Login

Hydrotheek

help
Niet beregenen droogtegevoelig grasland kost geld \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) [Artikel]
Boxem, T. \ Philipsen, B. \ 1996
Resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden van het benutten van grasland zonder beregening tijdens beperkte en zeer beperkte weidegang
help
De voorjaarsproduktie en het effect van ontwatering in diverse weidegebieden [Boek]
Schothorst, C.J. \ 1980
Binnen het kader van het onderzoek van de Commissie 'Herziening van evaluatie van Landinrichtingsprojecten', de Commissie 'HELP', werd op basis van proefveldgegevens een gedetailleerd onderzoek verricht naar het effect van ontwatering op de voorjaars ...
help
De invloed van enkele gewaskenmerken op Nmin nitraat in de bodem, en op de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater \ Enkele afrondende notities uit Sturen op Nitraat [Hoofdstuk uit boek]
Radersma, S. \ 2006
Deze bijdrage bevat een nieuwe benadering ten aanzien van gewasgroei - nitraat in de bodem. Namelijk een analyse naar gewaskenmerken. Zoals: moment van oogst; worteldiepte; lengte teeltperiode; gewasresten (hoeveelheid, samenstelling)
help
Calibration and verification of DEMGEN ( demand generator) on data of the Hupselse beek area (Netherlands) \ Hydrological research basins and their use in water resources planning : proceedings of the international symposium held in Berne, Switzerland, September 21 - 23, 1982 = Bassins de recherches hydrologiques et leur importance pour la gestion des eaux = Hydrologische Untersuchungsgebiete und ihre Bedeutung fuer die Wasserwirtschaft [Hoofdstuk uit boek]
Vuuren, W.E. van \ 1982
help
Actualisering van de kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen, op basis van literatuuronderzoek, expertkennis en praktische ervaringen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2011
De tekorten aan zoetwater voor een aanvullende watervoorziening van de landbouw in Nederland zullen door klimaat-verandering in ernst en omvang toenemen. Dit vraagt om anders omgaan met zoet water maar ook om actualisering van kennis van de zouttoler ...
help
Klimaateffect atlas 1.0 : landbouw, water en extremen [Boek]
Blom, G. \ Braber, M. den \ Bessembinder, J. \ 2009
Bij de effecten van klimaatverandering wordt vaak onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire effecten. Onder primaire effecten worden verstaan veranderingen in zeespiegel, neerslag, temperatuur en wind. Secundaire effecten zoals verzilting, wa ...
help
De zoete smaak van zilte gewassen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2009
Onze voedselproductie is vrijwel uitsluitend gebaseerd op zoet water slurpende gewassen, terwijl landbouwgronden verzilten. Gewassen zouttoleranter maken, lijkt dè oplossing. Daarom pleit de Amsterdamse ecoloog Jelte Rozema voor een echte koerswijzig ...
help
Crop growth \ Reference manual SWAP version 3.0.3 [Hoofdstuk uit boek]
Dam, J.C. van \ Diepen, C.A. van \ Huygen, J. \ 2003
SWAP contains three crop growth routines: a simple model, a detailed model (WOFOST), and the same model attuned to simulate grass growth. The simple model describes crop development, independent of external stress factors. The main function is to pro ...
help
Hoe klimaatrobuust is de gewasfactormethode van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Artikel naar aanleiding van het artikel “Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampingsberekening in grondwatermodellen”, van Bartholomeus e.a. in Stromingen, vol 19, #2 (2013). De SWAP-methode wordt in bovengenoemd artikel gebruikt al ...
help
Uitmijnen van fosfaatrijke landbouwgronden, een realistische oplossing? : grondonderzoek is nodig om de effectiviteit en duur van uitmijnen te voorspellen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Salm, C. van der \ Oenema, O. \ 2005
Het fosfaatgehalte van landbouwgronden in gebieden met intensieve veehouderij is vaak hoog. Ophoping van fosfaat in de bodem leidt tot ongewenste verliezen naar het grond- en oppervlaktewater. Uitmijnen, het onttrekken van fosfaat aan de grond met be ...
help
Beregening in de landbouw \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Pijpers, B. \ 1981
Ingegaan wordt op het milieubelang bij en rentabiliteit van verdergaande beregening in de landbouw. Dit n.a.v. het verschijnen van het rapport van de Studiecommissie Waterbehoefte Land- en Tuinbouw
help
Remote sensing in the water management practice \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
Menenti, M. \ Nieuwenhuis, G.J.A. \ 1986
help
Modelling and simulation in hydrologic systems related to agricultural development : state of the art \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Feddes, R.A. \ 1986
help
Enkele actuele problemen bij watervoorziening in de landbouw [Boek]
Oosterbaan, G.A. \ 1986
Het gaat bij watervoorziening om de omvang en de stabiliteit van de produktie en om de kwaliteit van het produkt. Op de wijze waarop deze effecten tot stand komen zal hier niet worden ingegaan. Het komt er op neer dat door middel van watervoorziening ...
help
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water [Boek]website Project Leven met zout water
Dam, A.M. van \ Clevering, O.A. \ Voogt, W. \ Aendekerk, Th.G.L. \ Maas, M.P. van der \ 2007
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet ...
help
Seizoen- en piekbehoefte aan kunstmatige watervoorziening bij gras, aardappelen en tuinbouwgewassen [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1980
In de loop van de zeventiger jaren is binnen de land- en tuinbouw de zorg voor de watervoorziening sterk toegenomen. Deze gang van zaken en met name de problemen, die zich in de zeer droge zomer van 1976 hebben voorgedaan bij de watervoorziening van ...
help
Is de landbouw echt zo gevoelig voor zout water? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Stuyt, L.C.P.M. \ Kielen, N. \ Ruijtenberg, R. \ 2015
Hoe goed kunnen landbouwgewassen tegen brak water? Waterbeheerders hanteren in overleg met de landbouw al decennialang conservatieve normen voor zouttolerantie. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat met name vollegrondsteelten (veel) beter tege ...
help
Een berekeningsmethode voor de benadering van de landbouwschade ten gevolge van grondwateronttrekking [Boek]
Rijtema, P.E. \ 1971
Hoewel deze berekeningen worden toegespitst voor landbouwgewaasen, moet bedacht worden, dat ook bij bebossing, natuurgebieden en recreatiegebieden vrijwel dezelfde eisen aan watervoorziening van de aanwezige beplantingen moeten worden gesteld
help
Contaminatie van landbouwgronden en gewassen door toepassing van zuiveringsslib met PCB's [Boek]
Roos, A.H. \ Tuinstra, L.G.M.Th. \ 1981
De contaminatie van gras met gechloreerde bifenylen is afhankelijk van verschillende faktoren.Voor het vaststellen van een adviesnorm t.a.v. het maximum gehalte aan individuele gechloreerde bifenylen in slib moet men zich afvragen in hoeverre verschi ...
help
Waterbehoefte en waterbeheer in Drenthe \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Hamster, F.C. \ 1979
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.