Login

Hydrotheek

help
De stikstofbalans van slootkanten : aspecten van natuurgerichte inrichting en beheer van veenweidegebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Melman, T.C.P. \ Oers, L.F.C.M. van \ Kemmers, R.H. \ 1990
help
De sedimenthuishouding van kribvakken langs de Waal : het langjarig gedrag van kribvakstranden, de invloed van scheepsgeïnduceerde waterbeweging en morfologische processen bij hoge en lage afvoeren [Boek]
Brinke, W.B.M. ten \ 2003
help
De rol van slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Duijn, P. \ 2004
Slibophoping is één van de problemen die zich voordoen in ondiepe waterzones achter vooroeververdedigingen langs kanalen en meren. In het bijzonder in oeverzones met stilstaand water vormen zich bovendien kroosdekken die de aquatische biodiversiteit ...
help
De rol van de zaadvoorraad bij de vestiging van planten in ondiepe oeverstroken na het baggeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Bakker, J. \ Duijn, P. \ Leereveld, G. \ 2004
De ontwikkeling en instandhouding van een gevarieerde water- en oevervegetatie vormt een belangrijk doel van het waterbeheer van ondiepe oeverstroken langs (scheepvaart)kanalen. Aangezien door slibophoping veel van de oudere oeverstroken ongeschikt z ...
help
Een nieuw onderhoudsplan voor Waterschap Hunze & Aa's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heeswijk, R. van \ Holtes, S. \ Vegter, U. \ 2006
Waterschap Hunze en Aa's beheert en onderhoudt op dit moment in noordoost-Nederland ruim 3600 kilometer waterlopen, 500 kilometer binnenkades en 28 kilometer zeedijk. In de afgelopen drie jaar werkte het waterschap een nieuwe benadering van het onder ...
help
Een muskusrat - veilige oeverbeschermingsconstructie \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Sessink, J.T.M. \ 1986
help
The impact of mechanical harvesting regimes on the species composition of Dutch ditch vegetation : a quantitative approach \ Journal of aquatic plant management : a publication of the Aquatic Plant Management Society [Artikel]
Best, E.P.H. \ 1993
help
De ene oever is de andere niet! : pilotstudie naar maatregel-effect relaties tussen natuurvriendelijke oevers en vis [Boek]
Rutjes, H.A. \ Haye, M.A.A. de la \ 2014
Natuurvriendelijke oevers zijn en worden in veel verschillende vormen aangelegd en ze zijn bedoeld voor meerdere kwaliteitselementen: macrofyten, macrofauna en vis. In verschillende studies is aangetoond dat NVO’s positieve effecten hebben op de ecol ...
help
De effectiviteit van slootkantbeheer door Agrarische Natuur Verenigingen in het Groene Hart en Waterland [Boek]
Leewis, L. \ 2005
In eerder onderzoek naar slootkantbeheer werd geconcludeerd dat slootkantbeheer niet effectief was. In dit onderzoek zijn bij 8 Agrarische Natuur Verenigingen in het veenweidegebied van het Groene Hart en Waterland, de resultaten van slootkantbeheer ...
help
De effecten van natuurontwikkeling op de visstand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spier, J. \ Maandag, H. \ 2005
Om de ecologische effecten van natuurvriendelijke oevers in kaart te brengen, heeft Grontmij / AquaSense in opdracht van het toenmalige Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden (nu Waterschap Hollandse Delta) de visstand bemonsterd. Belangrijk ne ...
help
De ecologische status en potenties van de Hollandsche IJssel als zoetwatergetijderivier [Boek]
Sips, H.J.J. \ 1994
help
De ecologische potenties van de Noord - Brabantse en Midden - Limburgse kanalen [Boek]
Beekmans, S.C. \ Bogaerts, S. \ 1993
help
Het ecologisch rendement van natuurvriendelijke oevers in Amsterdam : toepassing van de Stowa methodiek op stadswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ibelings, B.W. \ Koedood, J. \ Smit, G.F.J. \ 1997
help
Het ecologisch rendement van natuurvriendelijke oevers in Amsterdam : eindrapport [Boek]
Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning \ Bureau Waardenburg \ 1996
help
De ecologie van water- en oevervegetatie \ Vegetatie langs grote wateren [Hoofdstuk uit boek]
Smits, N.A.C. \ Schaminée, J.H.J. \ 1999
help
Een duurzaamheidsmodel van biotechnische constructies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kledynski, Z. \ Kuzniar, P. \ 2002
In het kader van de samenwerking tussen de NVA en haar Poolse zusterorganisatie is afgesproken elkaars artikelen te publiceren. Een eerste Poolse bijdrage. De begrippen veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een constructie worden bediscussi ...
help
De dijk van top tot teen : beleid inzake inrichting, beheer en onderhoud van dijktaluds [Boek]
Polderdistrict Betuwe \ 1998
help
De betekenis van natuurvriendelijke oevers voor de macrofauna \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Soesbergen, M. \ Rozier, W. \ 2004
Er is door Rijkswaterstaat in de afgelopen decennia meer dan 450 km natuurvriendelijke oever aangelegd langs de rijkswateren. In deze studie werd de macrofauna van natuurvriendelijke oevers vergeleken met traditionele oevers. De diversiteit blijkt to ...
help
Een beschrijving van de vegetaties langs het Apeldoornsch Kanaal en een beoordeling van de waterkwaliteit hiervan aan de hand van de macrofauna [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1977
Dit rapport heeft tot doel een globaal overzicht te geven van de langs het Apeldoornsch Kanaal voorkomende plantensoorten en vegetatietypen. Hiertoe werd in opdracht van de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe in eerste instantie een floristische inventa ...
help
Het beheer van ondiepe oeverstroken langs de Twenthekanalen 2004-2014 [Boek]
Boedeltje, G. \ 2003
Van juni 1998 t/m juli 2002 is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in ondiepe oeverstroken langs de Twenthekanalen en enkele kanalen in Noord-Brabant, waarin wortelende waterplanten centraal stonden. Deze waterplanten (waaronder fonteinkruiden, aarve ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.