Login

Hydrotheek

help
Siebold Krol : rayonbeheerder Wetterskip Fryslân \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2016
Siebold Krol (53) is rayonbeheerder van Wetterskip Fryslân in het meest noordelijke deel van de provincie. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het peilbeheer, het toezicht op het naleven van vergunningen en hij besteedt veel van zijn tijd aan b ...
help
Houdt landbouw schaapjes op het droge? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Arts, M. \ Essen, E. van \ 2013
Extreem weer plaatst het waterbeheer in het landelijk gebied voor steeds grotere uitdagingen. Het treffen van louter technische maatregelen schiet tekort om deze het hoofd te bieden. Aanvullend kan vooral participatie van agrariërs en kennisoverdrach ...
help
Regelbare drainage [Factsheet] - Herz. uitg
2013
Bij regelbare drainage wordt grondwater niet meteen afgevoerd, maar (deels) vastgehouden in de bodem. Door de ontwateringsbasisin hoogte te variëren kan de intensiteit van de drainage worden ingesteld. Regelbare drainage is daamee een instrument om m ...
help
Hatsi-kD [operationeel peilbeheer] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ 1998
help
Slootpeilverlaging en grondwaterstandsdaling in veenweidegebieden \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Wind, G.P. \ 1986
In de veenweidegebieden is geconstateerd dat na een slootpeilverlaging de grondwaterstanden minder dalen dan de peilverlaging bedraagt, veelal slechts ongeveer 60% daarvan. Een verklaring voor dit verschijnsel is tot dusver niet gegeven. In dit artik ...
help
Regelbare drainagee [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ [ca. 2011]
Bij het systeem van 'samengestelde peilgestuurde drainage' monden de drains niet rechtstreeks uit in een sloot, zoals bij conventionele drainage, maar in een verzameldrain in de bodem. Deze verzameldrain komt uit in een 'regelput' waarmee de ontwater ...
help
Dynamisch peilbeheer [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ [ca. 2011]
Dynamisch peilbeheer bevindt zich nog in een onderzoekssfeer. Met dynamisch peilbeheer kan beter ingespeeld worden op veranderende weersomstandigheden, het bodemvochtgehalte en de variaties in grondwaterstanden. Hierdoor kan het waterbeheer beter wor ...
help
Noodbemaling - middel voor borging van een primaire waterschapstaak \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Lingen, J. van der \ 2012
Het peilbeheer en daarmee het afvoeren van overtollig oppervlaktewater is één van de primaire waterschapstaken, die veelal ongezien plaatsvindt door vele gemalen in Nederland. Pas als een gemaal uitvalt en het water stijgt door kwel en / of overvloed ...
help
Afvoerberekeningen van beken uit peilwaarnemingen [Boek]
Bon, J. \ 1967
In vele beken van ons land zijn peilschalen geplaatst, die veelal dagelijks worden afgelezen. Soms hebben peilwaarnemingen tot doel om in tijden van hoog water voorzorgsmaatregelen te nemen tegen overstromingen. In andere gevallen gaat het niet zo ze ...
help
Nota betreffende inleidend onderzoek peilapparatuur : (Hydraulisch Laboratorium Landbouwhogeschool) [Boek]
Pitlo, R.H. \ [1963]
Onderzoek naar de te verwachte afwijkingen van bestaande peilapparatuur
help
Enige ervaring met peilverlaging en drainage in veenweidegebieden [Boek]
Havinga, L. \ 1973
help
Stuurgroep proefproject verdroging Schiermonnikoog onderzoek peilbeheer Banckspolder : concept [Boek]
Grontmij \ 1991
help
Peilbesluit Rijkswateren IJsselmeergebied [Boek]
1992
help
Voorbereiden op klimaatveranderingen : Deltaprogamma IJsselmeergebied : werken aan de delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2011
De gevolgen van klimaatverandering zullen ook in het IJsselmeergebied merkbaar worden. Hoe zorgen we ervoor dat het overtollige water uit de grote rivieren en het IJsselmeer in de toekomst naar de Waddenzee kan worden afgevoerd? En hoe houden we de g ...
help
Enige aspecten van de inrichting van polders \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Hellinga, F. \ 1952
Tot in het begin van de 20ste eeuw werd vooral een diepe ontwatering nagestreefd, aangezien krachtige lozingsmiddelen ontbraken. Later rijpte de gedachte, dat de vochtbehoefte van gewassen afhankelijk was van grondsoort en bewortelingsdiepte. Cultuur ...
help
Frieslands Waterstaat en Landbouw : beschouwingen over de rapporten en voorstellen tot verbetering van den stand van het boezemwater in de provincie Friesland [Boek]
Lycklama à Nijeholt, J.A. \ 1871
help
Flexibel peilbeheer : huidige mogelijkheden in Brabantse polders [Boek]
Sikma, H. \ 1998
help
Afwegingen bij het vaststellen van het optimale grondwaterregime voor natuurgebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jansen, P.C. \ Runhaar, J. \ 2000
In dit artikel worden de referentiebenaderíng en de doeltypenbenadering besproken. Tevens wordt ingegaan op de vraag welke methode het meest geschikt is voor de bepaling van het optimale grondwaterregime-natuur
help
Een natuurlijk(er) waterpeilbeheer in natuurgebieden : een vanzelfsprekendheid? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schrijvers, M. \ 2007
In een niet gereguleerde, natuurlijke situatie zou in vrijwel alle gevallen het waterpeil in Nederland in de zomer gemiddeld lager staan dan in de winter en het voorjaar. De hydrologische praktijk bij natuurgebieden is echter anders. Dit artikel geef ...
help
'Peilverhoging IJsselmeer beperken' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Acht waterschappen en het Rijk hebben, in het kader van de eerste fase van het deelprogramma IJsselmeergebied, gezamenlijk onderzoek verricht naar de langetermijneffecten van peilverandering in het IJsselmeergebied op de waterhuishouding. Gekeken is ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.