Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Toelichting bij de legenda van de concept bodemkaart en grondwatertrappenkaart van het reconstructiegebied Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonien [Boek]
Makken, H. \ Steur, G.G.L. \ 1977
help
Bestrijding blauwalgoverlast recreatiegebied Borgerswold te Veendam [Boek]
Bijkerk, R. \ 2009
Dit rapport is gemaakt in opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s (WHA), de gemeente Veendam en de provincie Groningen. Het geeft de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de blauwalgoverlast in het recreatiegebied Borgerswold, te Veenda ...
help
Ecologisch onderzoek boezemgebied Fivelingo [Boek]
Bijkerk, R. \ 2007
Het gebied Fivelingo maakt deel uit van het beheergebied van het Waterschap Noorderzijlvest. Het grondgebruik in dit gebied is grotendeels agrarisch. Voor dit gebied moet een nieuw peilbesluit worden voorbereid. In dit proces worden, naast de belange ...
help
Leven met water : in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's [Boek]
Vries, G. de \ Gras, E. Le \ Veen, H. van der \ cop. 2008
In dit boek wordt op originele wijze aandacht besteed aan de voortdurende inspanningen van de mens in zijn ruimtelijke omgeving. Dat beeld van die bouwende en herscheppende mens krijgt mede gestalte door gesprekken met betrokken. Zo komt de geschiede ...
help
Rapport kostentoedeling Waterschap Oldambt [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1981
help
Watererfgoed @tlas Oost-Nederland [Boek] - Versie 1.0
Het Oversticht \ Drents Plateau \ 2005
De Watererfgoed @tlas Oost-Nederland is een veelzijdig inzetbare digitale thema-@tlas. De @tlas is ontwikkeld voor het gebied Oost-Nederland. Het project is uitgevoerd door het Oversticht in nauwe samenwerking met het Drents Plateau, de provincies Dr ...
help
Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oostenbrink, W.T. \ Smit, C. \ Cornelius, E.-J. \ Jolink, E. \ 2014
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud ...
help
Bodemkundig onderzoek in een aantal percelen langs de gasleiding in Meeden (Gr.) [Boek]
Heuveln, B. van \ 1967
In het najaar van 1965 heeft de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij een gasleiding gelegd, o.m. door het dorp Meeden. Op de percelen is voor het leggen bronbemaling toegepast. De grondeigenaren stellen, dat door deze bronbemaling mogelijk schade i ...
help
Westerwolde analyse van enkele voorheen bevloeide gebiedjes [Boek]
Baaijens, G.J. \ Fijn, R. \ Saaltink, E. \ 2008
Bevloeien is een zeer algemene praktijk geweest in de beekdalen van de zandgronden. De laatste decennia is ten aanzien van bevloeiing veel onderzoek verricht. Voor het gebied Westerwolde is een historisch onderzoek verricht naar vloeiweiden, bronnen ...
help
De geo-hydrologische gesteldheid van Westerwolde [Boek]
Vries, J.J. de \ Rees Vellinga, E. van \ 1966
Onderzoek naar de opbouw en doorlatendheid van de diepere ondergrond van Westerwolde. Hierbij is gebruik gemaakt van boringen, die vroeger al door het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut van Groningen zijn gedaan. ERr is een kD waarden ...
help
Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Reintsema, R. \ Jolink, E. \ Leij, H. van der \ 2013
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoor ...
help
Onderzoek naar de visoverleefbaarheid bij vijzelgemaal Ennemaborgh op 23 oktober 2012 [Boek]
Vis, H. \ Bruijn, Q.A.A. de \ Kemper, J.H. \ 2013
Sinds een aantal jaren is er toenemende aandacht voor visschade bij gemalen. Pompproducent Landustrie Sneek BV werkt aan de ontwikkeling van een visvriendelijke vijzel. Twee exemplaren hiervan zijn in gemaal Ennemaborgh geplaatst. Om inzicht te krijg ...
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's : ecologisch onderzoek Schildmeer, meetjaar 2005 [Boek]
Hoorn, M.K. van \ 2006
Het Schildmeer behoort tot de groep van eutrofiëringsgevoelige wateren die door het Waterschap Hunze en Aa’s (WHA) jaarlijks worden onderzocht in het kader van het monitoringprogramma oppervlaktewaterkwaliteit. Ook in 2005 was het doel van dit onderz ...
help
Ecologie, waterkwaliteit en peilbeheer op de boezem van Duurswold [Boek]
Mulderij, G. \ Bijkerk, R. \ 2006
Dit rapport beschrijft de historische ontwikkelingen, de huidige ecologische toestand, de waterkwaliteit en het ecologisch functioneren van het boezemgebied. Verder toont het de ecologische effecten van vier verschillende scenario’s van peilbeheer. I ...
help
IJkdijk pipingexperiment : validatie van sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringen [Boek]
Koelewijn, A.R. \ 2010
Op de IJkdijklocatie werd kennis over het faalmechanisme piping ontwikkeld. In alle stadia hebben de monitoringstechnieken het pipingproces kunnen volgen en in één geval zelfs tot halt kunnen roepen. De conclusies en aanbevelingen uit het sensortechn ...
help
De polder Breebaart : de ontwikkelingen in de polder Breebaart resultaten van de monitoring in 2003 en 2004 en een vergelijking met 2001 en 2002 [Boek]
Tydeman, P. \ 2005
Door de Stichting Het Groninger Landschap en het Waterschap Hunze en Aa’s is het initiatief genomen om de polder Breebaart te ontwikkelen tot een brakwatergetijdengebied met natuurlijke abiotische en biotische processen. Hiervoor werd een aantal maat ...
help
Gebiedsanalyse Hondshalstermeer [Boek]
Meeuse, J. \ 2010
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
help
Onderzoek naar de productiviteit van de toekomstige waterbodem van de Blauwe Stad met behulp van chemische en biologische analyses [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Water speelt een centrale rol in de ontwikkeling van de Blauwe Stad. Een belangrijk aspect is de toekomstige waterkwaliteit. Deze dient zodanig te zijn dat de aan de Blauwe Stad toegekende functies optimaal gediend worden. De productiviteit van het w ...
help
Van turfvaart naar toervaart : ontwikkeling vaarverbindingen Zuidlaardermeer-Oost Groningen : samenvatting [Boek]
Grontmij Advies en Techniek \ 2003
Regionale ontwikkeling Veenkoloniën
help
Aanvullend onderzoek naar cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden in een zijdal van de Ruiten Aa bij Smeerling [Boek]
Molema, J. \ Rooke, M. \ 2006
In dit deel van het plangebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor het vergroten van de afvoer van water. Vergroting kan worden gerealiseerd door de beek in het zijdal te verbreden, of te verdiepen. Onderhavig onderzoek moet uitwijzen of verbreden ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.