Login

Hydrotheek

help
'Waterveiligheid wordt pas sexy als er een overstroming plaatsvindt' : Ed Nijpels in gesprek met de Deltacommissaris \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Jager, J. \ 2011
In een vorig nummer van dit tijdschrift verklaarde Nijpels jaloers te zijn op de Deltacommissaris, Wim Kuijken. Nu hij gastredacteur is, gaat hij in gesprek met Kuijken. Ze zijn het overigens niet met elkaar eens. "Waterveiligheid heeft nu geen polit ...
help
Nederland boven water : praktijkboek gebiedsontwikkeling [Boek]
Rooy, P. van \ Luin, A. van \ Dil, E. \ 2006
Voorbeelden van gebiedsontwikkeling; initiatief van: NIROV, Habiforum en VROM
help
Spatial development in/on flood defences [Brochure] - Rev. ed
Ellen, G.J. \ 2012
Laws and regulations for building on flood defences have tightened over time, rendering management of flood defence maintenance and assessment of safety into preconditions that do not always reconcile with spatial development. We live in a time where ...
help
Een zee van ruimte : het watersysteem voor deelplan II Meerstad Groningen \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Oomen, D. \ 2006
Dit masterplan uit Groningen geeft in grote lijnen aan waarlangs het overwegend agrarische landschap omgevormd gaat worden tot een multifunctioneel woon-, werk- recreatie- en natuurgebied. De totale ontwikkeling is voorzien voor de periode 2006-2026. ...
help
Waterveiligheid is een keuze : Kamerleden in debat met Ed Nijpels \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Jager, J. \ 2011
Ed Nijpels pakte zijn taak als gastredacteur niet licht op. Zo ging hij in debat met diverse Tweede Kamerleden over het thema waterveiligheid. Een van de gevoelige onderwerpen was: hoe lossen we het miljardentekort op.
help
Beleidslijn grote rivieren : nieuw toetsingskader voor activiteiten in rivierbed \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Groothuijse, F.A.G. \ 2006
De naamswijziging van 'beleidslijn ruimte voor de rivier' in 'beleidslijn grote rivieren' is illustratief voor een nieuwe tendens. De nadruk ligt niet langer meer uitsluitend op behoud van de bestaande ruimte voor de rivier, maar tevens op de ruimtel ...
help
Kleinere zoekgebieden voor waterberging door slimmere functiecombinaties \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Strijker, J. \ 2005
Ruimte voor waterberging vraagt om creatieve oplossingen voor waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars. Zij kunnen inspiratie halen uit het onlangs verschenen handboek "Gidsmodellen voor waterberging"
help
Eenvoudig meervoudig? : een onderzoek naar de knelpunten op het snijvlak van meervoudig ruimtegebrek en water [Studentenverslag]
Pijkeren, D. van \ 2003
help
Ruimte voor water, water voor ruimtelijke kwaliteit : lectorale rede [Boek]
Jansen, A. \ 2005
In zijn lectorale rede onderzoekt de auteur hoe we de toekomstige wateropgave doelbewust kunnen inzetten voor behoud, herstel en ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteiten. De uitdaging van het nieuwe waterbeheer is zijns inziens niet alleen het oploss ...
help
Landbouw met toekomst in het Nutterveld, Noordoost-Twente [Boek]
Kloen, H. \ 2007
Op verzoek van de provincie Overijssel hebben Staatsbosbeheer, Waterschap Regge en Dinkel en het agrarisch bedrijf van Maatschap Kuks, onder begeleiding van CLM een uitwerking gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst voor groene en blauwe diensten. ...
help
Systeemgericht grondwaterbeheer : drie praktijkgevallen van problemen in grondwaterbeheer [Boek]
Stuurman, R.J. \ Griffioen, J. \ 2003
help
Toekomstbeeld Markermeer-IJmeer : natuurlijk ontwikkelen [Boek]
Westerlengte \ [2009]
Markermeer en IJmeer groeien samen uit tot een van de grootste aaneengesloten wetlandgebieden van Europa en ontwikkelen zich tot een nieuw icoon van de Nederlandse natuur midden in de Randstad: Het Blauwe Hart. In het Blauwe Hart gaat een robuuste na ...
help
Zelforganisatie in stad en uiterwaard \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Krabben, E. van der \ Martens, K. \ Opdam, E. \ 2014
Mede ingegeven door bezuinigingen stimuleren overheden burgers steeds vaker tot vormen van zelforganisatie. De overheid faciliteert dit en burgers, eigenaren, belanghebbenden richten de ruimte in of beheren die. Maar wat is dan een goede aanpak. Het ...
help
Watervisie biedt provincie en gemeente duidelijkheid \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Meeuwissen, M. \ 2003
Om een –vanuit water– duidelijke visie te geven op ruimtelijke planvorming en inrichting heeft het waterschap in 2001 besloten om een Watervisie op te stellen en deze onderdeel te maken van het Waterbeheersplan (WBP)
help
Reserve area [Brochure]
Vliet, L. van \ Vat, M. van der \ 2011
The reserve area is under pressure due to lack of space. It is frequently tapped out, while the water board has proclaimed it as a reserve for future safety. This Delta Fact provides an overview of the legal framework and the implementation by water ...
help
Nederland verandert \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Groenhuijzen, P. \ Grond, V. \ 2007
Het ruimtelijk aanzien van Nederland verandert in hoog tempo. Realisatie van woongebieden, bedrijfsterreinen en infrastructuur drukken een steeds grotere stempel op de ruimtelijke opzet, in samenhang met nieuwe recreatiegebieden en natuurzones. Ook i ...
help
Luctor et submergo? : een beschouwing over water in de polder \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Marrewijk, A.A.M. van \ 2006
Hoe gaan we om met een geleidelijke stijging van de zeespiegel op lange termijn; wat kunnen we leren van de geschiedenis; hoe groot is onze bereidheid om tijdig maatregelen te nemen. Dit artikel geeft een helder betoog hoe beleidsmakers en bestuurder ...
help
Inrichtingsplan waterberging-natuur Roden-Norg [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Projectbureau Herinrichting Peize \ 2007
Het Plangebied is een laagveengebied op de overgang van het Drents plateau en het Groningse kleigebied. Het is ongeveer 880 hectares groot. Het Peizerdiep stroomt nu nog langs het toekomstig waterbergingsgebied wat tevens Ecologische Hoofdstructuur i ...
help
tOETs: [een] ex-ante evaluatie van de vijfde nota Ruimtelijke Ordening : [een gezamenlijk rapport van de vier planbureaus] [Boek]
Sociaal en Cultureel Planbureau \ Centraal Planbureau \ 2001
help
Eindinrichtingsplan slibdepot Drempt [Studentenverslag]
Gerritsen, J. \ Delman, N.G.C. \ 2011
In dit rapport wordt er bekeken hoe de waterhuishouding binnen het eindinrichtingsplan van het slibdepot Drempt geregeld kan worden. Omdat het depot binnen de ecologische verbindingszone valt, is het plan om er in de toekomst een rietmoeras te creëre ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.