Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Toelichting bij de legenda van de concept bodemkaart en grondwatertrappenkaart van het reconstructiegebied Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonien [Boek]
Makken, H. \ Steur, G.G.L. \ 1977
help
Op excursie in de Blauwe Stad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gallego, E. \ Wanningen, H. \ 2005
Sinds begin 2004 wordt in de omgeving van Winschoten 1200 ha landbouwgebied omgezet tot een woongebied inclusief een meer van 800 ha groot. Afgelopen mei werd een begin gemaakt met het vullen van het meer met oppervlaktewater uit de directe omgeving. ...
help
Praktijkervaringen bij de produktievergroting van pompstation 'ir. A. Polstra' te Sellingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wijs, J.C. de \ 1984
Bij het opvoeren van de produktie van grondwater in Sellingen bleken aanpassingen noodzakelijk voor de ontzuring van het ruwe water. Onderzoek is gedaan naar de werking en inrichting van ontzuringstorens
help
KD2008 - P07 - Henk van 't Land - De IJkdijk [Video]
Land, H. van 't \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 5de Kennisdag Waterkeringen 2008: de IJkdijk, ofwel digidijk
help
Water in Westerwolde : surrogaat? of toch maar het echte : een vergelijking van verschillende alternatieven voor wateraanvoer in Westerwolde [Studentenverslag]
Hoogveld, J. \ Dommisse, K. \ Hardonk, M. \ 1986
help
'Bevings' bedreigen Groninger dijken [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Middel, B. \ 2013
In Nooordoost-Groningen beeft en schokt de aardbodem. Het begon jaren geleden met lichte trillingen, nu doen zich echte aardbevingen voor. De plaatselijke bevolking - die spreekt over bevings - lag er tot voor kort niet wakker van. Tot de beving augu ...
help
Luisteren en kijken naar een dijk die valt : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Binnenkort beginnen onderzoekers aan een volgende bezwijkproef van een waterkering. Het gaat hier om de proeven van de ijkdijk van 100 meter lengte bij Nieuweschans. De ultieme vraag is of de gevoelige electronica in de dijk onder de ruige proefomsta ...
help
Bestrijding blauwalgoverlast recreatiegebied Borgerswold te Veendam [Boek]
Bijkerk, R. \ 2009
Dit rapport is gemaakt in opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s (WHA), de gemeente Veendam en de provincie Groningen. Het geeft de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de blauwalgoverlast in het recreatiegebied Borgerswold, te Veenda ...
help
Ecologisch onderzoek boezemgebied Fivelingo [Boek]
Bijkerk, R. \ 2007
Het gebied Fivelingo maakt deel uit van het beheergebied van het Waterschap Noorderzijlvest. Het grondgebruik in dit gebied is grotendeels agrarisch. Voor dit gebied moet een nieuw peilbesluit worden voorbereid. In dit proces worden, naast de belange ...
help
Voorbeeldproject De Blauwe Stad \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het plangebied behelst een deel van het Oldambt, dat begrensd wordt door de kernen Winschoten, Heiligerlee, Scheemda, Midwolda, Oostwold en Finsterwolde. Het wordt een merengebied (800 ha) met bos, natuur (350 ha), en daarbij passende recreatie en wo ...
help
Visvriendelijk sluisbeheer landelijk inzetbaar : onderzoek naar effectiviteit aanpassingen in Groningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanningen, H. \ Schollema, P.P. \ Wintermans, G. \ Leutche, M. \ 2005
Waterschap Hunze en Aa's heeft langs de kust ervaring opgedaan met visvriendelijk sluisbeheer. Door de spuisluizen van Nieuwe Statenzijl (bij de Dollard) op gezette tijden op een kier te zetten is de weg vrijgemaakt voor trekvissen. Dit gebeurt op he ...
help
Hydrologische optimalisatie in het beekdal van de Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, C. van \ Molenaar, W. \ Berg van Saparoea, A. van den \ 2002
Om de ecologische hoofdstructuur (EHS) in en rondom het dal van de Ruiten Aa te realiseren, zijn door verschillende natuurbeherende instanties natuurdoeltypen vastgesteld. Royal Haskoning heeft een optimalisatiemethode ontwikkeld om het gewenste gron ...
help
Resultaten van een gedempt getijdenregime in polder Breebaart \ De levende natuur [Artikel]
Peletier, H. \ Wanningen, H. \ Speelman, B. \ Esselink, P. \ 2004
Sinds januari 2001 stroomt zeewater vanuit het Eems-Dollard estuarium via een duiker de polder in, om een brakwatergetij te ontwikkelen (via inlaat van zout water). In dit artikel worden de abiotische en biotische ontwikkelingen in de eerste drie jaa ...
help
Werkbezoek aan de Blauwe Stad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Het gaat al jaren niet goed met het noordoosten van Groningen (Oldambt). De werkgelegenheid neemt af en veel jongeren trekken weg. Het gebied heeft een impuls nodig. Eind jaren tachtig ontstond het plan om een groot meer (600 ha) te realiseren met da ...
help
Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
help
Blauwestad : particulier natuurbeheer in de EHS \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Joop, P. \ 2008
Een nieuwe stad met nieuwe natuur. In Oost-Groningen verrijst nieuw land, in de streek Oldambt. Uit een krachtige grond van zand, keileem en veen, waar boeren generaties lang de eer van de streek hoog hielden met voetgrote aardappels en krachtig graa ...
help
Gemaal Rozema Termunterzijl \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ziengs, A. \ 2001
Tot voor kort loosde de Eemskanaal-Dollardboezem via spuisluizen in Farmsum en Nieuwe Statenzijl. De Oldambtboezem loosde het water gedeeltelijk via vrije lozing en gedeeltelijk via gemaal Cremer (1931). Na bodemdaling kan er in Termuntenzijl niet la ...
help
Belangrijke tussenstap in grote natuuroperatie langs Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
De ecologische hoofdstructuur Westerwolde maakt deel uit van het landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het inrichtingsplan, met als één van de belangrijkste onderdelen het hermeanderen van het ...
help
De IJkdijk \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Gardenier, D. \ 2007
In een natuurgebied van Staatsbosbeheer in de gemeente Bellingwedde wordt een dijk voor onderzoeksdoeleinden aangelegd. De testdijk is voorzien van sensoren om metingen te verrichten. De dijk is nodig om te kunnen zien onder welke omstandigheden een ...
help
Vismigratie van Aa tot Zee \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Schollema, P.P. \ Scheper, A.J. \ 2013
De slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’ geldt niet in de laatste plaats voor het ecologisch herstel van water. Het beste voorbeeld hiervan vormt het project Westerwoldse Aa. Samen met andere partnerorganisaties, zoals de Hengelsportfederatie Gronin ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.