemeentelijke aansprakelijkheid bij wateroverlast : wetgeving, rechtspraak en praktijkvoorbeelden [Boek]
Mols, J. \ Schut, M. \ [ca. 2011]
Door klimaatontwikkelingen neemt het aantal (zeer) hevige buien toe. De riolering is relatief gevoelig voor kortdurende, zware buien. Hierdoor hebben rioolstelsels steeds meer moeite om het hemelwater te verwerken. Deze publicatie gaat aan de hand va ...
help
Water brengt partijen aan tafel : goed waterbeheer is maatwerk, dat we samen met alle betrokkenen doen [thema water] \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2004
De Watertoets is een belangrijke verandering in het waterbeheer. Wanneer waterschappen en gemeenten onderhandelen over concrete locaties moet het waterbelang nog te vaak het onderspit delven. Als de betrokken partijen meer gaan samenwerken biedt dat ...
help
Klimaatverandering bij Overijsselse gemeenten: sectorale aanpak nog altijd troef, RO aan de zijlijn \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Berg, M. van den \ Bots, W. \ 2012
De stevige winterkou in februari ten spijt, wordt het klimaat warmer en natter. Dat vraagt ook om samenhangend gemeentelijk beleid. Maar uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat gemeenten 'klimaat' typisch sectoraal opvatten, waarbij de af ...
help
Toestandsbeoordeling; de praktijk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Swart, J. \ Hartemink, J. \ Bosch, M. \ 2012
In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) van vrijwel alle gemeenten is opgenomen jaarlijks een deel van de bestaande riolering te inspecteren. De rioolgegevens en eventuele problemen bepalen op welke wijze dient te worden geinspecteerd. De inspectiem ...
help
WION: een stimulans voor revisieverwerking? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Meijer, D. \ Smits, J. \ 2011
In deze tijd van bezuinigingen moet het rioolbeheer goed geregeld worden. Om de riolering te beheren en te vernieuwen, moet aan drie basisvoorwaarden worden voldaan. De gemeente moet weten wat wordt beheerd, wat de onderhoudstoestand is en hoe het sy ...
help
Benchmark 2013: irritator én inspirator \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2013
Dit jaar doen de gemeenten opnieuw de Benchmark Rioleringszorg 2013, waaruit net als in 2010 een gezichtsbepalend koepelrapport over onze sector voorkomt. De redactie sprak met projectmanager Eric Oosterom van Stichting RIONED over het nut en het bel ...
help
Verbindend water in een veranderende praktijk [Boek]
Aanjaagteam Waterketen \ 2012
Op dit moment Met de lange termijn visie voor de waterketen "Verbindnend water" is door alle betrokken partijen een gezamenlijk toekomstbeeld neergezet. Een toekomstbeeld dat gaat over hergebruik van afvalstoffen, terugwinnen van energie, flexibele s ...
help
Rioolvervanging met oog voor de omgeving \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Eijking, T. \ Kwaadsteniet, M. de \ 2014
Veel rioolstelsels in binnenstedelijke gebied zijn verouderd en aan vervanging toe. De aanleg van een nieuwe riolering gaat niet zonder slag of stoot. Gemeentes kiezen steeds vaker voor een zorgvuldige voorbereiding. Ingenieursbureau Fugro start met ...
help
O jee, water in de kruipruimte : wie is er verantwoordelijk voor grondwateroverlast? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
Een te hoge of te lage grondwaterstand kan grote problemen opleveren voor woningeigenaren. Het is de taak van gemeenten grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Hoe ziet d ...
help
Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving 2015 [Boek] - 3e editie
Kerpel, M. \ 2015
Bevat o.a. de bijdrage: Water en klimaatadaptatie: de rioolheffing stijgt (mede) als gevolg van de klimaatadaptatie Onderzoeksresultaten water en klimaatadaptatie
help
Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast : een inventarisatie [Boek]
Kunst, O. \ 2015
Een eerste landelijk, kwantitatief onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van wateroverlast als gevolg van zware buien. De resultaten laten zien dat de gemeenten in Nederland de problematiek in beeld hebben en wateroverlast massaal aanpakken. Dit rap ...
help
Riolering en wortelingroei : verkennend onderzoek [Boek]
Moens, Michel \ Postmes, Luuk \ 2016
Dit is het werkrapport van een verkennend onderzoek naar de omvang van wortelingroei in de riolering en naar kosteneffectieve maatregelen. ARCADIS heeft dit onderzoek in 2015 in opdracht van de gemeente Eindhoven en Stichting RIONED uitgevoerd. Naast ...
help
Het integreren van klimaatadaptatie in stedelijk beleid: hoe begrijpen gemeentelijke afdelingen klimaatadaptatie? : een vergelijkende case studie tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag \ WT-afvalwater [Artikel]
Uittenbroek, C.J. \ 2012
Als promovenda aan de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam, heeft Uittenbroek onderzoek gedaan naar het identificeren en verklaren van percepties voor klimaatadaptatie in diverse gemeentelijke afdelingen in drie Nederlandse gemeenten - ...
help
Benchmark Rioleringszorg in 2010 landsdekkend \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterom, E \ 2010
De landelijke vergelijking ‘Riolering in Beeld’, onderdeel van de benchmark rioleringszorg, gaat een totaaloverzicht geven van de toestand van de riolering en de prestaties van de gemeentelijke rioleringszorg. Dat is tegelijk een voortzetting van de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.