Login

Hydrotheek

help
Onderwijs: hydro(geo)logie in Utrecht \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 2013
Traditioneel werden hydrologen in Nederland opgeleid in Wageningen, Delft en aan de VU te Amsterdam, waarbij de eerste twee opleidingen waterhuishoudkundige ingenieurs afleverden, en de opleiding aan de VU meer aardwetenschappelijk georiënteerde hydr ...
help
Aquifer dynamics \ Understanding water in a dry environment : hydrological processes in arid and semi-arid zones [Hoofdstuk uit boek]
Gehrels, J.C. \ Gieske, A.S.M. \ 2003
help
Schijngrondwaterspiegel in Oosterbeek (1) \ De wijerd [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ 2009
De gang van het hemelwater in de bodem van de stuwwal is onvoorstelbaar en houdt mensen die er oog voor hebben altijd bezig. Dit artikel behandelt de ingewikkelde opbouw van de ondergrond van de stuwwal. Behalve het dorp Oosterbeek hebben ook de dorp ...
help
De hydrologische gesteldheid van Nederlands bodem \ Natuurwetenschappelijk tijdschrift : tolk van het Vlaamsch Natuurkundig Congres van den Wetenschappelijken Kring van Antwerpen [Artikel]
Krul, W.F.J.M. \ 1924
Achtereenvolgens aandact voor: duingebied, polderland, Veluwe en de Utrechtse en Gooische hoogten, Noordbrabant en Noord- en Midden-Limburg, Zeeland, Zuid-Limburg, het oosten des lands, het noorden des lands
help
De ondergrond van het Boven - Dommelgebied [Boek]
Ridder, N.A. de \ Zonneveld, J.I.S. \ [ca. 1956]
help
Bronnen en bronmilieus : een onderzoek naar abiotische factoren van bronnen en bronmilieus in Zuid-Limburg [Studentenverslag]
Eijsten, P. \ Hendriks, R. \ 1985
help
De zettingsgevoeligheid van de ondergrond van de provincie Gelderland bij een standaard ingreep van 1 meter grondwaterstandsverlaging, BP 10698 [Boek]
Weijers, J.P. \ 1990
De Provincie Gelderland heeft in 1986 een grondwaterplan uitgebracht, waarin het toekomstig grondwaterbeleid staat weergegeven. Ten behoeve van het uitvoeren van dit beleid is onderzoek nodig. Eén van de voorgestelde onderzoeken behelst het zettingsg ...
help
De geohydrologie van de polder Markerwaard : de aanleg van de Markerwaard in het licht van de geohydrologische geschiedenis van het aangrenzende gebied in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hebbink, A.J. \ Schultz, E. \ 1984
In dit artikel is ingegaan op de geohydrologische veranderingen die zich in het Noord-Hollandse kustgebied, grenzend aan de Markerwaard, hebben voorgedaan, alsmede op de veranderingen die ten gevolge van de aanleg van de Markerwaard worden verwacht. ...
help
Hatsi-kD : vuistregels in de hydrologie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 1997
help
Kation-uitwisselingspatronen bij zoet / zout grondwaterverplaatsingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Griffioen, J. \ 2003
help
Groundwater \ Geology of the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Vries, J.J. de \ 2007
The subsurface of the Netherlands is, from a hydrogeological viewpoint, dominated by a regional aquifer, consisting of medium-grained Plio-Pleistocene fluvial sand with a thickness ranging from 25 to 250 m. The aquifer is at the surface in the easter ...
help
A groundwater primer [Boek]
Heij, G.J. \ Meinardi, C.R. \ 1983
help
A groundwater primer [Boek]
Meinardi, C.R. \ Heij, G.J. \ 1991
help
Enkele resultaten van een hydrogeologisch onderzoek in het stroomgebied van de Luntersche Beek [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ 1975
help
Enkele resultaten van een geologisch onderzoek in de Gelderse Achterhoek ten behoeve van de grondwater exploitatie [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1964
Door de bijzondere geologische gesteldheid van de Achterhoek is de mogelijkheid tot grondwaterwinning slechts beperkt. Een plan voor uitbreiding voor waterwinning dient gebaseerd te zijn op juiste geohydrologische informatie. Vandaar dit onderzoek.
help
Nederlandse grondwaterkaart gereed, maar hoe nu verder? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Verslag van de bijeenkomst rond MLAEM / NAGROM / REGIS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooghart, J.C. \ 1995
help
Het opsporen van grondwaterstromingsbarrières en anisotrope zones in gestuwde gebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goes, B.J.M. \ Meekes, S. \ Oosterhof, A. \ Tank, R.G.B.M. \ 2002
Er is een methode ontwikkeld om stromingsbarrières voor laterale grondwaterstromingen en anisotrope zones in gestuwde gebieden te karteren
help
Drinkwater onder de (Noord)zee : ook voor de kust bij Zandvoort op 20 meter diepte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2005
De medewerkers van het Amsterdamse Acacia Institute geloven in grondwater en vonden drinkwater - onder de zee. Nu onderzoeken ze of er meer is. Naar verwachting is er genoeg - ook voor de Nederlandse kust
help
Waterwinning en hydrologie, interactie van onderzoek en praktijk : verslag van de Kiwa / TUD workshop van 5 september 1996 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vinkers, H.J. \ 1996
help
The effect of fault relay and clay smearing on groundwater flow patterns in the Lower Rhine Embayment \ The hydraulic properties of faults in unconsolidated sediments and their impact on groundwater flow : a study in the Roer Valley Rift System and adjacent areas in the Lower Rhine Embayment [Hoofdstuk uit boek]
Bense, V.F. \ Balen, R.T. van \ 2004
Faults strongly impact groundwater flow in the unconsolidated sediments of the Lower Rhine Embayment. Hydraulic head maps show that many individual faults form a barrier to fluid flow whereas relay structures in these faults are sites of hydraulic co ...
help
Van wichelroe naar wetenschap : de ontwikkeling van de grondwaterhydrologie rond de eeuwwisseling \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vries, J.J. de \ 1995
In dit eerste van twee artikelen wordt het werk van twee prominente pioniers belicht die de discussie over de herkomst en de beweging van het grondwater naar een wetenschappelijk niveau hebben getild
help
Ontwikkeling Brabants grondwatermodel tot kennissysteem \ H2O online [Artikel]
Verhagen, F. \ Wal, B. van der \ Moorman, J. \ Westerhof, H. \ Peerdeman, K. \ Sijl, J. van \ 2014
Regionale grondwatermodellen zijn vaak niet eenvoudig aan te passen en te verbeteren. In Noord-Brabant is een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om vanuit basisdata de modellen stapje voor stapje te verbeteren. Al doende ontstond in de loop ...
help
Regionaal geohydrologisch onderzoek in de provincie Drenthe : uitgevoerd ten behoeve van de planning van grondwateronttrekking, 1969 - 1975 [Boek]
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening \ 1978
help
Nieuwe grondwaterclassificatie identificeert hydrogeochemische processen : hulpmiddel voor exploratie van grondwaterkwaliteitsgegevens \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Broers, H.P. \ 2001
help
The Netherlands \ The hydrogeology of the Chalk of north-west Europe [Hoofdstuk uit boek]
Rooijen, P. van \ 1993
help
De stroming van het grondwater en de bepaling van de hydrologische constanten [Boek]
Wesseling, J. \ 1962
help
REGIS : regional geohydrological information system \ Memoires of the international symposium on hydrogeological maps as tools for economic and social development, Hannover, 30 May - 2 June, 1989 [Hoofdstuk uit boek]
Boswinkel, J. \ 1989
help
De waterhuishouding in het stedelijk gebied \ Grondwateroverlast in stedelijk gebied : technisch en/of bestuurlijk probleem [Hoofdstuk uit boek]
Segeren, W.A. \ Dijckmeester, P.N.M. \ 1989
help
The historical base of ground-water hydrology in the Netherlands \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
Vries, J.J. de \ 1989
help
Analyse van grondwaterstanden voor de bepaling van de drainageweerstand, de ontwateringsbasis en de bergingscoefficient [Studentenverslag]
Verkade, G.J. \ 1987
help
Methods of representation of water data \ Developments in the analysis of groundwater flow systems : a contribution to the international hydrological programme of UNESCO (project A 2.8) [Hoofdstuk uit boek]
Struckmeier, W. \ Engelen, G.B. \ Galitzin, M.S. \ 1986
help
Hydrogeologisch onderzoek stroomgebied van de Gulp (Z.-Limburg) : voorbereidingsrapport [Studentenverslag]
Lanen, H. van \ 1974
help
Hydrogeologie van het stroomgebied van de Leerinkbeek [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1966
help
Beheer van grondwater voorraden [Boek] - herz. uitg.
Molen, W.H. van der \ 1977
help
Beheer van grondwater voorraden [Boek]
Molen, W.H. van der \ 1973-1974
help
Een orienterend onderzoek naar de grondwaterfauna [Boek]
Neve, T. \ Tax - van Kempen, M. \ 1975
help
Groundwater recovery [Boek]
Huisman, L. \ 1972
help
Grondwaterbespiegelingen [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1981
help
OLGA : On Line Grondwater Archief [Boek]
Bracht, M.J. van \ 1988
help
Hydrologisch onderzoek "Amelisweerd" periode 1979 - 1989 : hydrologisch onderzoek naar de gevolgen van de aanleg en de aanwezigheid van RW-27-Mereveldtrace op Amelisweerd [Boek]
Technisch Installatie- en Adviesburo Hopman Zeist \ 1990
help
Gegevens en informatie bij het Instituut voor Grondwater en Geo-energie TNO \ Geo-informatie in Nederland : lezingendag, 2 mei 1991, De Reehorst te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Bracht, M.J. van \ Schoute, H.R. \ 1991
help
GIS as a tool in dataprocessing in geohydrology \ EGIS '90 [Artikel]
Hoogendoorn, J.H. \ Boswinkel, J.A. \ 1990
A Regional Geohydrologic Information System (REGIS) is being developed at the Institute of Applied Geoscience - TNO. This system will comprise all relevant (geo)hydrologic data and procedures to process these data and will eventually provide various ...
help
Putverstopping en deeltjes in grondwater: diagnose en aanzet voor therapie : stand van zaken medio 2005 [Boek]
Zwart, B.-R. de \ Beek, K. van \ Kooiman, J.W. \ 2005
Hét grote probleem bij grondwateronttrekking is de verstopping van pompputten, en dan vooral de mechanische verstopping. Deze verstopping treedt op bij de boorgatwand (is de overgang van het bodemmateriaal en de omstorting) en wordt veroorzaakt doord ...
help
Recent groundwater investigation in the Netherlands [Boek]
Krul, W.F.J.M. \ Liefrinck, F.A. \ 1946
help
Groundwater in the Netherlands : facts and figures [Boek]
Dufour, F.C. \ Burrough, J. \ 2000
Published by TNO
help
Een hydrologische beschouwing over de gesteldheid van de ondergrond in Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal [Boek]
Wit, K.E. \ 1980
help
Enkele opmerkingen over de richting van de beken in de Gelderse Achterhoek in verband met de ondergrond [Boek]
Vries, J.J. de \ Rees Vellinga, E. van \ 1967
help
De mogelijkheid van het gebruik van grondwater voor de watervoorziening van een noodkeuken in de centrale markt in de Jan van Galenstraat te Amsterdam [Boek]
Pomper, A.B. \ 1979
Een belangrijke norm bij de beoordeling van de bruikbaarheid van grondwater voor huishoudelijk gebruik is het gehalte aan chloride. Bij de drinkwaterbereiding wordt over het algemeen een chloridegehalte van 300 mg/l als maximaal toelaatbaar gehanteer ...
help
De geohydrologische gesteldheid van het Kromme Rijngebied [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1965
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.