Login

Hydrotheek

help
Waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Besteman, B. \ Duijn, P.P. \ 2009
Ruim 25 jaar geleden werden de eerste natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen aangelegd. Doel was onder meer het verbeteren van de vestigingsmogelijkheden van water- en moerasplanten, die in drukbevaren kanalen met steile oevers geen kans ...
help
Inventarisatie beekbegeleidende beplantingen : hoofdrapport [Boek]
Burgh, G.F. van der \ Snoey, IJ \ 1991
help
Natuurvriendelijke oevers krijgen meer waarde met standplaatsbenadering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwaatsteniet, P. de \ Brouwer, E. \ Wal, B. van der \ Sollie, S. \ 2011
De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt in de KRW-stroomgebiedsbeheerplannen veel genoemd als maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit was voor STOWA de aanleiding voor het uitbrengen van een handreiking voor de aanleg van deze oevers. ...
help
Vegetatie-onderzoek natuurvriendelijke oever Zuiderpolder [Boek]
Besteman, B. \ Duijn, P. \ 2005
Het Noordzeekanaal is met vispassages verbonden met de Noordzee en met het Markermeer. Rijkswaterstaat wil ook de verbindingen met de Noord-Hollandse boezemwateren herstellen. Op kleine schaal zijn natuurlijkere, brakke oeverzones aangelegd.
help
Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal (2003) [Boek]
Klutman, A.G.M. \ Boedeltje, G. \ 2003
Sinds 1993 worden de samenstelling en ontwikkeling van de macrofauna in natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen gevolgd. Dit vindt plaats op drie locaties die zich bevinden ter hoogte van Goor, bij de Mogezompsebrug en de Dochterensebrug. D ...
help
Onderzoek aan oeverplanten vooraf ingeplant op kokosfiltermatten toegepast tijdens het project "Herinrichting Westoever Vecht" van de gemeente Utrecht, bestek nr. 2000-4 [Boek]
Molen, J.S. van der \ 2002
Dit rapport is een verslag van een veldonderzoek naar de oeverplanten op kokosfiltermatten, toegepast tijdens het project 'Herinrichting Westoever Vecht', gemeente Utrecht. Er wordt een vergelijking gemaakt met de bestekeisen van het project (bestekn ...
help
Proeven met een aangeplante oevervegetatie in de Lauwerszee [Boek]
Koridon, A.H. \ 1973
Vóór de afsluiting van zeearmen in het Deltagebied en de Lauwerszee komen door de werking van eb en vloed geregeld grote waterverplaatsingen in deze gebieden voor, waarbij ook bodemmateriaal wordt verplaatst, Uitschuring van geulen, aanzanding, aansl ...
help
Geotextiel zorgt voor natuurvriendelijke oeverbescherming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Visser, J.W. \ Rullens, R.C.J.M. \ 2012
Anderhalf jaar na aanleg zijn de oevers van het Friese water de Tjonger weelderig begroeid. Geotextiele elementen werden aangebracht om de oevers te beschermen tegen erosie. De keuze viel op een geotextiel met geïntegreerd ballastgewicht.
help
Cultuuroevers -oevers van betekenis [Boek]
Kwaadsteniet, P. de \ 2010
Cultuuroevers zijn geen nieuwe vorm van oeverinrichting, maar zijn een concept voor omgang met cultuurhistorie. Door al vroeg in het planproces ook de cultuurhistorie te betrekken bij de ontwerpvraag, worden meerdere doelen gediend. Het eigene van de ...
help
Nature-based flood protection: the efficiency of vegetated foreshores in reducing wave run-up \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Vuik, V. \ Jonkman, S.N. \ Borsje, B.W. \ Suzuki, T. \ Kratzer, I. \ Bouma, T.J. \ 2015
It is generally recognized that vegetation fields can dissipate wave energy, authorizing the statements that vegetated foreshores can reduce the wave loads on coastal dikes. This paper actually quantifies the efficiency of vegetated foreshores in red ...
help
Natural foreshores as an alternative to traditional dike re-enfoecements: a field pilot in the large shallow lake Markermeer, The Netherlands \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Penning, W.E. \ Steetzel, H.J. \ Santen, R. van \ Fiselier, J. \ Lange, H.J. de \ Vuik, V. \ Ouwerkerk, S. \ Thiel de Vries, J.S.M. van \ 2015
Natural foreshores are shallow zones and beaches with a gradual slope and a (near-)natural vegetation that can be used as an additional protection against flooding by reducing the wave attack on existing dikes, or can even completely replace an exist ...
help
Meetverslag monitoring oeverplanten vooroeverproject Lek 2008 [Boek]
Daling, J. \ 2009
De aanleg van vooroevers kent als achterliggende gedachte het bevorderen van de ontwikkeling van oevervegetatie ter verkrijging van een meer gevarieerd landschap. De vegetatie, die achter wel en niet beschermde oevers zal ontstaan, dient gemonitoord ...
help
Monitoring van de visstand in vier afgeschermde en vier open kribvakken in de Lek bij Everdingen in 2010 [Boek]
Hop, J. \ 2010
In 2005 is een aantal kribvakken in de Lek bij Everdingen afgeschermd door middel van een dubbele palenrij met daartussen bossen rijshout. Deze afscherming heeft als functie de dynamiek, die door de golfslag van de schepen ontstaat, te verminderen. H ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring vegetatie 2008 [Boek]
Besteman, B. \ Wieringen, M. van \ 2008
Het Noordzeekanaal wordt in de kaderrichtlijn water gekarakteriseerd als 'licht brak meer' (Drost 2005) en biedt kansen voor brakke natuur. Om natuur gebonden aan brakke systemen meer ruimte te bieden zijn op verschillende plaatsen in het Noordzeekan ...
help
Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder : monitoring vegetatie 2008 [Boek]
Besteman, B. \ Wieringen, M. van \ 2008
Het Noordzeekanaal wordt in de kaderrichtlijn water gekarakteriseerd als 'licht brak meer' (Drost 2005) en biedt kansen voor brakke natuur. Om natuur gebonden aan brakke systemen meer ruimte te bieden zijn op verschillende plaatsen in het Noordzeekan ...
help
Zijn natuurvriendelijke oevers effectief voor de KRW? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haye, M. de la \ Verduin, E. \ Blom, C. \ Everaert, G. \ 2011
De aanleg van natuurvriendelijke oevers biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van water- en oeverplanten en daarmee voor andere leefgemeenschap, zoals macrofauna en vissen. Dit positieve effect is echter niet eerder statistisch onderbouwd. Met de ...
help
Ecologische waardering van oevers : watervegetatie, vogels en vissen [Boek]
Alsemgeest, J.C.M. \ 2000
In het geval van een natuurvriendelijke oever kan de economische waarde van het natuurstreefbeeld van de oever benut worden om investeringen in onderhoud van de oever te rechtvaardigen. Er ontbreekt echter een landelijk overzicht voor de oevers langs ...
help
Beheer en onderhoud sleutel voor succes natuurvriendelijke oevers [thema waterkwaliteit] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visser, E. \ Kwaadsteniet, P. de \ 2014
Er zijn in Nederland sinds 1985 honderden kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. De focus ligt al die tijd op aanleg, terwijl dergelijke oevers op termijn vaak geen succes zijn. De oplossing ligt in verbetering van het onderhoud, vooral door ...
help
Ecotopen- en struweelkartering Gamerensche Waard 2000 [Boek]
Kers, A.S. \ Gennip, B.. van \ Jans, L. \ 2000
In het kader van de monitoring van nevengeulen langs de Waal wordt om de twee jaar de ecotopen van de Gamerensche Waard (ten westen van Zaltbommel) gekarteerd. Aanvullend is in 2000 ook een kartering van het bos en struweel uitgevoerd. Dit met als do ...
help
Kansen voor zoetwatergetijdennatuur bij inrichting oeverlanden : tussenrapportage 2001 [Boek]
Coops, H. \ 2002
De Ecologische Hoofdstructuur geeft een bijzondere positie aan de Rijn-Maas monding. Een belangrijke doelstelling voor ecologisch herstel is vooral gelegen in de (her)ontwikkeling van zoetwatergetijdengebieden met de daarbij behorende natuur.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.