Login

Hydrotheek

help
Kust op koers : voorstudie [Boek]
Bolsius, E. \ Frenkel, L. \ Hillen, R. \ Klep, L. \ Werkgroep Interdepartementale Visie Kust \ 1999
help
Exploring high-end scenarios for local sea level rise to develop flood protection strategies for a low-lying delta : The Netherlands as an example \ Climatic change : an interdisciplinary, international journal devoted to the description, causes and implications of climatic change. [Wetenschappelijk artikel]
Katsman, C.A. \ Sterl, A. \ Beersma, J.J. \ Brink, H.W. van den \ Hazeleger, W. \ 2011
Sea level rise, especially combined with possible changes in storm surges and increased river discharge resulting from climate change, poses a major threat in low-lying river deltas. In this study we focus on a specific example of such a delta: the N ...
help
De Zandmotor: aanjager van innovatief kustonderhoud : tussenresultaten 2011-2015 [Brochure]
2016
De Zandmotor is belangrijk als experiment voor innovatief kustonderhoud. Sinds de aanleg volgen tientallen onderzoekers van verschillende universiteiten en kennisinstellingen de ontwikkeling van de Zandmotor op de voet. Hoe snel verspreidt het zand z ...
help
Nederlandse ingenieurs bestrijden afkalving kust Georgië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beerda, E. \ 2011
De kust van Georgië heeft bij Batumi te maken met dusdanig ernstige erosie, dat de hele badplaats kopje onder dreigt te gaan. Een Nederlands consortium werkt met de regering van de deelstaat Adjara aan een oplossing, gefinancierd door 'Partners voor ...
help
Waterschappen gaan met het deltaprogramma 2015 aan het werk : waterschappen vragen de minister van Infrastructuur en Milieu wel aandacht voor een aantal zaken : reactie Unie van Waterschappen op het Deltaprogramma 2015 [Brochure]
2014
De waterschappen zijn tevreden met het Deltaprogramma 2015 dat er nu ligt en gaan er nu mee aan de slag. Ook zijn zij tevreden over de aanpak: in een intensief proces onder regie van de Deltacommissaris is er samengewerkt tussen Rijk, waterschappen, ...
help
Wat zijn de gevolgen van het Deltaprogramma... \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2014
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet een nieuw Deltaprogramma om Nederland te beschermen tegen hoofwater en te zorgen voor voldoende zoet water. Het gaat om ingrijpende maatregelen, waarvoor tot 2050 maar leifst 20 miljard euro beschikbaar is. Wat ...
help
Effect zandsuppletie op kust en Waddenzee [Brochure]
Stronkhorst, J. \ Bruens, A. \ Vliet, L. van \ 2012
Sinds 1990 wordt met zandsuppleties de basiskustlijn in stand gehouden en sinds 2001 wordt ook het zandvolume in het kustfundament deels op peil gehouden. In deze Deltafact wordt er gekeken naar de verschillende vormen van suppleties en het effect hi ...
help
Bouwen met natuur, meer dan woorden [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vriend, H.J. de \ 2013
Bouwen met natuur is het realiseren van (waterbouwkundige) infrastructuur in harmonie met de natuurlijke omgeving. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van de dynamiek en het adaptieve vermogen van die omgeving en worden tegelijkertijd nieuwe ...
help
Voordelig bouwen met de natuur \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Baptist, M. \ 2012
Bouwen mét de natuur, het zou iedereen winst op kunnen leveren. Met de zandmotor voor de kust en met kunstmatige oesterriffen die zandplaten in de Oosterschelde beschermen, en wellicht met nieuwe kwelders in het Waddengebied. Profijtelijk voor de nat ...
help
Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding : ontwerprichtlijn geokunststoffen voor filterconstructies in Nederlandse kust- en oeverbescherming [Studentenverslag]
Bakker, F. \ Stee, K. van \ 2012
Het afstudeerproject betreft een voortraject voor het opzetten van een CUR-publicatie waarin ontwerprichtlijnen worden opgezet met betrekking op geokunststoffen in de Nederlandse waterbouw. In het voortraject worden conclusies getrokken en aanbevelin ...
help
Toekomstbestendige verharde zeeweringen : verkenning naar adaptieve oplossingen in een zandige kust : eindrapport ten behoeve van het Deltaprogramma Kust [Boek]
Stronkhorst, J. \ Lagendijk, O. \ 2012
Ongeveer een kwart van de Nederlandse Noordzeekust bestaat uit verharde zeeweringen. Dit zijn zeedijken, boulevards, dammen, kunstwerken zoals sluizen en gemalen of hybride keringen (een combinatie van duin en harde zeewering). Het betreft zowel hard ...
help
Waterschappen in Nederland [Boek]
Bosch, F. van den \ [1973]
Uitleg over de diverse functies van het Nederlandse waterschap
help
Basiskustlijn 2001 : evaluatie ligging basiskustlijn [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2003
In de nota Kustbalans 1995, de tweede Kustnota, is geconstateerd dat de ligging van de basiskustlijn (BKL) niet overal optimaal is. Verkeer en Waterstaat vraagt advies uit te brengen met betrekking tot de optimalisatie van de ligging van de basiskust ...
help
Traditie, trends en toekomst: het vervolg : tweede voortgangsrapportage over de uitvoering en ontwikkeling van het kustbeleid [Boek]
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ \ Direct Dutch Publications \ 2003
Deze tweede voortgangsrapportage beschrijft de ontwikkeling die het kustbeleid in de periode februari 2002 - februari 2003 heeft doorgemaakt, en geeft aan hoe de uitvoering ervan is gevorderd.
help
De kust verkend [Boek]
Dauvellier, P. \ 2001
Kustbehoud en kustverdediging lagen tot voor kort geheel in elkaars verlengde. Door de nieuwe inzichten in een veerkrachtige kustverdediging en de daaraan gekoppelde ontwikkelingsmogelijkheden voor andere functies, lijkt de kustzone een zeer dynamisc ...
help
Kustbeheer in de Verenigde Staten van Amerika : verslag van een studiereis [Boek]
2005
Het doel van de reis was kennis halen op het gebied van kustbeheer en risicobeheersing uit een land met vergelijkbare situaties als in Nederland. In drie verschillende staten, Rhode Island, North Carolina en Florida is de Nederlandse situatie besprok ...
help
Meerman houdt Zeeuwse dijken in de gaten : aan het werk met... schipper Henk Meerman en hydrograaf Aren van Wezel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2009
Met het schip Meermin van schipper Henk Meerman en hydrograaf Aren van Wezel over de Zeeuwse wateren om de staat van onderhoud van de zeewering te meten. "We kunnen geen overstromingen voorkomen, maar wel tijdig waarschuwen voor erosie." Een dagje do ...
help
De gouden rand van Nederland : ontwerpen aan een sterke, mooie en vitale kust \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2013
Eind dit jaar verschijnt de Nationale Visie Kust, een belangrijke bouwsteen voor het Deltaprogramma, waarin de plannen worden gesmeed om Nederland klaar te maken voor de klimaatverandering die ons deze eeuw te wachten staat. Veiligheid staat voorop. ...
help
Reacties op de consultatieversie NVK, gebundeld en beantwoord : nationale visie kust : een kompas voor de kust [Boek]
2013
In de Nationale Visie Kust geven de gezamenlijke overheden langs de kust (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en de gezamenlijke Departementen) richting aan het samengaan van duurzame en lange termijn veiligheid van de kust met ruim ...
help
Deltaprogramma 2014 : werk aan de Delta : kansrijke oplossingen voor opgaven en ambities [Boek]
2013
In het Deltaprogramma 2014 wordt een nieuwe normering uitgewerkt voor waterveiligheid. Zowel voor de kust als voor rivieren. De huidige wettelijke overschrijdingskansnorm voor dijken wordt over enkele jaren vervangen door overstromingskansnorm op bas ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.