Login

Hydrotheek

help
Blauwdruk waterstromen glastuinbouw [Boek] - Versie 1
LTO Glaskracht Nederland \ Unie van Waterschappen en watertechnische installatiebedrijven \ 2011
De beschikbaarheid van goed gietwater op de bedrijven en de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen krijgen steeds meer aandacht. Vermindering van de milieubelasting is complex door de samenhang tussen de milieucompartimenten lucht, bod ...
help
Schaliegas in Nederland : potenties en risico's \ Geografie [Artikel]
Zijp, M. \ Bergen, F. van \ 2012
In oktober 2011 was er in Boxtel commotie rond proefboringen naar schaliegas. De bewoners vonden dat de gemeente geen tijdelijke ontheffing had mogen verlenen. Ze stapten naar de rechter, die de boringen opschortte. Maar de Nederlandse gasvoorraden r ...
help
Project Labyrinth : milieurendement van rioleringsmaatregelen : een praktische methode voor de bepaling van het milieurendement van maatregelen op het terrein van riolering in de provincie Gelderland [Boek]
1994
In de provincie Gelderland is momenteel circa 8.500 km riool aanwezig. De kwaliterit laat te wensen over. Dat veroorzaakt een belasting van het milieu, dat moet worden teruggedrongen. Doel van onderhavig onderzoek een praktische methode op (stellen) ...
help
Hoe restwater van het spuittoestel verwerken? \ Management&techniek [Artikel]
Pauweleyn, E. \ D'hoop, M. \ 2013
Op 10 september werd de Vlaremwetgeving gepubliceerd. Deze bevat de wettelijke regeling voor de opslag en verwerking van spuitresten. Waaraan moeten een goede vul- en spoelplaats en opslag voor restwater voldoen? En wat zijn mogelijke zuiveringssyste ...
help
Handhaving verontreinigingsheffing professionaliseren: good practice \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rossum, M. van \ 2006
Het Waterschap Groot Salland is begonnen de handhaving van de verontreinigingsheffing te professionaliseren en heeft hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld en geïntroduceerd. De methodiek heeft al de eerste resultaten opgeleverd en is ook goed bruikba ...
help
Notitie : verkenning mogelijke klimaatmaatregelen Lokale Klimaatagenda: CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten [Boek]
Elzenga, H. \ 2013
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben de effecten in 2020 geraamd van een achttal beleidsmaatregelen op hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-reductie, kosten voor de overheid, werkgele ...
help
Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit [Boek]
Snoo, G.R. de \ Vijver, M.G. \ 2012
Het aantal bestrijdingsmiddelen dat op de Nederlandse markt is toegelaten neemt de laatste jaren toe en ook het gebruik van de bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw stijgt. Dit staat haaks op de beleidsvoornemens uit het verleden waar werd gep ...
help
Effectiviteit, selectiviteit en middelverbruik van innovatieve toedieningstechnieken voor onkruidbestrijding op verhardingen met glyfosaat [Boek]
Kempenaar, C. \ Groeneveld, R. \ Michielsen, J.-M. \ Uffing, A. \ Velde, P. van \ 2010
Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) is ontwikkeld om milieubelasting van onkruidbestrijding op verhardingen te verminderen zonder dat kosten en effectiviteit van methoden te veel ongunstig beïnvloed worden. De afspoeling van het middel dient verminderd te w ...
help
Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics [Boek]
Verschoor, A. \ Poorter, L. de \ Roex, E. \ Bellert, B. \ 2014
Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee bereiken. Vervolgens is aan elk van die bro ...
help
Erfafwatering controleren met Wilfried van Leuveren : werkdag \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Schriek, R. van \ 2012
Resten mest of voer op het erf? Als er maar geen sloot in de buurt is. Bij milieu-inspecteur Wilfred van Leuveren van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan de alarmbellen pas rinkelen als hij putjes ziet.
help
Roulerende regionale inventarisatie milieukwaliteit Meer en Woude [Boek]
Beek, C.M. van der \ Vuister, L.W.M. \ Veer van der \ 2000
help
Roulerende regionale inventarisatie milieukwaliteit : Haarlemmermeerpolder [Boek]
Beek, C.M. van der \ Vuister, L.W.M. \ Veer, B. van der \ 1999
help
Roulerende regionale inventarisatie milieukwaliteit : de Binnenduinrand [Boek]
Beek, C.M. van der \ Vuister, L. \ Veer, B. van der \ 1999
help
Roulerende regionale inventarisatie milieukwaliteit : Wilck en Wiericke, regio de Gouwelanden [Boek]
Vuister, L.W.M. \ Veer, B. van der \ 1999
help
Effectgerichte normen in het omgevingsrecht : de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur [Boek]
Backes, C.W. \ Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
Het Europese milieurecht kent effectgerichte normstelling in verschillende soorten en maten. Deze normen beïnvloeden het recht en beleid in de lidstaten met betrekking tot bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, Natura 2000 of emissieplafo ...
help
Plasticvisser nieuw wapen tegen zwerfplastic in water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Zwerfplastic is wereldwijd een gigantisch probleem. Het merendeel belandt via de rivieren in zee. Om dat te voorkomen is een nieuw wapen ingezet. De plasticvisser, een vaartuig met 2 vangarmen, kan plastic afvangen en sorteren in open water. Met name ...
help
Samen winnen : verbreding van schaliegasdiscussie en handvatten voor besluitvorming [Boek]
Vries, A. de \ Est, R. van \ Waes, A. van \ 2013
Recentelijk is het maatschappelijk rumoer rondom schaliegas er niet minder op geworden. Er lijkt zelfs sprake van polarisering. Het verzet tegen schaliegaswinning heeft zich uitgebreid van lokale actiegroepen tegen proefboringen naar 49 gemeenten die ...
help
Environmental risk limits for organotin compounds [Boek]
Herwijnen, R. van \ 2012
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) milieurisicogrenzen voor 3 organotinverbindingen in (grond)water, sediment en bodem vastgesteld. De 3 meest voorkomende verbindingen in het milieu zijn: dibutyltin, trib ...
help
Het waterbufferend vermogen van groendaken \ Roofs : het onafhankelijke dakenvakblad [Artikel]
2007
Gemeenten en waterschappen zijn op zoek naar andere methoden om de piekbelasting van regenval op te kunnen vangen. De groendakbranche wijst erop dat grootschalige toepassing van groendaken een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Groendaken houden im ...
help
Attractiepark in waterwingebied \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Veen, H. van de \ 2016
Het Dierenpark Emmen moest verhuizen en er was eigenlijk maar één geschikte nieuwe locatie binnen de gemeentegrenzen: bij het beschermde waterwingebied van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). “Het moet kunnen, hebben we gezegd”, aldus WMD-directe ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.