Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 94

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="gewassen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Blom-Zandstra, M. \ Kselik, R.A.L. \ 2016
In het Deltaprogramma Zoetwater is het lastig gebleken economische analyses te maken voor de programmering van maatregelen en/of de beleidsmatige afweging rond waterbeschikbaarheid. Een van de knelpunten is het gemis aan inzicht in de droogte- en zou ...
help
Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwater [Boek]
Evers, Maurice \ Vroegrijk, Martijn \ Evers, Thomas \ 2016
Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van pot- en veldonderzoek naar de landbouwkundige waarde van struviet in kansrijke afzetmarkten. Het struviet is vergeleken met concurrerende gangbare meststoffen. In dit onderzoek zijn potproeven uit ...
help
Is de landbouw echt zo gevoelig voor zout water? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Stuyt, L.C.P.M. \ Kielen, N. \ Ruijtenberg, R. \ 2015
Hoe goed kunnen landbouwgewassen tegen brak water? Waterbeheerders hanteren in overleg met de landbouw al decennialang conservatieve normen voor zouttolerantie. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat met name vollegrondsteelten (veel) beter tege ...
help
Zout en landbouw gaan niet samen... toch? : zoutwatervrees! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
Zout water en landbouw? Gezworen vijanden. Dat is niet helemaal waar, want volgens de laatste inzichten kunnen landbouwgewassen best een beetje zout hebben. Dat is goed nieuws, want bodemverzilting is wereldwijd een bedreiging voor landbouwgronden. I ...
help
De invloed van vegetatie op de erosiebestendigheid van dijken : de start van een monitoringsexperiment naar de effecten van de vegetatiesamenstelling op de erosiebestendigheid van de Purmerringdijk [Boek]
Reijers, V.C. \ Visser, E.J.W. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Kroon, H. de \ [2014]
Met het oog op klimaatverandering, waardoor zowel zeer droge als zeer natte perioden een grotere druk leggen op de conditie en kwaliteit van dijkgraslanden, is het zaak om experimenteel te onderzoeken welke rol de vegetatiesamenstelling heeft op de e ...
help
Actief randenbeheer Flevoland 2013 : eindrapportage over de resultaten uit de gewasinspecties en monitoring [Boek]
Visser, A. \ Wal, E. van der \ Dijk, M. van \ Hoogeboom, J. \ 2014
Bloemrijke akkerranden bieden een schuilplaats en voedingsbron aan nuttige insecten, zoals zweefvliegen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Als deze vanuit de rand het gewas intrekken kunnen zij flinke hoeveelheden schadelijke insecten opeten, zoals ...
help
Hoe klimaatrobuust is de gewasfactormethode van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Artikel naar aanleiding van het artikel “Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampingsberekening in grondwatermodellen”, van Bartholomeus e.a. in Stromingen, vol 19, #2 (2013). De SWAP-methode wordt in bovengenoemd artikel gebruikt al ...
help
Gewasfactoren en potentiële verdamping: geen robuuste combinatie : het gebruik van gewasfactoren in klimaatprojecties nader onderzocht [Boek]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.-P.M. \ 2013
In dit rapport beschrijven we de toepasbaarheid van gewasfactoren voor het berekenen van de potentiele verdamping, in het bijzonder in afhankelijkheid van het klimaat. Een nauwkeurige bepaling van de potentiele verdamping in hydrologische modellen is ...
help
Numerieke verdroging en schadeonderzoek voor grondwateronttrekkingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ 2012
Bij het bepalen van de landbouwkundige schade als gevolg van een grondwateronttrekking wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van grondwaterstromingsmodellen. Ze worden gebruikt om zowel het door een grondwateronttrekking beïnvloede gebied als de v ...
help
Schoon water voor Brabant : tussenrapportage 2011 [Boek]
Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Hollander, H.J. den \ 2012
In 2010 is het project 'Schoon Water voor Brabant' verlengd voor een periode van vier jaar en uitgebreid naar 11 (zeer) kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Naast Waalwijk, Budel, Macharen, Nuland, Vessem en Helvoirt doen nu ook Roosendaal, Berg ...
help
Actualisering van de kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen, op basis van literatuuronderzoek, expertkennis en praktische ervaringen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2011
De tekorten aan zoetwater voor een aanvullende watervoorziening van de landbouw in Nederland zullen door klimaat-verandering in ernst en omvang toenemen. Dit vraagt om anders omgaan met zoet water maar ook om actualisering van kennis van de zouttoler ...
help
Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Kielen, N. \ Clevering, O. \ Roest, C.W.J. \ 2010
Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewa ...
help
Waterbeheer en veranderend klimaat \ Openbaar bestuur [Artikel]
Huntjens, P. \ 2009
Het is onomstotelijk bewezen dat het klimaat wereldwijd sterk verandert. Ook in Nederland krijgen we met extreme weersituaties te maken. Ofschoon ons land voorop loopt in het omgaan met risico's van overstromingen, is er tegelijkertijd nog heel wat w ...
help
Review of crop salt tolerance in the Netherlands [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Kselik, R.A.L. \ Roest, C.W.J. \ Smit, A.A.M.F.R \ 2009
Supportive irrigation is practiced in the Netherlands to overcome drought spells in the summer season. In the south-west delta mainly surface water is used of which the salinity is likely to increase. This study investigates the effects of saline irr ...
help
De zoete smaak van zilte gewassen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2009
Onze voedselproductie is vrijwel uitsluitend gebaseerd op zoet water slurpende gewassen, terwijl landbouwgronden verzilten. Gewassen zouttoleranter maken, lijkt dè oplossing. Daarom pleit de Amsterdamse ecoloog Jelte Rozema voor een echte koerswijzig ...
help
Klimaateffect atlas 1.0 : landbouw, water en extremen [Boek]
Blom, G. \ Braber, M. den \ Bessembinder, J. \ 2009
Bij de effecten van klimaatverandering wordt vaak onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire effecten. Onder primaire effecten worden verstaan veranderingen in zeespiegel, neerslag, temperatuur en wind. Secundaire effecten zoals verzilting, wa ...
help
Geen paniek om verzilting : tijd genoeg om in te spelen op hip onderwerp \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Berg, G. van den \ 2008
Door verschillende oorzaken is er in Nederland een onomkeerbare verzilting gaande. Voor de landbouw is de ramp te overzien. Gewassen blijken meer zout te verdragen dan vaak wordt gedacht. Deels moet worden overgeschakeld op de teelt van andere gewass ...
help
Commerciële analyse van het concept 'Zilte ProefTuin' : verzilting benutten in plaats van bestrijden in een balans tussen water, landschap en economie [Boek]
Verhoeven, L.M. \ 2008
In het kader van de verzilting zijn zes regio’s in Nederland gedefinieerd, gespecificeerd naar type verzilting, landschapbeleving, waterbeheer, aanwezige agrarische productie, regionale identiteit en bereikbaarheid. Bij het concept ‘Zilte ProefTuin’ ...
help
Zilte ProefTuin [Boek]
Lofvers, W. \ 2008
De positie van de zoet-zoutgrenzen in de Nederlandse wateren is aan verandering onderhevig: het water wordt zouter. In hoeverre vormt de verzilting een bedreiging? Voor de hand liggende redenen om water zoet te houden, zijn nu de drinkwatervoorzienin ...
help
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water [Boek]website Project Leven met zout water
Dam, A.M. van \ Clevering, O.A. \ Voogt, W. \ Aendekerk, Th.G.L. \ Maas, M.P. van der \ 2007
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.