Login

Hydrotheek

help
Hoe lang nog voor de waterschappen? \ Openbaar bestuur [Artikel]
Harpe, L. \ 2006
De waterschappen hebben hun legitimatie altijd gevonden in de redenering dat een goed waterbeheer van levensbelang dat men bij waterbeheer heeft is voor Nederland en daarom geen onderwerp van partijpolitiek behoort te zijn. Bestuurssamenstelling en k ...
help
Een nieuwe waterlijn [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2002
Per 1 februari 2002 is opgericht het Directoraat Generaal Water, waarmee een einde komt aan verwevenheid van taken binnen het ministerie. DG Water gaat zich op beleid concentreren, DG Rijkswaterstaat op uitvoering
help
Kust op koers : voorstudie [Boek]
Bolsius, E. \ Frenkel, L. \ Hillen, R. \ Klep, L. \ Werkgroep Interdepartementale Visie Kust \ 1999
help
De gouden rand van Nederland : ontwerpen aan een sterke, mooie en vitale kust \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2013
Eind dit jaar verschijnt de Nationale Visie Kust, een belangrijke bouwsteen voor het Deltaprogramma, waarin de plannen worden gesmeed om Nederland klaar te maken voor de klimaatverandering die ons deze eeuw te wachten staat. Veiligheid staat voorop. ...
help
Wetswijziging artikel 28 Wbb: meerwaarde of meer werk? : wat verandert er voor grondwateronttrekkingen in verontreinigd gebied? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verburg, R.B. \ Ramakers, P. \ Ouwerkerk, S. \ 2013
Per 1 februari 2013 is de wetswijziging 'lastenvermindering Wbb' (ook wel bekend als 'Aanpassingswet Wbb') in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doel om invulling te geven aan het verminderen van de administratieve en bestuurlijke lasten, ...
help
Miljoenennota : de juiste prioriteiten voor water [waterfinanciering] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2013
De Unie van Waterschappen constateert dat er in de Miljoenennota voldoende aandacht is voor goed waterbeheer, ondanks de economisch moeilijke tijden. Voorzitter Peter Glas: "we zijn blij dat dit kabinet de juiste prioriteiten stelt voor water, voor n ...
help
De bestuurlijke capaciteit in het waterbeleid \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Driessen, P.P.J. \ 2006
Een beschouwing over het waterbeleid als complex beleidsterrein. Het gaat om: veiligheid, terugdringen van wateroverlast en waterschaarste, verhoging van de waterkwaliteit en het zorgdragen, dat watersystemen maatschappelijke functies kunnen vervulle ...
help
'De visie van:' Dick Vonk (oud-beleidsmedewerker riolering, VROM): 'Ik denk dat we wel in de problemen komen met de KRW' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clemens, F. \ Worst, W. \ 2006
Op 23 november 2005 nam Dick Vonk afscheid bij het ministerie van VROM. Veel mensen kennen hem als beleidsmedewerker op het gebied van riolering. Als waardering voor zijn inzet en kennis kreeg Vonk door het rioleringsveld een symposium aangeboden. Me ...
help
Implementing integrated flood risk and land-use management strategies in developed deltaic regions \ Floods, from defence to management : symposium proceedings : proceedings of the 3rd international symposium on flood defence, Nijmegen, The Netherlands, 25-27 May, 2005 [Hoofdstuk uit boek]
Stokkum, H.T.C. van \ Witter, J.V. \ 2006
After the near floods in 1993 and 1995 the Dutch government developed new policies in coping with increasing high river discharges of the main rivers Rhine and Meuse. Key issue of the new policy is to accommodate these increasing high river discharge ...
help
Waarheen met het waterschap? : enkele scenario's verkend \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Biermann, G.M. \ Arpad, D.D. \ 2008
Eigenlijk verliepen ook de recente waterschapsverkiezingen, die tussen 13 en 25 november 2008 werden gehouden, zoals altijd. Geruisloos. Weinig is naar buiten gekomen over inhoudelijke debatten; de opkomst bleef laag. Terwijl er binnen de waterwereld ...
help
NBW-Actueel : akkoord houdt water op het netvlies bij andere overheden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2008
Het NBW-Actueel is een aangescherpt akkoord waarin Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten zich stellen voor de gezamenlijke opgave om het watersysteem op zo kort mogelijke termijn en tegen de laagst maatschappelijke kosten op orde te brengen en ...
help
Omgaan met water : naar een integraal waterbeleid [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ [1985]
help
Beleidsanalyse en de ontwikkeling van het waterkwaliteitsbeleid \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Bressers, J.T.A. \ 1979
Het waterkwaliteitsbeheer is een relatief nieuw beleidsterrein. Men kan veronderstellen dat juist een zo jong beleid zich snel ontwikkelt. In dit artikel wordt op de eerste plaats deze ontwikkeling besproken. Vervolgens komen drie beleidsstukken ter ...
help
Waterbeheer : via een dynamisch proces naar de volgende eeuw \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Hall, A. van \ 1989
help
Thema waterschappen : waarom waterschappen (niet) moet worden opgeheven \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Artikel]
Dicke, W.M. \ Meijerink, S.V. \ Wientjes, B. \ Steenhuisen, B. \ Hijum, E. van \ Jong, P. de \ 2006
De positie van waterschappen in een bestuurskundig perspectief. In een zestal bijdragen komen diverse meningen aan bod. Vanuit bestuurskundige hoek (Dicke, Meijerink, resp. Delft en Nijmegen), waterschap (Groot Salland), VNO-NCW, en Tweede Kamer
help
The allocation of tasks and competencies in Dutch water management : discussions, development and present state [Boek]
Mostert, E. \ 1998
help
Grote belangstelling voor studiemiddag over kabinetsstandpunt IBO : kabinetsstandpunt IBO bekostiging regionaal waterbeheer laat nog veel vragen onbeantwoord \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Dat er onder waterbeheerders grote belangstelling is voor het kabinetsstandpunt over IBO bekostiging regionaal waterbeheer bleek wel op 18 maart in Utrecht. De Vereniging voor Waterstaatsbestuur en Waterstaatsrecht had daarover een studiemiddag georg ...
help
Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2004
Vier bijdragen over het standpunt van het kabinet over financiering van het waterbeheer: een gesprek met Unie van Waterschappen directeur en deelnemer van de IBO werkgroep; Kabinet wenst behoud waterschapsbestel (standpunt ministerraad); Grote drie r ...
help
Beleid en bestuur in waterbeheer \ State-of-the-art in land- en watermanagement [Hoofdstuk uit boek]
Verwolf, G. \ 2003
Dijkgraaf van Waterschap de Veluwe geeft zijn visie op de veranderingen binnen het Nederlandse waterbeheer. Met nadruk op integraal waterbeheer en de watersysteembenadering
help
Water biedt kansen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Al, N.M. \ 2004
Om de gevolgen van bodemdaling, verstedelijking en klimaatsverandering op te vangen moet er volgens het nieuwe waterbeleid meer ruimte komen voor water. Een opgave voor zowel waterbeheerders als ruimtelijke ordenaars. In de planningspraktijk levert d ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.