Login

Hydrotheek

help
"Natural" recharge of groundwater: bank infiltration in the Netherlands \ Proceedings of the international riverbank filtration conference : november 2-4-, 2000, Düsseldorf, Germany [Hoofdstuk uit boek]
Hiemstra, P. \ Kolpa, R.J. \ Eekhout, J.M.J.M. van \ 2001
help
15 jaar monitoring van natuurvriendelijke oevers Midden-Regge : fraaier landschapsbeeld en beduidend lagere onderhoudskosten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Natuurvriendelijke oevers en beduidend lagere onderhoudskosten. Ziedaar het resultaat van een beleidswijziging gevolgd door 15 jaar monitoring. Waterschap Regge en Dinkel besloot de verdieping en verbreding van de Midden-Regge nu eens anders uit te v ...
help
Aanleg en beheer van grasland op rivierdijken [Boek]
Fliervoet, L.M. \ 1992
help
Aanleg waterberging Hikse Kreek op Tholen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2005
Maatregel in het kader van het nationaal bestuursaccoord water, waarbij is vastgesteld, dat in 2015 alle watersystemen bestand moeten zijn tegen extreme weersomstandigheden. De waterberging wordt aangelegd in de vorm van 2,4 ha natuurvriendelijke oev ...
help
Natuurvriendelijke oevers - Aanpak en toepassing [Boek] - 1e dr
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ 1999
help
Abiotische en biotische effecten van vertroebeling in het Julianakanaal \ H2O online [Artikel]
2013
Al vanaf 2009 is er middels luchtfoto’s aangetoond dat er sprake is van vertroebeling op het Julianakanaal. Vooralsnog is het onduidelijk geweest in hoeverre deze vertroebeling effecten heeft op de aanwezige flora en fauna. In opdracht van Rijkswater ...
help
Afvoer maaisel drijft ecologisch beheer in het nauw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Seegers, H.C.M. \ Bruin, J.W.S. de \ 1996
Uit een enquete onder waterschappen blijkt, dat barrieres zijn opgeworpen voor de afvoer en verwerking van maaisel
help
Analyse van de resultaten van floristische monitoring ecologisch onderhoud 1991 en 1994 : Waterschap Roer en Overmaas [Boek]
Tongeren, O.F.R. van \ 1995
help
Begrazing van oevervegetaties door watervogels en muskusratten : literatuurstudie en aanzetten voor inrichting en beheer = Grazing of riparian vegetations by waterbirds and muskrats : literature survey and proposals for design and management [Boek]
Dirksen, S. \ Boudewijn, T.J. \ 1994
help
Begroeiing op vooroeververdedigingen en kribben in het benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Dulos, A.C. \ 1998
Vegetatiemonitoring van vooroeververdedigingen in het benedenrivierengebied. Met daarnaast aandacht voor de type van begroeiing (diepte beworteling, verhouting, kans op omwaaien, invangen van strooisel) en de mate van vegetaiebeheer
help
Begroeiing van blokkenmatten \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Verkade, G.J. \ Veenbaas, G. \ Reitsma, J.M. \ 1992
help
Beheer en onderhoud van riet bij waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bakker, J.J. \ 1984
De Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad heeft een onderzoek ingesteld naar de functies die riet kan vervullen en op de mogelijkheden van riet als beschermer van oevertaluds. Aangezien waterschappen veel onderhoud aan oevers ...
help
Beheer op peil : praktijkrichtlijnen interventieniveaus oevers [Boek]
Ittersum, G. van \ Meekeren, H. van \ Vergeer, G.J.H. \ 1994
help
Beheerplan natuuroevers Zuiderpolder en Spaarnwoude Noordzeekanaal [Boek]
Leguijt, R. \ Tanger, D. \ Verhelst, M. \ 2011
Bij aanleg was het belangrijkste doel van het gebied het creëren van ondiep brak water met de daaraan verbonden fauna. Een belangrijk nevendoel was het laten ontstaan van brakke graslanden. Die doelen zijn in velerlei opzichten gehaald. Verrassend wa ...
help
Beheerplan rietoevers Waard- en Groetkanaal \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kleijn, A. \ 1999
help
Beleidsstandpunt toepassing geimpregneerd hout in de waterbouw [Boek]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ 1994
help
Beperkingen en kansen voor waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Tukker, W. \ Groot-van Leerdam, M. de \ 2003
In ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal en de Zuid-Willemsvaart is de relatie onderzocht tussen de vegetatie en eigenschappen van water en waterbodem, met als doel de kenmerken te vinden die de aan- of afwezigheid van wortelende waterplanten ...
help
Bevindingen van het onderzoek naar aangebrachte plantensoorten in en op de nieuwe muren van de Molentak te Valkenburg [Boek]
Damstra, Y.K. \ 2005
De kademuren van de Molentak van de Geul te Valkenburg zijn grotendeels gerestaureerd, gerenoveerd en geconsolideerd tussen 1998-2002. Op de oude muren kwam typische muurflora voor waarvan een deel op de Rode Lijst staat en opgenomen is in deFlora- e ...
help
Bijzonder inventariserend onderzoek van taluds en bermen van sterk verontreinigde watergangen in de provincie Overijssel [Boek]
Tauw Infra Consult \ [1993]
help
Biologisch afbreekbare geotextielen breed toepasbaar \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Duijvestijn, A.M.W. \ Verkade, G.J. \ 1996
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.