Login

Hydrotheek

help
3D-landelijke modellering van grondwaterkwaliteit met NHI 2.2 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grift, B. van der \ Janssen, G. \ Verkaik, J. \ 2012
Deltares voerde onlangs een verkennende studie uit om de modellering van de waterkwantiteit beter te laten aansluiten op de modellering van de waterkwaliteit. Hiervoor bouwde het op basis van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium versie 2.2 (NHI ...
help
Kwetsbaarheidsstudie klasse IV - gebieden [Boek]
1989
In 1988 zijn de grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Gel- derland ingedeeld in een aantal kwetsbaarheidsklassen, waarbij de vierde klasse de minst kwetsbare is. Hiervan zijn negen gebieden aangemerkt. Haskoning onderzocht deze gebieden wat ...
help
Projectvoorstel schone bronnen, nu en in de toekomst tweede reeks knelpunten : praktijkoplossingen voor knelpunten van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater [Boek]
2006
Het project beoogt de belasting van grond- en oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In 2004 en 2005 heeft ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ een eerste reeks van 5 knelpunten (bentazon, carbendazim, isoproturon, methomyl ...
help
De Kaderrichtlijn Water doelen voor grondwater : wat is het en wat doen we ermee? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zijp, M.C. \ 2011
Droge KRW materie? Het houdt de gemoederen in Nederland toch wel bezig. De kaderrichtlijn Water vraagt nogal wat van ons... Maar wat eigenlijk? Hoe zijn we daar in Nederland nu mee bezig? En wat komt er nog op ons af? In dit artikel is dat voor u op ...
help
NEN 5744 voor nemen van grondwatermonsters ingrijpend gewijzigd : troebelheid is bij grondwaterbemonstering het grote probleem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Dijk, D. van \ Perebolte, H.J. \ Schulten, S. \ 2011
Eind maart is de nieuwe norm voor het nemen van grondwatermonsters verschenen : NEN 5744:2011 is het resultaat van de samenvoeging én grondige herziening van twee normen : NEN 5744:1991 voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-v ...
help
Observation of salinity patterns in shallow groundwater and drainage water from agricultural land in the northern part of the Netherlands \ Irrigation and drainage [Artikel]
Velstra, J. \ Groen, J. \ Jong, K. de \ 2011
Het artikel beschrijft ontwikkeling van de zoetwaterlens op landbouwpercelen aan de hand van de resultaten van geofysische metingen (CVES) en metingen aan drainafvoer op een aantal percelen in Noord-Nederland.
help
Zoet zout tweedaagse op Texel [Video]
STOWAvideo \ 2013
Inleidende film voor de Zoet-zout bijeenkomst op Texel op 31 mei en 1 juni 2012. Kennis voor Klimaat, het Platform zoet-zout (RWS Waterdienst) en STOWA organiseerden de bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer ...
help
Een analyse van het kwelprobleem en de daarmede samenhangende verzilting van de polderwateren in Noordoost Hunsingo [Boek]
Kouwe, J.J. \ 1969
help
Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen : elementen voor generieke en locatiespecifieke boordeling [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ cop. 2011
Het gebruik van grote hoeveelheden grond en bagger bij het herinrichten van diepe plassen kan effect hebben op de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Dit geldt vooral voor het gebruik van licht verontreinigde bagger en grond. In dit rapport ...
help
De kwaliteit van het grondwater op een diepte tussen 5 en 30 meter in Nederland in het jaar 1992 en de verandering daarvan in de periode 1984 - 1993 [Boek]
Drecht, G. van \ Reijnders, H.F.R. \ Boumans, L.J.M. \ 1996
help
Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand [Boek]
Europees Parlement \ Raad van de Europese Unie \ 2006
help
Natuurlijke afbraak helpt gebiedsgerichte aanpak : zelfreinigend vermogen van bodem Rotterdamse haven \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwkerk, E. van \ Ras, N. van \ Hattem, W. van \ Hartog, N. \ 2011
Bij een gebiedsgerichte aanpak van de aanwezige grondwaterverontreinigingen in de Rotterdamse haven vormt het optreden van natuurlijke afbraak (NA) een essentieel uitgangspunt. De lange reistijden die de diepe grondwaterverontreinigingen afleggen voo ...
help
Kennis laten stromen tussen markt en onderzoek : joint industry project BioSealing \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Peters, A.J.M. \ Dinkla, I.J.T. \ Blauw, M. \ Wittebol, J.P. \ 2013
BioSealing is een technologie om lekkages in de bodem te verhelpen. Deze lekkage ontstaat wanneer waterremmende grondlagen of waterkerende constructies zijn beschadigd met als gevolg een ongewenste grondwaterstroming. In de buurt van het lek worden n ...
help
Geochemical and statistical interpretation of the Dutch national ground water quality monitoring network = Geochemische en statistische interpretatie van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit [Proefschrift]
Frapporti, G. \ 1994
help
Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen: huidige belasting en mogelijke maatregelen [Boek]
Swartjes, F.A. \ Linden, A.M.A. van der \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2016
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw en in de openbare ruimte. Restanten daarvan kunnen via de bodem wegspoelen en op termijn het grondwater bereiken waaruit drinkwater geproduceerd wordt. De afgelopen decennia zijn er in Nederland min ...
help
Early warning bij grondwaterwinningen voor drinkwater : leuk of noodzakelijk? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wuijts, S. \ Tiebosch, T. \ Brink, C. van den \ 2012
Het gebruik van early warning-systemen kan grondwaterwinningen voor drinkwater beter beschermen tegen risico's op verontreiniging. De mate waarin dit het geval is, wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de kwetsbaarheid van een winning voor ...
help
Geohydrologische gegevens van Zuidelijk Flevoland en de Gelderse Vallei [Boek]
Meinardi, C.R. \ Akker, C. van den \ 1976
Dit rapport beschrijft de geohydrologische gegevens van de Gelderse Vallei en Zuidelijk Flevoland. Het rapport bespreekt van beide gebieden de topografische en waterkundige beschrijving, de geologische opbouw van de ongrond, de geohydrologische schem ...
help
Fate of low arsenic concentrations during full-scale aeration and rapid filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Gude, J.C.J. \ Rietveld, L.C. \ Halem, D. van \ 2016
In the Netherlands, groundwater treatment commonly consists of aeration, with subsequent sand filtration without using chemical oxidants like chlorine. With arsenic (As) concentrations well below the actual guidelines of 10 μg As/L, groundwater treat ...
help
Eerste resultaten proef met winning en behandeling brak grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groenendijk, M. \ Wetering, S. van de \ Boukes, H. \ Eerhart, J. \ 2010
Brak grondwater kan om verschillende redenen een aantrekkelijke grondstof zijn voor de drinkwaterbereiding. Het is ruim beschikbaar en is minder antropogeen beïnvloed, omdat het zich dieper in de bodem bevindt. Verder kan met de winning van brak gron ...
help
De rol van grondwater in ruimtelijke ontwikkelingen : bescherming drinkwaterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ Griffioen, J. \ 2003
De laatste jaren worden de kenmerken van het watersysteem in toenemende mate als uitgangspunt gehanteerd voor de ruimtelijke planning. De nadruk ligt meestal op de kwantitatieve aspecten van het oppervlaktewater en bovenste grondwater. In een project ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.