Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 1115

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="landgebruik"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Regionaal beheer aquatische soortendiversiteit \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Teurlincx, S. \ Gemeren, C.A. van \ Declerck, S.A.J. \ 2016
Voor beheer van aquatische soortendiversiteit is een regionale aanpak gewenst, zeker in sterk verbonden systemen zoals een polderlandschap waar meervoudig landgebruik de norm is. Een dergelijke regionale aanpak staat of valt met een goed begrip van d ...
help
Land surface impacts on precipitation in the Netherlands [Proefschrift]
Daniels, Emma E. \ 2016
Dit proefschrift bestudeert de effecten van landgebruiksveranderingen uit het verleden en in de toekomst op neerslag in Nederland door middel van analyses van gemeten regendata en het gebruik van een weermodel.
help
Balans van de leefomgeving 2016 : richting geven – ruimte maken \ Balans van de leefomgeving ... [Jaarverslag]
2016
De Balans 2016 licht een aantal kwesties uit, zoals de enorme inspanningen die het terugdringen van de broeikasgasemissies vraagt, waar grotere ingrepen voor nodig zijn dan waarin het huidige energiebeleid voorziet; de problematische relatie tussen n ...
help
Help, de veenweide verdampt [tafel voor twee] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kuiken, D. \ 2015
Het waterbeheer staat al sinds jaar en dag ook in dienst van de landbouw. Grote delen van het karakteristieke en natuurrijke Friese veenweidegebied raken hierdoor uitgegroogd en lijken gedoemd te verdwijnen. Hoe kan de veenweide worden gered? Daarove ...
help
Bodembescherming bij doorgangsdepots voor baggerspecie : verwaarloosbaar bodemrisico met een geochemische bariière \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zoest, R. van \ Harmsen, J. \ Groenenberg, B.J. \ Rietra, R. \ 2015
Bij het ontwateren en rijpen van nuttig toepasbare baggerspecie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van doorgangsdepots. Op initiatief van de waterschappen is een alternatief ontwikkeld voor de bodembescherming met behulp van een folie. Met een minerale ...
help
Berekening van uit- en afspoeling van nutriënten- en zware metalen ten behoeve van de EmissieRegistratie 2013 [Boek]
Renaud, L. \ Bonten, L. \ Groenendijk, P. \ Groenenberg, B.J. \ 2015
In het kader van de nationale en internationale verplichting om de emissies en belasting van oppervlaktewater te rapporteren, is de uit- en afspoeling van nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied berekend. Met het landelijke emissiemodel ...
help
Amsterwarm: mapping the landuse, health and energy-efficiency implications of the Amsterdam urban heat island \ Building services engineering research & technology [Wetenschappelijk artikel]
Hoeven, F. van der \ Wandl, A. \ 2015
The Amsterwarm project investigates the urban heat island of Amsterdam, the vulnerability of its population, the energy efficiency of its buildings and landuse. A novel mapping approach provides insights into the questions of what causes the urban he ...
help
Strategische positionering in gebiedsprocessen \ H2O online [Artikel]
Büscher, C. \ Brouwer, S. \ Pieron, M. \ 2015
Hoe positioneer je je als waterorganisatie (drinkwaterbedrijf of waterschap) in het complexe speelveld van gebiedsprocessen? Voor het tackelen van deze vraag heeft KWR Watercycle Research Institute eerder vier ideaaltypische rollen ontwikkeld [1]. In ...
help
Een dubbele dijk met driedubbele doelen \ H2O online [Artikel]
Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Officer, I. \ Buurman, M. \ 2015
De huidige zeedijk in de Eemsdelta voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Omdat de dijk in een aardbevingsgevoelig gebied ligt is dijkversterking urgent. Daarnaast heeft Noordoost-Groningen behoefte aan nieuwe economische impulsen, en is voor de ...
help
Beheerplan bijzondere natuurwaarden Boezems Kinderdijk : beheerperiode 2014-2019 [Boek]
Broek, A.J.M. van den \ 2015
Het natuurgebied Boezems Kinderdijk is één van de Zuid-Hollandse gebieden met bijzondere natuurwaarden die op Europees niveau bijzondere aandacht hebben gekregen om te kunnen voortbestaan. Het gebied is op landelijk niveau een belangrijk broedgebied ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang : vervolgonderzoek gericht op de toepassing van een zomer- en winterpeil [Boek]
Hoving, I. \ Massop, H. \ Houwelingen, K. van \ Akker, J.J.H. van den \ Kollen, J. \ 2015
In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker w ...
help
Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl [Boek]
Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hoek, D.J. van der \ Paulissen, M. \ Jansen, H. \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Schasfoort, F. \ Meulen, S. van der \ Kessel, T. van \ Ek, R. van \ [2015]
Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project ric ...
help
Hoogstandje : Landgoed "Het Laar" weer prachtig na rivierverruiming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Meer ruimte voor de Vecht. Dat was het doel van (voormalig) Waterschap Regge en Dinkel. Bij landgoed Het Laar (Ommen) was dit goed te combineren met herstel van historische waarden van het landschap. Het Laarbos heeft na jaren verwaarlozing weer een ...
help
Nijkerkse waterlopen : een bewerkte voorpublicatie van landschapsjuwelen, deel 3 \ De wijerd [Artikel]
Boer, L. de \ Berg, A. van den \ 2014
Het water van de Breede Beek werd door de aanleg van de waterleiding minder belangrijk voor Nijkerk. In de negentiende eeuw kwam het besef dat het water uit de beken, sloten en putten, greppels etc. een bron van infectie vormde. Het duurde behoorlijk ...
help
Nijkerkse waterlopen : een bewerkte voorpublicatie van landschapsjuweel deel 2 \ De wijerd [Artikel]
Boer, L. de \ Berg, A. van den \ 2014
Nijkerk kent op haar grondgebied een aantal beken, de belangrijkste daarvan zijn: Brrede Beek, Rubberbeek, Appelsche Beek en het Kanaaltje vanuit Zwartebroek. Met behulp van oude en nieuwe kaarten, geografische kaarten, hoogtekaarten, geomorfologisch ...
help
Effecten van maatregelen voor de zoetwatervoorziening in Nederland in de 21e eeuw [Boek]
Maat, J. ter \ Vat, M. an der \ Hunink, J. \ Haasnoot, M. \ Prinsen, G. \ Visser, M.H. \ Boderie, P. \ Ek, R. van \ Maarse, M. \ Sligte, R. van der \ Verheij, H. \ Wesselius, C. \ [2014]
Dit rapport presenteert het onderzoek ter onderbouwing van beslissingen met betrekking tot een lange-termijn strategie voor de zoetwatervoorziening van Nederland. Hiervoor zijn de effecten op het watersysteem en op de gebruiksfuncties berekend van ve ...
help
Zelforganisatie in stad en uiterwaard \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Krabben, E. van der \ Martens, K. \ Opdam, E. \ 2014
Mede ingegeven door bezuinigingen stimuleren overheden burgers steeds vaker tot vormen van zelforganisatie. De overheid faciliteert dit en burgers, eigenaren, belanghebbenden richten de ruimte in of beheren die. Maar wat is dan een goede aanpak. Het ...
help
Regional atmospheric feedbacks over land and coastal areas [Proefschrift]
Maat, H.W. ter \ 2014
De afgelopen jaren is er een grotere vraag ontstaan naar klimaat- en weergegevens op lokaal niveau, nu en in de toekomst. Van regionale klimaatmodellen wordt verwacht dat zij dit kunnen geven met verbeterde informatie wat betreft extremen. Heterogeni ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 8: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Gemeenschappelijke Polders [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Jansen, P.C. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Gemeenschappelijke Polders (Texel) afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 11: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor polder Drieban [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Jansen, P.C. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in polder Drieban afgeleid op basis van wateren nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansappli ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.