Login

Hydrotheek

help
Schaalafhankelijkheid van soortenrijkdom en zeldzaamheid \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Witte, J.P.M. \ 2009
Verspreidingskaarten van soorten op een rasterbasis kunnen worden gebruikt om te onderzoeken hoe zeldzaamheid en soortenrijkdom afhangen van ruimtelijke schaal. Ruimtelijk opschalen van een soort gebeurt door eenvoudigweg waarnemingen in hokken van h ...
help
Logistic regression as a tool for defining habitat requirements of two common gammarids \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1998
help
Waarnemingen van piscivorie bij juveniele roofblei \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pollux, B.J.A. \ Pollux, P.M.J. \ 2007
De Roofblei is een uitheemse vissoort die de laatste jaren sterk in aantal toeneemt. In limburgse beken komten vislarven vaak voor in kleine schooltjes die bestaan uit één vissoort. Opmerkelijke waarnemingen van predatie door pasgeboren roofblei op l ...
help
Over grenzen \ De levende natuur [Artikel]
Baaijens, G.J. \ 1985
help
Sieralgen \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Meulen, H.J. van der \ Westen, M.C. van \ 2011
Sieralgen ontlenen hun naam aan hun sierlijke uiterlijk. De afmetingen van deze algen zijn zo klein, dat ze alleen met behulp van een microscoop kunnen worden bestudeerd. De grootte varieert van ca. 0,01 mm tot 1,0 mm. De allergrootste zijn met het b ...
help
De voortplantingshabitat van de gevlekte glanslibel in Nederland \ Vlinders [Artikel]
Tuithof, J. \ Leemans, I. \ 2013
De gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) is in Nederland nooit een algemene soort geweest, maar de laatste jaren zijn nieuwe populaties ontdekt in verschillende delen van het land. Uit berekeningen blijkt dat de verspreiding toeneemt. Over ...
help
Zoetwaterkabeljauw in Nederland : ondergang en opkomst van de kwabaal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bosveld, J. \ 2015
Een van de meest bijzondere zoetwatervissen is ongetwijfeld de kwabaal. Deze kabeljauwachtige leeft een verborgen bestaan en is vooral in de winter actief. Vast staat dat de kwabaal bijna uit ons water was verdwenen, maar dat er recentelijk sprake is ...
help
Leren van de Wolga: vloedvlaktes blijken belangrijk voor vis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Nagelkerke, L.A.J. \ 2011
Eind 2007 verscheen in Visionair een artikel over een uniek onderzoek naar de relatie tussen vloedvlaktes en vis in de Russchische Wolga. Inmiddels is de eerste fase succesvol afgesloten. De onderzoeksresultaten bieden een schat aan informatie over d ...
help
Distribution and ecology of Aulodrilus japonicus in the Netherlands (Oligochaeta: Tubificidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Hoek, T.H. van den \ Verdonschot, P.F.M. \ 2005
In 1997 the worm Aulodrilus japonicus was identified for the first time in The Netherlands. This article gives more information on distribution, microhabitat and life history
help
Monitoring habitat restoration measures of national freshwater systems : why and how \ Monitoring Tailor-Made III : international workshop on information for sustainable water management : proceedings, September 25-28, 2000, Nunspeet, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Splunder, I. van \ Bergers, P.J.M. \ Prins, K.H. \ 2001
Since 1992 RIZA has an official biological monitoring program. The monitoring cycle has been used to evaluate and improve the program
help
Beekprik en rivierdonderpad terug op het oude nest \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Zweep, W. \ Nispen, R. van \ 2009
De beekprik en de rivierdonderpad zijn Nederlandse zoetwatervissen met een zeer opmerkelijke levenswijze. Larven van de beekprik leven namelijk zes jaar in de beekbodem, waarna ze metamorfoseren en op zoek gaan naar bovenstrooms gelegen paaigebieden. ...
help
Vegetatiekundig onderzoek van de Dinkel als biotoop van de muskusrat, mei 1975 - september 1976 [Studentenverslag]
Wissink, H.A.M. \ 1978
help
Macrofauna habitatrichtlijn \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Noordhuis, R. \ Greijdanus, M. \ 2005
Twee libellensoorten in Nederland zijn weer terug van weggeweest. Het herstel van de riviermacrofauna is echter nog zeer onvolledig, omdat de kwaliteit van habitats en de water- en bodemkwaliteit nog onvoldoende is
help
Milieu- en habitatpreferenties van Nederlandse zoetwatermacrofauna [Boek]
Verberk, W.C.E.P. \ Verdonschot, P.F.M. \ Haaren, T. van \ Maanen, B. van \ 2012
Macrofauna speelt een belangrijke rol in het beoordelen van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren, bijvoorbeeld voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast kan de samenstelling van de macrofauna informatie geven over kenmerken van of p ...
help
De levendbarende hagedis langs de Vloedgraaf : overleven in voedselrijke en structuurarme vegetaties \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2006
In tegenstelling tot de meeste leefgebieden van de Lacerta vivipara is langs de Vloedgraaf bijna geen open terrein te vinden, waar het zonlicht kansen biedt voor de hagedis. Om enig inzicht te krijgen in het zongedrag van de soort is de watergang geï ...
help
Zeldzame kiezelwieren (diatomeeën) van de beekjes, vennen en poelen van de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pex, B. \ 2007
Er is door Zuiveringsschap Limburg sinds de jaren negentig onderzoek verricht naar de kiezelwieren in het Meinweggebied. Deze wateren blijken belangrijke biotopen voor tal van soorten kiezelwieren te zijn.
help
Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: dytiscidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Koese, B. \ Sierdsema, H. \ 2006
De verspreiding en biotopen van de gestreepte waterroofkever was onderzocht in opdracht van LNV en de provincie Zuid-Holland. Deze soort is wettelijk beschermd via de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn
help
Beekprik en beekdonderpad in de Berkel; grensoverschrijdend of grensoverspoelend? \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Vos, M. de \ 2012
De afgelopen jaren zijn in de Berkel nabij Rekken waarnemingen gedaan van beekprikken en donderpadden. De beekprik komt in het oosten en zuiden van ons land voor in beken met een natuurlijke loop, en een afwisseling van grindrijke trajecten voor de v ...
help
Vissen internationaal beschermd : de (on)mogelijkheid van Natura 2000 voor de bescherming van trekvissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroes, M. \ Bakker, B. \ Tauw, N.J. \ 2010
Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden en levert een belangrijke bijdrage aan het habitatbehoud en - herstel van planten en dieren. Daaronder vallen ook een dertiental vissoorten. Krijgen deze vissen in Natura 2000 echter wel de juist ...
help
Plan voor behoud van de rivierkreeft \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2012
Anno 2012 is er nog exact één Nederlandse populatie van de Europese rivierkreeft: enkele honderden dieren die in een Arnhemse vijver leven. Niet eens een ideale plek, maar zo geïsoleerd dat kreeften overleefden. ‘Het is eigenlijk een wonder dat het a ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.