Login

Hydrotheek

help
Taluds van waterlopen : rapport van de Werkgroep taluds, ingesteld door de Studiekring voor cultuurtechniek van het Koninklijk genootschap voor landbouwwetenschappen en de Sectie cultuurtechniek van het Koninklijk instituut van ingenieurs [Boek]
Rossum, H. van \ 1969
help
Een beschrijving van de vegetaties langs het Apeldoornsch Kanaal en een beoordeling van de waterkwaliteit hiervan aan de hand van de macrofauna [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1977
Dit rapport heeft tot doel een globaal overzicht te geven van de langs het Apeldoornsch Kanaal voorkomende plantensoorten en vegetatietypen. Hiertoe werd in opdracht van de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe in eerste instantie een floristische inventa ...
help
Oeverplanten en beplantingen op rivieroevers : een onderzoek naar de mogelijkheden voor een meer natuurlijke oeverbescherming langs de Maas in midden- en noord-Limburg op basis van een kartering van natuurlijke oevervegetaties (opname 1969) [Boek]
Boer, D. de \ 1978
help
Gevolgen van het dempen van sloten voor de erlangs staande bomen en beplantingen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kopinga, J. \ 1981
Wanneer een sloot wordt gedempt treedt vrijwel altijd een voor de wortelactiviteit ongunstige verandering van het bodemzuurstofgehalte op. Deze is het gevolg van (al dan niet in combinatie): verdringing van zuurstof als gevolg van het stijgen van de ...
help
Natuurlijke oeverbescherming \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Acht, W.N.M. van \ Sessink, J.T.M. \ 1982
Het voorkomen en de stabiliteit van enkele natuurlijke vaart- en meeroevers, de oeverbescherming door planten en enkele toepassingen van natuurlijke oeverbeschermingen
help
Beheer en onderhoud van riet bij waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bakker, J.J. \ 1984
De Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad heeft een onderzoek ingesteld naar de functies die riet kan vervullen en op de mogelijkheden van riet als beschermer van oevertaluds. Aangezien waterschappen veel onderhoud aan oevers ...
help
Natuurlijke en natuurtechnische oeverbeschermingen : een literatuurstudie naar de factoren en functies die in oeverzones een rol spelen en naar de mogelijkheden voor natuurlijke en natuurtechnische oeverbeschermingen langs de oevers van (m.n. zoete) wateren [Boek]
Adriaanse, L.A. \ 1986
Dit rapport wil als gids dienen voor de in de literatuur genoemde mogelijkheden en ideeën voor een meer natuurlijke wijze van oeverbescherming en de nog bestaande hiaten in kennis en inzicht aangeven.
help
Slootkanten : aanknopingspunt voor natuurbehoud in het veenweidegebied? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Melman, T.C.P. \ Udo de Haes, H.A. \ Strien, A.J. van \ 1986
help
Ankerkrachtmetingen aan boordvoorzieningen \ Otar [Artikel]
Akker, J.J.H. van den \ 1986
In 1978 is "Houren damwanden en meerpalen" samengesteld. Dit vanwege de geringe informatie over het gedrag van korte damwanden. De vraag is of de berekeningsmethode voldoet voor juist de kortere damwanden.
help
Landbouwkundig en natuurtechnisch beheer van rivierdijkgrasland [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ [ca. 1986]
TAW brochure met richtlijnen voor natuurtechnisch en landbouwkundig beheer, bedoeld voor ontwerpers en beheerders van dijken en boeren en natuurbeschermers die met rivierdijkgrasland te maken hebben.
help
Riet als oeverbegroeiing : advies over natuurvriendelijk oeverbeheer [Boek]
Bakker, J.J. \ 1986
De bedoeling van dit advies van de Natuurbeschermingsraad is de betekenis van riet en rietbegroeiingen onder de aandacht te brengen en aanbevelingen te doen voor het gewenste beleid en beheer van oevers met rietbegroeiingen.
help
Literatuurrapport rietoevers : een literatuurstudie naar de waarden en functies, achteruitgang, herstel- en aanlegmogelijkheden van rietoevers in Nederland [Boek]
Duyve, P. \ 1986
help
Een muskusrat - veilige oeverbeschermingsconstructie \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Sessink, J.T.M. \ 1986
help
Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties [Boek]
Sykora, K.V. \ Liebrand, C.I.J.M. \ Melman, P. \ 1987
Welke structuur en floristische samenstelling dient de begroeiing van een rivierdijk te hebben, die enerzijds een zo goed mogelijke waarborg biedt tegen aantasting door watererosie en anderzijds de natuurwaarde van dit biotoop zoveel mogelijk in stan ...
help
Toestand Nederlandse rietoevers nog zorgwekkend \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Duyve, P. \ 1987
help
Oeverbeplanting langs de Stortelersbeek \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Harmsen, C. \ Jansens, J.W. \ 1987
help
Slootkanten in veenweiden : natuurelement en ekologische infrastruktuur \ Nieuwsbrief Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland [Artikel]
Melman, T.C.P. \ 1988
Het zeer dichte netwerk van sloten is zeer typerend voor het Veenweidelandschap. Per vierkante kilometer polder is er zo'n 20 tot 25 km sloot en daaraan grenzend een dubbele lengte slootkant! Is dit zeer intensieve drainage systeem vanuit agrarische ...
help
Inzakken van taluds en afkalven van oevers [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1988
help
Kansen voor soortenrijke slootkantvegetaties in veenweidegebieden \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Strien, A.J. van \ Keurs, W.J. ter \ 1988
help
Proefprojecten voor een meer natuurlijk beheer: schaduw door beekbegeleidende beplanting \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1988
In de Gelderse Achterhoek is op enkele plaatsen gestart met zogenaamde "beekbegeleidende beplanting". Het doel is om na te gaan wat de beste manier is om langs watergangen beplantingen aan te brengen die voldoende schaduw geven en tevens de oever ver ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.