Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 165

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="opbrengsten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zelfvoorzienende zoetwaterberging in de land- en tuinbouw draagt bij aan zoetwaterbeschikbaarheid en het beperken van economische schade \ H2O online [Artikel]
Oord, A. \ Kolkman, W. \ Kuijper, R. \ 2015
De provincie Noord-Holland doet een meerjarige proef met zoetwaterberging bij een bollenteler op Texel. Het doel is economische schade door verzilting en droogte zoveel mogelijk te voorkomen door zelf te voorzien in zoetwater. Door opvang van water o ...
help
De waarde van een gedetailleerde bodemkaart van een waterwingebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Vroon, H.R.J. \ 2015
Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van schade veroorzaakt door daling van de grondwaterstand als gevolg van waterwinning. Bij de berekening van de schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. De vraag die in dit artik ...
help
The economic value of detailed soil survey in a drinking water collection area in the Netherlands \ Geoderma regional [Artikel]
Knotters, M. \ Vroon, H.R.J. \ 2015
In large parts of the Netherlands crop growth depends on the water table. If groundwater is withdrawn the water table is lowered and agricultural crop production may be reduced. Farmers in drinking water collection areas are legally compensated for t ...
help
AGRICOM 2.01 : theorie en gebruikershandleiding [Boek]
Mulder, H.M. \ Veldhuizen, A.A. \ 2014
AGRICOM is een acronym voor AGRIcultural COst Model. AGRICOM is een agro-economisch model dat op basis van de resultaten van een hydrologisch model kosten en baten voor de landbouwsector in Nederland berekent. Dit betreft de effecten van te droge, te ...
help
Actualisatie schadefuncties voor de landbouw, tussenfase 2A : plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen [Boek]
Hack-ten Broeke, M. \ Kroes, J. \ Hendriks, R. \ Bartholomeus, R. \ Bakel, J. van \ Hoving, I. \ 2013
Al vele jaren wordt aangedrongen op vervanging van de HELP-tabellen als methode voor het berekenen van opbrengstdepressie in de landbouw in relatie tot waterhuishouding. De tabellen zijn gebaseerd op verouderde gegevens, de huidige landbouwpraktijk i ...
help
Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland [Boek]
Schooten, H. van \ Parmentier, F. \ Deru, J. \ 2013
Noord Holland heeft in haar Ruimtelijke Verordening Structuurvisie een verbod op het scheuren van grasland in veenpolderlandschappen opgenomen. Dit betekent concreet dat maïsteelt verboden wordt. Op dit moment wordt ca. 350 ha maïs geteeld in Laag Ho ...
help
Actualisatie schadefuncties landbouw; fase 1 : op weg naar een geactualiseerd en klimaatbestendig systeem van effect van waterbeheer op gewasopbrengst, overzichten van doorgevoerde verbeteringen in fase 1 (september 2012-april 2013) [Boek]
Bartholomeus, R. \ Kroes, J. \ Hack-ten Broeke, M. \ Walvoort, D. \ 2013
Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar wijzigingen in landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is l ...
help
Landbouwschade door ander waterbeheer beter te bepalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Kroes, J. \ Hack- ten Broeke, M.J.D. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ 2013
Er is een belangrijke basis gelegd voor een nieuwe (klimaatrobuuste) methode om te voorspellen welke gevolgen veranderingen in het waterbeheer hebben voor de landbouwopbrengsten.
help
Naar verbeterde schadefuncties voor de landbouw \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Kroes, J.G. \ Bakel, P.J.T. van \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Walvoort, D.J.J. \ Witte, J.P.M. \ 2013
Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is lang aangedronge ...
help
Functiefacilitering van bollenteelt in Noord-Holland [Studentenverslag]
Rebel, M. \ 2010
Provincie Noord-Holland wil het water meer sturend maken in de ruimtelijke ontwikkeling. Met behulp van functiefaciliteringskaarten willen ze inzicht krijgen in de eisen die een gebruiksfunctie stelt aan de facilitering door de waterbeheerder en de g ...
help
Behoefte en haalbaarheid vervanging HELP-tabellen [Boek]
Hack-ten Broeke, M. \ Akker, J. van den \ Dijk, W. van \ Hoving, I. \ Vroon, H. \ Walsum, P. van \ 2010
In dit document vatten we samen wat de LNV-helpdeskvraag getiteld ‘Plan van aanpak; behoefte en haalbaarheid vervanging HELP-tabellen’ heeft opgeleverd. Vanuit de praktijk van landbouw en waterbeheer wordt steeds meer gevoeld dat de HELPtabellen vero ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang = Hydraulic and agricultural effects of applying 'submerged drains'in the Zeevang polder [Boek]
Hoving, I.E. \ Akker, J.J.H. van den \ Pleijter, M. \ 2009
Op initiatief van LTO-Noord-afdeling Groot Waterland is in polder Zeevang onderzoek gedaan naar de effecten van onderwaterdrains op de zakking van veengrond en op de landbouwkundige productiemogelijkheden van grasland bij een slootpeil 60 cm –maaivel ...
help
Landbouwkundige gevolgen peilverhoging in veenweidegebied = Agricultural consequences of level increase in low moor polder areas [Boek]
Holshof, G. \ Houwelingen, K.M. van \ 2008
In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van het opnieuw verhogen van een verlaagd slootpeil. Het verhogen van het slootpeil leidt tot een verminderde maaivelddaling, maar ook tot minder opbrengst (6%) en meer schade, of een moeilijker graslandma ...
help
Worldwide potential of aquatic biomass [Boek]
Florentinus, A. \ 2008
Ecofys was asked to investigate the potential of aquatic biomass for energy applications worldwide. Through a step-by-step approach a feasible potential for aquatic biomass has been determined based on literature, desk study and expert opinions. Sinc ...
help
HELP-2006 : uitbreiding en actualisering van de HELP-2005 tabellen te behoeve van het waternood-instrumentarium [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ 2007
In Waternood, de methode die gebruikt wordt als instrument bij de bepaling van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR), wordt gebruik gemaakt van tabellen die de nat- en droogtschades bepalen bij een veranderd grond- en oppervlaktewaterp ...
help
Analyses waterstromen : dit onderzoek is een deelproject binnen het onderzoek naar de oorzaak van gewasschade bij tuinders in de regio Aalsmeer, waar een syntheserapport van is verschenen [Boek]
Berbee, R.P.M. \ Volkers-Verboom, L.W. \ 2006
In de regio Aalsmeer werd in de afgelopen jaren door sommige tuinders melding gemaakt van gewasschade vermoedelijk veroorzaakt door luchtverontreiniging door Schiphol. Via een gemeenschappelijk project van RIVM, TNO, PPO, CLM en RIZA is dit probleem ...
help
De verbreding van de HELP-tabellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Prak, H. \ Huinink, J.T.M. \ Talsma, M. \ 2006
De HELP-tabellen dateren uit 1987 en geven de opbrengst weer van landbouwgewassen in afhankelijkheid van grondsoort en grondwatertrap. De vraag 'Is de HELP-tabel aan vervanging toe?' is in een eerder artikel bevestigend beantwoord. Een structurele he ...
help
De 'oneerlijke' reeks [rare reeksen] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 2006
Het betreft hier een beschouwing van grondwaterstanden in de directe omgeving van het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Men wil daar natuurherstel plegen, dat vervolgens kans op vernatting voor bollentelers en bebouwd gebied kan opleveren ...
help
HELP-2005 : uitbreiding en actualisering van de HELP-tabellen ten behoeve van het Waternood-instrumentarium [Boek]
Bakel, J. van \ Huinink, J. \ Prak, H. \ Bolt, F. van der \ 2005
Hoofdstuk 1 schetst de aanleiding, de probleem- en doelstelling en de plaats van het onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Waternood. In hoofdstuk 2 wordt een kort, historisch overzicht gegeven van het onderzoek naar de relatie tussen grondwaterst ...
help
Waterkansenkaarten voor de functie landbouw : een methode voor het vaststellen van geschiktheden en kwetsbaarheden van relevante gewasteelten voor Noord Nederland [Boek]
Brouwer, F. \ Boogaard, H.L. \ Merkelbach, R.C.M. \ 2003
De applicatie waterkansenkaarten is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Door pro-actief informatie over het watersysteem in te brengen in de planvorming van gebiedsvisies, provinciale omgevingsplannen of streekplannen en waterbehe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.