Login

Hydrotheek

help
OBN-vooronderzoek in Vetpot en Bergvennen : resultaten en inrichtingsplan [Boek]
2004
De natuurreservaten Vetpot (eigendom Stichting Twickel) en Bergvennen (eigendom Overijssels Landschap) zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Dit onderzoek heeft als doel in beeld te brengen welke maatregelen noodzakelijk zijn in en buiten beide ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Luttenbergerven [Boek]
Runhaar \ Raterman \ Aggenbach \ 2010
In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn in het natuurreservaat Luttenbergerven diverse maatregelen genomen gericht op het herstel van blauwgraslanden, heischrale graslanden en zwak gebufferde vennen. Vraag is in hoeverre deze maatregelen hebben doorge ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Kienveen : definitief rapport [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2011
Het Kienveen ligt in een komvormige laagte in het dekzandlandschap van het Groote Veld (ten zuidwesten van Lochem). De laagte is vochtig tot nat, voedselarm en wordt vermoedelijk (periodiek) gevoed door grondwater. Er is zodoende een soortenrijke veg ...
help
Wetland Restoration: from polder to Tidal Marsh : hydrodynamica! and morphological changes in the Sieperdaschor (SW Netherlands) after breaching of the sea wall in 1990 [Boek]
Sánchez Leal, R.F. \ Storm, K. \ Verbeek, H. \ 1998
After a non repaired breach in the Selenapolder closing dike (SW Netherlands), a new tidal wetland has been reverted out from a farmer polder (Sieperdaschor). Since depoldering along the Westerschelde estuary is a topic of discussion, the development ...
help
Steur terug in de Rijn : start van een uitzonderlijk project \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ 2012
In 1952 werd in de Rijn de allerlaatste Atlantische steur gevangen. Een slechte waterkwalitieit, overbevissing maar vooral het verdwijnen van paai- en opgroeigebieden deden de steur de das om. Anno 2012 gloort er weer hoop voor de koningin van de riv ...
help
Natuur en waterberging stellen eigen eisen aan bodembeheer \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Schooten, H. van \ 2011
Natuur en waterberging. Twee functies van de bodem die ieder een eigen beheer vragen. Hoe gaat dat in zijn werk? Een kijkje in Overijssel bij natuurgebied De Wieden, waar Natuurmonumenten voormalige landbouwgrond verschraalt. En bij de Heinose Vloedg ...
help
Verslag van de kennisbijeenkomst Cultuurhistorie, Archeologie en Waterbeheer, op dinsdag 24 november in Amersfoort : erfgoed meenemen in het waterbeheer: van last naar lust [Congresverslag]
Weeren, B.-J. van \ [2015]
De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met het water. Waterbeheerders zouden daar bij het uitvoeren van hun werk (zoals baggeren en beekherstel) meer rekening mee moeten houden. Anders kan er waardevol erfgoed verloren gaan. Maar ho ...
help
Groot onderhoudsplan bovenloop Eerbeekse Beek [Boek]
Waterschap Veluwe \ 2008
Het Groot Onderhoudsplan Eerheekse beek moet inzicht geven in de maatregelen en kosten voor het herstel van de beek. Het uiteindelijke doel is om de watervoerendheid te verbeteren en hierdoor meer stroming in de beek te krijgen. Daarnaast moet de inr ...
help
De veenbasis: kenmerken en effecten van ontwatering, in relatie tot behoud en herstel van de Nederlandse hoogvenen : een literatuurstudie [Boek]
Sevink, J. \ Delft, B. van \ Geujen, C. \ Schouten, M. \ Tweel-Groot, L. van \ 2014
Het behoud en herstel van de grote hoogveenrestanten in Nederland lijkt langzaam de goede kant op te gaan. De habitattypen Herstellend hoogveen (H7120) en Actief hoogveen (H7110_A) worden in het kader van Natura 2000 beschermd en herstelmaatregelen w ...
help
Ecohydrologisch onderzoek bronsystemen Lemeler- en Archemerberg : afleiding van de mogelijkheden voor verbetering van het ecohydrologisch functioneren van de bronnen : voortgangsrapportage [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2011
Op de westhelling van de Lemeler- en Archemerberg ontspringen drie bronnen. Het betreft twee kleine bronnen op de helling van de Archemerberg en een grote bron op de helling van de Lemelerberg. Het is gewenst om tot een verbetering van de ecologische ...
help
Pepinusbeek : brongebied Haeselaarsbroek : monitoringsrapportage 1996-2011 [Boek]
Buggenum, H. van \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2010
Op basis van een ontwikkelingsvisie is door de gemeente Echt-Susteren en het Waterschap Roer en Overmaas in de winter van 1995-1996 een integraal gebiedsherstel-project uitgevoerd. De gemeente heeft zorg gedragen voor het verwijderen van een deel van ...
help
Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
Eekhout, J.P.C. \ 2014
Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
help
Evaluatie van de effecten van maatregelen genomen in het kader van de eutrofiëringbestrijding in fortgracht Ruigenhoek 1997-2006 : conclusies (deel)onderzoeken [Boek]
Heuts, P. \ 2009
Problemen ten aanzien van de zwemwaterkwaliteit in fortgracht Ruigenhoek (Zwembad ‘de Kikker’) hebben ertoe geleid dat een onderzoek is gestart naar maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het waterschap heeft de nulsituatie vastgelegd en is ...
help
Herstelbeheer in vennen en de floristische samenstelling van isoëtide begroeiingen in de periode 1980-1999 \ Stratiotes [Artikel]
Arts, G.H.P. \ Beers, P.W.M. van \ Belgers, J.D.M. \ 2001
help
Beekherstel vergt integrale aanpak \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2011
Bij beekherstel gaat het niet alleen om de waterstroom zelf, maar om het hele beekdal. Ook is gebleken dat morfologie en hydrologie van de beek sterk samenhangen. Een goed herstel is alleen mogelijk als het beekwater door de seizoenen heen een vrij c ...
help
Terug naar de bron : plantensoorten als indicator voor herstelbeheer van bronnen in Oost-Nederland \ Stratiotes [Artikel]
Eysink, A.T.W. \ Horsthuis, M.A.P. \ Abbink-Meijerink, C.G. \ 1999
help
Summer course REFORM Rivers 2015 [Video]
STOWAvideo \ 2015
Opening of the summer course. Presentation recorded on the 2015 REFORM Summer Course - Restoring Regulated Streams - Linking Theory and Practice. The overall aim of REFORM is to provide a framework for improving the success of hydromorphological rest ...
help
Bergenmeersen : bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan [Boek]
De Beukelaer-Dossche, M. \ Decleyre, D. \ 2013
Bergenmeersen is een van de deelgebieden van de Cluster Kalkense Meersen, die op zijn beurt deel uitmaakt van het geactualiseerde Sigmaplan. Dat plan is een actualisatie van het oorspronkelijke Sigmaplan uit 1977 en vormt een ambitieus project voor m ...
help
De duinen van Staatsbosbeheer : evaluatie van herstelbeheer in de kuststrook [Boek]
Boom, B. van den \ Holtland, J. \ Lammerts, E. \ Takman, B. \ 2004
Dit rapport begint met 1) een overzicht van herstelmaatregelen; 2) de relatie tussen abiotische factoren (fysische geografie en landschapsecologie); 3) de methoden, die gebruikt zijn bij de evaluatie; 4 vervolgens de feitelijke analyse van het beheer ...
help
De libellen van de Putbeek en Pepinusbeek : een onderzoek naar de effecten van beekherstel en poelenaanleg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
In de stroomgebieden van de Putbeek en de Pepinusbeek zijn in het verleden diverse waterhuishoudkundige maatregelen uitgevoerd. Het betreft vooral een natuurlijke herinrichting van de beken zelf en de aanleg van diverse poelen in het aangrenzende bee ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.