Login

Hydrotheek

help
Onderzoek naar blauwe diensten \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2007
Waterschappers maken in toenemende mate gebruik van blauwe diensten van agrarische ondernemers. Met afzonderlijke boeren en tuinders worden afspraken gemaakt over het gebruik van gronden voor tijdelijke waterberging
help
Advies fosfaatverzadiging in landbouwbodems [Boek]
2007
TCB advies over de aanpak van fosfaatverzadigde gronden in de Nederlandse landbouw. Op verzoek van LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat. De TCB ziet mogelijkheden om met gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen een bijdrage te leveren aan het terugdring ...
help
Beste grond te koop uit onvrede \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2005
De Ulsderpolder is aangewezen als noodbergingsgebied voor overtollig oppervlaktewater. Net als acht andere boeren moet Jan van 't Westeinde, akkerbouwer in Nieuweschans, de grond afstaan voor een nieuwe dijk. Enkelen, waaronder hij, hebben hun polder ...
help
Proeven met waterberging in Friesland succesvol : inundatie van landbouwgrond en natuurgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Inundatieproeven in Friesland zijn dermate succesvol geweest dat een vervolg reeds is opgestart. De resultaten van de eerste serie proeven met het onder water laten lopen van landbouwgrond en natuurgebied hebben hiervoor voldoende gunstige resultaten ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op de natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
In de Nederlandse hoge zandgebieden is 80 tot 90 procent van de landbouwgrond nog niet gedraineerd. Peilgestuurde drainage is hier in opkomst. Over de effecten ervan op de natuur is nog weinig bekend. Deltares deed er onderzoek naar.
help
Observation of salinity patterns in shallow groundwater and drainage water from agricultural land in the northern part of the Netherlands \ Irrigation and drainage [Artikel]
Velstra, J. \ Groen, J. \ Jong, K. de \ 2011
Het artikel beschrijft ontwikkeling van de zoetwaterlens op landbouwpercelen aan de hand van de resultaten van geofysische metingen (CVES) en metingen aan drainafvoer op een aantal percelen in Noord-Nederland.
help
Effecten van peilgestuurde drainage op natuur \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
De aanleg van peilgestuurde drainage rond natuurgebieden neemt toe. Dat zorgt in de meeste gevallen voor meer verdroging in nabijgelegen natuurgebieden. Alleen in combinatie met een forse verhoging van het oppervlaktewaterpeil profiteren zowel landbo ...
help
Enige aspecten van de waterbeheersing in landbouwgronden [Proefschrift]
Wesseling, J. \ 1957
In dit onderzoek wordt een theoretische verhandeling gegeven over de optimale grondwaterstand bij drainage, die vergeleken wordt met de experimenten, welke sinds vele jaren over dit onderwerp zijn verricht.
help
Effectiveness of buffer strips in the Netherlands : research plan [Boek]
Noij, G.-J. \ 2006
On 1 July 2004 the European Commission and the Netherlands reached an agreement about the implementation of the Nitrates Directive for the nearby future. In this decree narrow fertilizer-free strips of 0.25 – 1.501 m are prescribed, depending on the ...
help
Emissie van fosfaat en stikstof uit landbouwgronden [Boek]
Rijtema, P.E. \ 1976
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006 [Boek]
Zwart, M.H. \ 2008
Dit rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de waterkwaliteit ten opzichte van Nederlandse maatregelen in de landbouw om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het nitraatgehalte in het grondwater onder landbouwpe ...
help
Peilgestuurde drainage voorkomt uitspoeling \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Iersel, A. van \ 2011
Met peilgestuurde drainage is het mogelijk grondwater in landbouwgebieden en natuurterreinen langer vast te houden en toch natschade te voorkomen. Bijkomend belangrijk voordeel is dat er minder fosfaat en nitraat uitspoelen naar het oppervlaktewater. ...
help
Interview: het pijpje van Ad van Iersel : Waterschap Peel en Maasvallei \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
‘Het pijpje van Van Iersel’ is een gevleugelde uitdrukking in Limburg. Ad van Iersel, sinds 2000 bestuurder van Waterschap Peel en Maasvallei in Venlo, is geestelijk vader van de peilgestuurde drainage. “Je moet je GBV gebruiken, je Gezond Boeren Ver ...
help
De waterbehoefte en de watervoorziening van gewassen [Boek]
Duin, R.H.A. van \ 1956
help
Maas en Waal bij Rossum - Heerewaarden (Bommelerwaard) \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Berendsen, H.J.A. \ 1988
help
"Het water moet wel buiten blijven" : het Kampereiland: eiland van de verstilde waterdynamiek \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M.V. van \ 2013
Het Kampereiland heeft een unieke geschiedenis: het is gevormd, in cultuur gebracht en geëxploiteerd in een voortdurend samenspel van mens en water. Hoewel deze geschiedenis nog in het landschap is af te lezen, heeft het water tegenwoordig veel minde ...
help
Zuidlimburgse beken en beekdalen : karakteristieken, processen en patronen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Paarlberg, A. \ 1990
help
Financiële kosten en omgaan met ruimte op polderniveau \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heerdink, R. \ 2011
Wat zijn nu de kosten, het ruimtebeslag, het rendement en de landschappelijke inpasbaarheid voor drie voorbeeldpolders, en de algemene conclusies? De drie voorbeeldpolders (een veenweidepolder, een polder met gevarieerd, intensief landgebruik en een ...
help
Fosfor in landbouwbodems \ Management&techniek [Artikel]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ 2014
Fosfor is een noodzakelijk nutriënt voor gewassen, maar te veel fosforbemesting kan bijdragen tot de eutrofiëringsproblematiek in oppervlaktewater. ILVO maakte in de periode 2012-2014 een literatuurstudie over de fosforcyclus in bodems, met focus op ...
help
Toestand en trends nutriënten in landbouwspecifiek oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Rozemeijer, J. \ Broers, H.P. \ Mul, M. \ 2012
In driekwart van de Nederlandse landbouwgebieden is de waterkwaliteit in sloten en beken onvoldoende en wordt niet voldaan aan de norm voor stikstof of fosfor. Het mestbeleid heeft vanaf 1986 wel voor verbetering gezorgd, maar verdere maatregelen zij ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.