Login

Hydrotheek

help
De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld? \ H2O online [Artikel]
Giezen, M. \ Brouwer, S. \ Roest, K. \ Vliet, B. van \ 2017
De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de ...
help
Reclaiming water from wastewater using forward osmosis [Proefschrift]
Lutchmiah, Kerusha \ Rietveld, L.C. \ 2014
Dit proefschrift is een onderdeel van het Sewer Mining project gericht op het ontwikkelen van een nieuw technologisch concept om water te onttrekken uit afvalwater door middel van directe of forward osmose (FO), een nieuw membraanproces. Over het alg ...
help
Panorama Nederland : rijker, hechter, schoner [Boek]
Loos, Hans \ 2018
Panorama Nederland is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende decennia kan veranderen, tegen de achtergrond van de klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie.
help
Climate change mitigation by recovery of energy from the water cycle: a new challenge for water management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ 2012
This paper focuses on the recovery of energy from water to operate climate neutral from the perspective of the water cycle company Waternet. Waternet is responsible for drinking water treatment and distribution, wastewater collection and treatment, a ...
help
Werkboek energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe [Boek]
2018
In het kader van het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs heeft NOHNIK in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe onderzoek gedaan naar hoe het waterschap een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Daarbij is onderzoc ...
help
Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 : zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Blom, Wim \ 2018
De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald. Denk daarbij aan het versterken van de concurrentiekracht van sted ...
help
Fact sheet: UASB/Vergister [Factsheet]
Roest, K. \ [ca. 2018]
In de Upflow Anaerobic Sludge Blanket gaat afvalwater aan de onderkant van de reactor naar binnen en vloeit omhoog. In het onderste deel van de reactor ligt een deken van slib, de bacteriën die hier in leven zetten organische stof anaeroob om in biog ...
help
Omgevingsplan Zeeland 2018 : ontwerpversie van 17 april 2018 [Boek]
2018
Het Omgevingsplan Zeeland 2018 bevat de hoofdlijnen uit alle provinciale beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving. Het gaat over economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. Het plan is integraal, maar ook compact. Het is voor h ...
help
De bijdrage van ecosysteemdiensten aan de circulaire economie : vervanging en besparing van primaire grondstoffen [Boek]
Jutte, J.B. \ 2017
De wereldwijde vraag naar grondstoffen stijgt explosief. Het wordt steeds belangrijker om het gebruik van (niet hernieuwbare) grondstoffen zoveel mogelijk terug te dringen en beschikbare grondstoffen zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk te (her)gebru ...
help
Renewable energy applications for freshwater production [Boek]
Bundschuh, J. \ Hoinkis, J. \ cop. 2012
Worldwide, many regions have a great potential to cover part of their pressing water needs by renewable energy powered water treatment processes using either thermal or membrane based technologies. Not only arid and semiarid regions are increasingly ...
help
De Bosatlas van de energie [Boek]
Leenaers, H. \ Camarasa, m \ Noordhoff Atlasproducties \ Lijn43 \ cop. 2012
De Bosatlas van de energie, een atlas die een veelzijdig beeld schetst van energie in Nederland. Met honderden kaarten en prachtige luchtfoto's van Karel Tomeï, maakt deze atlas goed zichtbaar dat energie een onmisbaar element in de Nederlandse samen ...
help
Effecten van het kabinetsbeleid voor milieu en klimaat : verkenning voor de Motie-Halsema [Boek]
Kruitwagen, S. \ 2011
De motie-Halsema vraagt expliciet om een doorrekening van het kabinetsbeleid vanwege de internationale verplichtingen waar het kabinet zich aan committeert. De resultaten van het kabinetsbeleid worden daarom vergeleken met Europese afspraken over te ...
help
Revelation of the blue energy landscape : the implementation of a blue energy plant a landscape machine at the Volkerakdam [Studentenverslag]
Looman, K. \ Verhoeven, K. \ 2012
Dit onderzoek beschrijft hoe een blue energy centrale kan worden ingepast in het landschap met behulp van de landschapsmachine. Het onderzoek start met een beschrijving van twaalf technische randvoorwaarden voor het realiseren van een blue energy cen ...
help
Thermofiele Slibgisting en Stikstofterugwinning op RWZI Bath [Boek]
2019
Eindrapport. Dit project is een demonstratie van energiewinning uit hernieuwbare bronnen én energiebesparing waarbij beoogd wordt de biogasproductie uit communale afvalwaterzuiveringen aanzienlijk te vergroten, terwijl tegelijkertijd stikstof energie ...
help
Anaerobic digestion of cellulose and hemicellulose in the presence of humic acids [Proefschrift]
Azman, Samet \ 2016
In deze thesis is het remmende effect van HZ (humus zuren) op de anaerobe vergisting van (hemi)cellulose onderzocht. Ook is er gekeken naar het effect van HZ op hydrolyse bevorderende strategieën als toevoeging van kationen of enzymen. Daarnaast is h ...
help
Energie en waterbeheer : bouwstenen voor de energietransitie [Boek]
Löffler, Moniek \ Zeegers, Ingrid \ 2018
Dit boekje geeft een helder overzicht van de mogelijkheden die het watersysteem biedt om (schone) energie op te wekken. Denk aan het winnen van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater. Het geeft antwoord op vragen als: waar liggen de (beste) kansen ...
help
Top 5 grondstoffen : van aanbod tot vraag [Boek]
2017
De Top 5 aan grondstoffen uit afvalwater die in deze studie is beschouwd, betreft: 1. Fosfor. 2. Cellulose. 3. Alginaat. 4. Bioplastics. 5. Biomassa. Deze studie focust nadrukkelijk op de potentie van de grondstoffen, de mogelijke afzetketens en pote ...
help
Fouling in reverse electrodialysis under natural conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Vermaas, D.A. \ Kunteng, D. \ Saakes, M. \ Nijmeijer, K. \ 2013
Renewable energy can be generated from mixing salt water and fresh water in reverse electrodialysis. To investigate the effect of fouling when such natural feed waters are used, the performance of three different setups for reverse electrodialysis wa ...
help
Terugwinnen van energie en grondstoffen in de regio Amsterdam [Boek]
Buijzer, Edwin de \ Brand, Tessa van den \ Versteeg, Elize \ Hofman, Jan \ Roest, Kees \ 2015
Voor de regio Amsterdam is binnen het Speerpuntonderzoek voor Waternet in kaart gebracht welke energie-en grondstofstromen afkomstig zijn uit de watercyclus of uit aanpalende werkvelden en potentieel geschikt zijn voor hergebruik. Ook is geïnventaris ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.