Login

Hydrotheek

help
Relativiteit van analyseresultaten in het wateronderzoek en -beheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veen, R. van \ 1989
help
De mogelijke rol van de Nederlandse Hydrologische Vereniging bij de kwaliteitsbewaking van de professie hydrologie : essay \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Boukes, H. \ Lange, W.J. de \ Toorn, L. van der \ 2015
Kwaliteitsborging van het vakgebied hydrologie: hoe doe je dat.. De werkgroep beroepsvereniging (NHV) heeft een verkenning uitgevoerd naar nut, noodzaak en uitvoeringsmogelijkheden voor de NHV om een prominentere rol te spelen bij de bevordering van ...
help
Hoezo... 'een goed model' \ Modelkalibratie : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 november 1996 gehouden zijn tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
Rolf, H.L.M. \ 1997
help
Soms is weten beter dan meten (tenzij je verkeerd zit natuurlijk) : het discrete Box-Jenkins versus het continue PIRFICT transferruis-model, in praktijk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Bierkens, M.F.P. \ Maas, C. \ 2002
Grondwaterreeksen zijn gemodelleerd met neerslagoverschot als enige variabele
help
Practical derivation of operational dike failure probabilities \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
Wojciechowska, K. \ Kok, M. \ 2013
Probability forecasts for natural loads, such as river discharge or wind speed, allow deriving predictive dike failure probabilities within a future time interval, the so-called operational dike failure probabilities. The operational dike failure pro ...
help
Verslag van de studiedag ‘Doorbraakvrije’ dijken: wensdroom of maakbaar? op 5 maart 2014 in Zwolle : de dag was georganiseerd door Kennis voor Klimaat en STOWA [Congresverslag]
2014
Waterkeringen die in principe niet door kunnen breken, alleen kunnen overlopen. Dat is simpel gezegd waar het bij doorbraakvrije dijken om draait. Er is bijna niemand die twijfelt aan het nut van dit concept. Maar waarom gebeurt het in de praktijk da ...
help
130320 IJkdijk P01 Henk van 't Land - Opening [Video]
Land, H. van 't \ STOWAvideo \ 2013
Anders denken over en handelen met dijken. Zo heet de bijeenkomst, gehouden in Burgers Zoo Arnhem, maart 2013. De voorzitter van Stichting IJkdijk brengt de bijzonderheden van themamiddag en ijkdijk in beeld.
help
Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies en vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1976
De grote bevolkingsdichtheid van ons land, met name in het westen, stelt enerzijds hoge eisen aan de infrastructuur en noopt anderzijds door de geringe beschikbare ruimte tot een intensief grondgebruik. Dit leidt veelvuldig tot een gebruik van dezelf ...
help
Het opvijzelen van gebouwen in en nabij waterkeringen ter realisering van dijkverbeteringen [Boek]
1976
Het opvijzelen van gebouwen is een van de oplossingen die mogelijk is wanneer een gebouw op een zodanige plaats in de waterkering is gesitueerd dat handhaving in de bestaande toestand ontoelaatbaar is. Onder en naast het gebouw kan dan de dijkverbete ...
help
Instructie TAW-metingen [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1981
Langs de Nederlandse kust worden door of vanwege de Rijkswaterstaat en de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) metingen verricht, de z.g. TAW-metingen. Het primaire doel van deze metingen is te beschikken over voldoende gegevens om ...
help
Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen [Boek]
[ca. 1981]
Op initiatief van de Contactgroep "Natte Waterbouw", waarin zijn vertegenwoordigd de Nederlandse Cementindustrie, Rijkswaterstaat, de T.H.- Delft en de Landbouw Hogeschool te Wageningen, is besloten in een samenwerkingsverband van de Technische Advie ...
help
Systematisch onderzoek zeedijken proefprofiel Wierum [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1977]
Bij de installatie van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen in september 1965, werd door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat opgemerkt dat er moest worden gestreefd naar een zekere standaardisering van de technische beoord ...
help
Vergelijkend onderzoek cel- en triaxiaalproeven [Boek]
Heijnen, W.J. \
De resultaten van de verschillende typen ongedraineerde triaxiaalproeven van deze proevenserie op kunstmatige klei vertonen onderling vrij grote afwijkingen. In overeenstemming met de verwachting gaf de langzame gedraineerde proef de hoogste waarde v ...
help
Bundel rapporten onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei [Boek]
Laboratorium voor Grondmechanica \ 1980
Behandeld worden de verschillende aspecten, die verband houden met een vlakke vormveranderingstoestand zoals die bij het bezwijken van een dijk zal optreden en de triaxiale vormveranderingctoestand van de normale beproevingsmethoden.
help
De Tweede Waterkeringen in Nederland : verslag van de werkgroep "Tweede Waterkeringen" (werkgroep 8) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen [Boek]
[1971]
In de loop der tijden is in Nederland op vele plaatsen een stelsel van tweede waterkeringen achter de hoofdwaterkeringen ontstaan. Deels gaat het hier om dijken, deels ook om verheffingen in het landschap die van ouds aanweizg zijn of die als weglich ...
help
Spanningsverdeling onder een kade volgens elastische berekening [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1971]
Doel van de berekeninq: Na te gaan, welke spanningsverdeling in het korrelskelet van de ondergrond onder een kadelichaam voorkomt en te zien, waar deze niet meer voldoet aan het criterium van Coulomb dus plastisch wordt.
help
Beschouwing van een aantal berekeningsmethoden voor het dimensioneren van gesloten dijkbekledingen op wateroverdruk [Boek]
Vries, J.T. de \ 1983
Door een hogere waterstand in een dijklichaam met gesloten bekleding dan de buitenwaterstand kunnen overdrukken onder de bekleding ontstaan. Om schade te voorkomen moet deze bekleding daarop gedimensioneerd worden. De hoge waterstand onder de bekledi ...
help
Inventarisatie scheurvorming in asfaltdijkbekledingen [Boek]
Gruis, H.J.A.J. \ 1982
Nadat in overleg tussen C.O.W. , W.B.D. en O.N.W. op 4 maart 1981 was besloten een inventarisatie van de scheurvorming in asfaltdijkbekledingen te verrichten, is deze in de loop van 1981 uitgevoerd. Aanleiding tot deze inventarisatie was de scheurvor ...
help
Inventarisatie systematisch kadeonderzoek [Boek]
Etten, R.J.G van \ 1980
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen wordt een systematisch onderzoek ingesteld naar de toestand en de veiligheid van bestaande waterkeringen. In deze notitie wordt een korte inventarisatie gegeven van de huidige stand van zaken v ...
help
Quality assurance and control \ Agricultural drainage [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.