Login

Hydrotheek

help
Validatie van grondwaterstandskaarten met behulp van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ 2013
Verschillende kaarten geven de diepte tot het freatische grondwater aan. Voorbeelden zijn de kaart van de grondwaterdynamiek, en kaarten die zijn gemaakt met modelinstrumentaria zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium en de hydrologische com ...
help
Afvoerberekeningen van beken uit peilwaarnemingen [Boek]
Bon, J. \ 1967
In vele beken van ons land zijn peilschalen geplaatst, die veelal dagelijks worden afgelezen. Soms hebben peilwaarnemingen tot doel om in tijden van hoog water voorzorgsmaatregelen te nemen tegen overstromingen. In andere gevallen gaat het niet zo ze ...
help
Voortgezet onderzoek van registrerende waterstandmeters [Boek]
Pitlo, R.H. \ 1963
Nadat in mei 1963 in een nota getiteld "Nota Betreffende Inleidend Onderzoek Peilapparatuur" verslag was uitgebracht over een oriënterend onderzoek naar de nauwkeurigheid van registrerende waterstandsmeters, werd op verzoek van de Cultuurtechnische D ...
help
Nauwkeurigheid waterstandsmetingen vanaf een meetpaal : fase 2. uitwerking [Boek]
Wenneker, Ivo \ Jacobsen, Niels \ 2015
De in dit document geadresseerde vraag luidt: 'Wat is de nauwkeurigheid van waterstandsmetingen vanaf meetpalen?'. Voor de drie in Nederland gebruikte meetconfiguraties (radar, ONM, stappenbaak) is deze vraagstelling nader onderzocht.
help
Effectievere normering van boezemkades \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duijkers, M. \ Pleumeekers, O. \ Hollanders, P. \ 2012
De normering van boezemkades heeft betrekking op de kans op schade als gevolg van een doorbraak van een boezemkade. Met vernieuwde basisgegevens, technologieën en simulaties kan men de normering van boezemkades gedetailleerder uitvoeren. Zo is de nor ...
help
Samen sterk voor de beste data : noodzaak van nauwkeurige neerslagmetingen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schuurmans, H. \ 2014
Dat nauwkeurige neerslagmetingen en voorspellingen van groot belang zijn voor de watersector is duidelijk. Gerard van Steenhoven, directeur van het KNMI, sprak onlangs op een symposium de ambitie uit om niet alleen de kwaliteit van de metingen te ver ...
help
Betrouwbaarheid van met de hand waargenomen grondwaterstandsgegevens [Studentenverslag]
Heemstra, IJ.H. \ 1985
Hoe betrouwbaar zijn handgemeten grondwaterstandsgegevens? In dit verslag worden de bevindingen beschreven bij het vergelijken van handgemeten grondwaterstanden voor de jaren '81 t/m '84 voor 20 buizen, in de nabijheid van Ede en Wageningen, die twee ...
help
Hoe goed meten we grondwaterstanden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bolt, F.J.E. van der \ Cofino, W.P. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Ruiter, P.C. de \ 2010
De laatste jaren zijn verschillende artikelen en rapporten verschenen over het meten van freatische grondwaterstanden, waarbij de term 'numerieke verdroging' is gebruikt. Numerieke verdroging wordt gebruikt om onjuiste schattingen van de freatische g ...
help
Vergelijking DSS proeven bij vijf laboratoria [Boek]
Greeuw, G. \ 2015
Het onderzoek naar verschillen tussen de vijf laboratoria, die direct simple shear proeven (DSS proeven) kunnen uitvoeren in Nederland heeft resultaten opgeleverd, die een verklaring kunnen vormen voor de waargenomen variaties in DSS resultaten op ve ...
help
Influence of sampling strategies on the estimated nitrous oxide emission from wastewater treatment plants \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Daelman, M.R.J. \ Baets, B. De \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Eveline, I.P. \ 2013
In the last few years, the emission of nitrous oxide from wastewater treatment plants has become a topic of increased interest, given its considerable impact on the overall climate footprint of wastewater treatment plants. Various sampling strategies ...
help
Correctie van eigen luchtdrukmetingen is noodzakelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meij, T. de \ Asmuth, J. von \ 2011
Grondwatermeetpunten worden steeds vaker uitgerust met een automatische drukopnemer. Die meet de druk onder de grondwaterspiegel, waaruit de grondwaterstand is te berekenen. Daarvoor moet ook de luchtdruk boven het grondwater bekend zijn. Waterbeheer ...
help
Maatwerk voor normering en toetsing boezemkades \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duijkers, M. \ Kampman, D. \ Poort, M. \ 2012
Op de huidige wijze, waarop boezemkades genormeerd en getoetst worden, is het gangbaar om relatief hoge veiligheidsmarges te hanteren. Hierdoor is de toetsuitkomst veilig maar vrij conservatief. Op basis van nieuwe informatie, technologie en inzicht ...
help
Grondwaterstand handmatig meten blijkt best nauwkeurig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knotters, M. \ Meij, T. de \ Pleijter, M. \ 2014
Het valt reuze mee met de nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden. Wie de grondwaterstand op een zeer traditionele manier meet (via meetlint in de peilbuis) of met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal, maakt meetfouten van ...
help
Onderzoek naar de nauwkeurigheid van debietmetingen op basis van praktijkmetingen in leidingen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Brauw, H.M. de \ Man, H. de \ Kluck, J. \ Boogaard, F.C. \ 2011
Debietmetingen helpen inzicht te verkrijgen in het functioneren van de afvalwaterketen. Het meten van nauwkeurige betrouwbare debieten blijkt in de praktijk echter lastig. Dit artikel behandelt de resultaten van een onderzoek naar de nauwkeurigheid v ...
help
Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden \ H2O online [Artikel]
Knotters, M. \ Meij, T. de \ Pleijter, M. \ 2014
In Nederland worden veel grondwaterstanden gemeten. Vanouds gebeurt dit handmatig door een dompelklokje aan een meetlint in een peilbuis te laten zakken, of, geavanceerder, met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal. Tegenwoordig worden ook ...
help
Rioleringssector kan meer doen met metingen: 'Meet de goede dingen goed' : dossier Meten aan riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Langeveld, J.G. \ Liefting, E. \ 2010
Stichting Rioned heeft het afgelopen jaar onder andere met de uitbreiding en vernieuwing van de Leidraadmodules ‘Meten aan riolering’ een impuls gegeven aan het meten in de riolering.
help
Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Smits, J. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2007
In dit artikel wordt het resultaat beschreven van praktijkmetingen met verschillende typen debietmeters in gevulde en deels gevulde riolen. Het artikel gaat in op de uitvoeringswijze en de daarbij behorende voorbereiding (verkrijgen stabiele situatie ...
help
Glasvezel meet temperatuur grondwater voor wko-systemen : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
Een goed bodembeleid gaat tegenwoordig niet meer alleen om het peil van de grondwaterstand of aanwezigheid van zware metalen, PAK's of te veel meststoffen. Het gaat ook om de temperatuur van het grondwater. Oorzaak hiervan is de populariteit van syst ...
help
Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden en stijghoogtes : verslag van een veldexperiment [Boek]
Knotters, M. \ Meij, T. de \ Pleijter, M. \ 2013
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat is uitgevoerd naar de nauwkeurigheid van handmetingen van grondwaterstanden en stijghoogtes in een experiment met zestien buizen en zestien waarnemers. We analyseerden hierbij het effect van het type ...
help
Opties voor een nitraatdieptemeetnet voor het meten in de bovenste vijf meter van het grondwater : technische uitwerking motie Koopmans van 22 april 2009 [Boek]
Fraters, B. \ Velthof, G.L. \ Broers, H.P. \ Groenendijk, P. \ Boumans, L.J.M. \ Reijs, J.W. \ Elzakker, B.G. \ 2010
Het is mogelijk een eventuele afname van de nitraatconcentratie in de bovenste vijf meter van het grondwater onder landbouw op zand- en dalgronden vast te stellen in een meetnet met 450 tot 1200 grondwaterputten (een nitraatdieptemeetnet). Het precie ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.