Login

Hydrotheek

help
Het casus glastuinbouw : het convenant \ Bestrijding van de watervervuiling : vijfentwintig jaar WVO [Hoofdstuk uit boek]
Berge, A.P. van den \ 1995
help
Simulatie van de grondwaterstand in en rond een kas aan de Leidse Vaart [Boek]
Olsthoorn, T.N. \ 1998
help
Kostentoerekening aan de glastuinbouw in Delfland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berge, A.P. van den \ 1985
help
Blauwdruk waterstromen glastuinbouw [Boek] - Versie 1
LTO Glaskracht Nederland \ Unie van Waterschappen en watertechnische installatiebedrijven \ 2011
De beschikbaarheid van goed gietwater op de bedrijven en de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen krijgen steeds meer aandacht. Vermindering van de milieubelasting is complex door de samenhang tussen de milieucompartimenten lucht, bod ...
help
Gesloten waterketen : KASZA [Poster]
Voogt, W. \ [ca. 2007]
Deze poster geeft informatie over het project m.b.t. waterkringloopsluiting in de glastuinbouw (op gebiedsniveau) tegen aanvaardbare kosten voor alle betrokken partijen
help
'Standaard Water' voor toetsing zuiveringstechnologie voor de glastuinbouw : versie 2 [Brochure]
Ruijven, J. van \ Os, E. van \ Blok, C. \ Beerling, E. \ 2016
Het is noodzakelijk zuiveringstechnieken op een objectieve manier te toetsen op effectiviteit in de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw lozingswater met water dat representatief is voor de glastuinbouw. Hiervoor is het in dit ...
help
Nieuwe zuiveringstechnieken verwijderen 80 tot 100% van de gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater glastuinbouw \ Nieuws Wageningen UR Glastuinbouw [Artikel]
Beerling, E.A.M. \ 2013
Uit onderzoek geïnitieerd door het Platform Duurzame Glastuinbouw zijn drie waterzuiveringstechnieken naar voren gekomen die 80 tot 100% van de gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater van de glastuinbouw kunnen verwijderen.
help
Watervoorziening van de glastuinbouw in het Westland : een voorstel tot verbetering [Boek]
Jacobs, J.M. \ Schie, J. van \ Sonneveld, C. \ 1981
help
Lysimeterinstallaties op het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas in Naaldwijk [Boek]
Hamaker, P. \ 1978
De lysimeterinstallaties op het Proefstation te Naaldwijk zijn ontworpen met het doel betrouwbare gegevens betreffende het waterverbruik van onder glas geteelde gewassen te verzamelen. Voor de lysimeter is een waterbalansvergelijking opgesteld.
help
Watervoorziening, bemesting en waterkwaliteit bij teelten onder glas \ Watervoorziening en gewasproduktie [Hoofdstuk uit boek]
Sonneveld, C. \ 1993
help
Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw [Boek]
[2015]
LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Ministerie van Economisc ...
help
Stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw wegens succes voortgezet \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
De Kaderrichtlijn Water (KRW) eist dat de glastuinbouw in 2027 nagenoeg gesloten moet zijn. Waterschappen maken daarom flink werk van het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw. Partijen die hier een bijdrage aan leveren, kunnen een finan ...
help
Invloed glastuinbouw op kwaliteit oppervlaktewater blijft beperkt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mill, G. van \ Matla, E. \ 2004
In Noord-Brabant is via het project "tuinbouw en waterkwaliteit" onderzocht, hoe het oppervlaktewater in de onderzoeksgebieden (Heusden en Asten) verontreinigd wordt door de lokale (glas)tuinbouw en boomkwekerij. Het project werd uitgevoerd door Wate ...
help
Nikkel in grondwater houdt mogelijk verband met glastuinbouw in de Rijnmond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Enzler, S.M. \ Burger, J.P.M. \ Wijers, H. \ 2005
Op glastuinbouwlocaties komen in veel gevallen verhoogde nikkelconcentraties voor in het freatische grondwater. Dit was aanleiding tot een onderzoek in het Rijnmondgebied; een relatie werd echter niet gevonden
help
WVO Lozingenbesluit Glastuinbouw [Studentenverslag]
Botden, N. \ Neessen, I. \ Wubben, M. \ 1999
Het WVO Lozingenbesluit glastuinbouw is een wet die op I januari 1994 in werking is getreden. Deze wet wordt door middel van overgangstermijnen in delen toegepast. De hele wet moet in 2000 volledig toegepast worden. In de Nederlandse glastuinbouw stu ...
help
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016 [Boek]
Tamis, Wil L.M. \ Zelfde, Marten van 't \ Vijver, Martina G. \ 2016
Eind 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken verzocht om een vervolgstudie op basis van metingen tot en met februari 2016 voor de twee kassenregio’s, Westland en Oostland in de provincie Zuid-Holland. Hierbij moest speciaal aandacht worden be ...
help
Marktonderzoek en marktbenadering bij het gietwaterproject Westland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boudestein, W.J. \ Dane, P.A. \ Voorsluijs, J.G. \ 1986
help
Tuinbouwbedrijven verkassen naar polder De Koekoek \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bakker, S. \ 2001
help
Operationele sturing bergingskelder Het Waalblok [Boek]
Verhoeven, G. \ cop. 2010
Bij de herinrichting van het kassengebied Het Waalblok is een aantal wijzigingen in het watersysteem doorgevoerd. Ook is bij een perceel een bergingskelder van 5000 m3 aangelegd onder de kassen. De berging is bedoeld om wateroverlast in de polder zov ...
help
Gezamenlijke handhaving Glastuinbouw \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wieggers, G. \ 2006
In 1997 heeft de sector glastuinbouw en de overheid afspraken gemaakt en vastgelegd in het Convenant Glastuinbouw. Hierin zijn milieudoelstellingen tot het jaar 2010 op het gebied van meststoffen, energieverbruik en gewasbeschermingsmiddelen vastgele ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.