Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Oevers Deurzerdiep echt natuurvriendelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De aanleg van natuurvriendelijke oevers is in Nederland een populaire maatregel om het ecologisch functioneren van watergangen te verbeteren. In hoeverre de maatregel ook ecologisch rendement oplevert, is echter niet altijd duidelijk. Onderzoek hiern ...
help
Een duurzaamheidsmodel van biotechnische constructies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kledynski, Z. \ Kuzniar, P. \ 2002
In het kader van de samenwerking tussen de NVA en haar Poolse zusterorganisatie is afgesproken elkaars artikelen te publiceren. Een eerste Poolse bijdrage. De begrippen veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een constructie worden bediscussi ...
help
Kunststof milieuvriendelijk alternatief voor oeverbeschoeiing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Toussaint, I. \ 2004
Bij de vervanging van oeverbescherming zocht de provincie Overijssel naar alternatieven voor traditionele materialen. Duurzaamheid, kwaliteit en kosten waren daarbij de belangrijkste criteria. In de eisen provincie werd een producent gevonden die aan ...
help
Monitoring van natuurvriendelijke oevers langs rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elbersen-van der Straten, J. \ Duijn, P. \ Icke, J. \ 2002
Het Keuze-instrument Monitoring Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO) is ontwikkeld als hulp bij de keuze van locaties, doelstellingen, variabelen en meetmethoden ten aanzien van het volgen van de ecologische ontwikkelingen en de eventuele neveneffecten ...
help
De rol van slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Duijn, P. \ 2004
Slibophoping is één van de problemen die zich voordoen in ondiepe waterzones achter vooroeververdedigingen langs kanalen en meren. In het bijzonder in oeverzones met stilstaand water vormen zich bovendien kroosdekken die de aquatische biodiversiteit ...
help
De effecten van natuurontwikkeling op de visstand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spier, J. \ Maandag, H. \ 2005
Om de ecologische effecten van natuurvriendelijke oevers in kaart te brengen, heeft Grontmij / AquaSense in opdracht van het toenmalige Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden (nu Waterschap Hollandse Delta) de visstand bemonsterd. Belangrijk ne ...
help
Peilbeheer met vegetatiestuwen : herinrichting van Putbeek in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dinnesen, R. \ Smits, M. \ 2005
De Putbeek is een genormaliseerde bovenloop van een terrasbeek in de Limburgse gemeente Echt-Susteren. Op dit moment wordt door middel van schotbalk- en klepstuwen het peil gereguleerd voor de aangrenzende landbouwgronden. Maar voor de Putbeek zijn o ...
help
Een nieuw onderhoudsplan voor Waterschap Hunze & Aa's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heeswijk, R. van \ Holtes, S. \ Vegter, U. \ 2006
Waterschap Hunze en Aa's beheert en onderhoudt op dit moment in noordoost-Nederland ruim 3600 kilometer waterlopen, 500 kilometer binnenkades en 28 kilometer zeedijk. In de afgelopen drie jaar werkte het waterschap een nieuwe benadering van het onder ...
help
Natuurvriendelijke oevers langs kanalen : kansen voor flora en fauna \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meesters, H.J.N. \ Boks, G.M. \ 1997
help
Eerste resultaten floristisch meetnet voor oevers van zoete rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Ode, B. \ Groen, C.L.G. \ 1998
help
Langs de Maas 35 km nieuwe natuur(vriende)lijke oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. Voor planten en dieren is er weinig ruimte: bever, oeverzwaluw ...
help
Monitoring van oevers Hollandsche IJssel, saneren natuurlijk? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kerkum, F. \ Oosterbaan, J. \ Kamps, R. \ Doze, J. \ 2005
Om de Hollandsche IJssel weer schoner en natuurlijker te krijgen heeft in 1996 de Stuurgroep Hollandsche IJssel besloten tot de uitvoering van een integrale aanpak van de rivier. Deze aanpak houdt onder andere in dat de vervuiling wordt weggehaald en ...
help
Wat is het effect van troebel water in het Julianakanaal? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Arntz, J. \ Nijburg, J. \ 2013
Het Julianakanaal (Zuid-Limburg) is troebel. Maar wat is het effect hiervan op de flora en de fauna? In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg deed ingenieursbureau Tauw, samen met Adviesbureau Waterschakel, een jaar lang metingen in het kanaal.
help
Natuurvriendelijke oevers worden gewone oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verkade, G.J. \ 1999
Voorbeelden van natuurontwikkelingsprojecten langs oevers, waarbij waterschapsbelangen en natuurbelangen op elkaar worden afgestemd. O.a. door aangepast onderhoud (maaien), inrichting als ecologische verbindingszone, natuurontwikkelingsgebieden met w ...
help
Gebruik van bestrijdingsmiddelen langs akkerranden en slootkanten in de Haarlemmermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Snoo, G.R. de \ Wegener Sleeswijk, A. \ 1995
help
De rol van de zaadvoorraad bij de vestiging van planten in ondiepe oeverstroken na het baggeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Bakker, J. \ Duijn, P. \ Leereveld, G. \ 2004
De ontwikkeling en instandhouding van een gevarieerde water- en oevervegetatie vormt een belangrijk doel van het waterbeheer van ondiepe oeverstroken langs (scheepvaart)kanalen. Aangezien door slibophoping veel van de oudere oeverstroken ongeschikt z ...
help
Lagere nutriëntentgehalten in meren en plassen door natuurlijker peilbeheer? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coops, H. \ Sollie, S. \ Portielje, R. \ 2004
Een natuurlijker peildynamiek in meren en plassen kan mogelijk bijdragen aan de verlaging van nutriëntengehaltes. Dit is het effect van verhoogde retentie als gevolg van de ontwikkeling van de vegetatie. Peilbeheer vormt hiermee een potentiële stuurk ...
help
Floatlands als onderdeel van integraal waterbeheer in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koedood, J. \ Havekes, M. \ Tonkes, M. \ 1996
Floatlands of moeraseilanden zorgen voor een groene strook drijvende oever- en waterplanten op locaties waar dit in eerste instantie niet mogelijk lijkt
help
Voor succes is monitoren noodzaak : symposium natuurvriendelijke oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Godefrooij, T. \ 1997
help
Beperkingen en kansen voor waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Tukker, W. \ Groot-van Leerdam, M. de \ 2003
In ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal en de Zuid-Willemsvaart is de relatie onderzocht tussen de vegetatie en eigenschappen van water en waterbodem, met als doel de kenmerken te vinden die de aan- of afwezigheid van wortelende waterplanten ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.