Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 729

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="plantengemeenschappen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gemeenschappen met Bromus racemosus L. (Trosdravik) in Nederland \ Stratiotes [Artikel]
Simmelink, M.R. \ Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ 2015
Bromus racemosus kan beschouwd worden als een kensoort van de Molinio-Arrhenatheretea, met het optimum in een rompgemeenschap op vrij vochtige en tamelijk voedselrijke grond. Daarnaast komt hij voor in beide associaties van het Alopecurion, in relati ...
help
Ecology of freshwater and estuarine wetlands [Boek] - Second edition
Batzer, D.P. \ Sharitz, R.R. \ 2014
This book provides readers with up-to-date information about the ecology of freshwater and estuarine wetlands. The book helps to understand both general concepts of different wetland types as well as complex topics related to these dynamic physical e ...
help
Verlanding in nieuwe petgaten van de Oostelijke Vechtstreek \ De levende natuur [Artikel]
Weijs, W.A. \ Tooren, B.F. van \ 2014
De laatste 20 jaar zijn in het kader van behoud en herstel van alle stadia in de verlanding van open water naar o.a. trilveen op veel plaatsen rond de Vechtplassen nieuwe petgaten gegraven. Het is een kostbare maatregel waarvan het uiteindelijke resu ...
help
Vegetatiekundige laat erfenis na op kwelders [in memoriam] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Huiskens, A. \ Nienhuis, P. \ 2014
Op 16 maart 2014 overleed Wim Beeftink. Een vooraanstaand vegetatiekundige, die van meet af aan betrokken was bij onderzoek aan zoute vegetatie. Na de watersnood werd de afdeling Deltaonderzoek aan het Hydrobiologisch Instituut toegevoegd. Het hield ...
help
Slanke sleutelbloemen in het IJzerenbosch en het Hout : een onderzoek naar standplaatsfactoren en de verschillen in populatieomvang tussen 1993 en 2011 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
De Slanke sleutelbloem (Primula elatior) behoort tot de fraaie en opvallende voorjaarsbloeiers in onbemeste graslanden, houtwallen en bossen. Desondanks zijn er in Limburg maar weinig gerichte studies gedaan naar de precieze populatieomvang en de sta ...
help
Werk in uitvoering : Omhoog met het Veen, herstel van veengroei in het Ilperveld [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Riet, B.P. van de \ Elzen, E. van der \ Lamers, L.P.M. \ Hogeweg, N. \ 2013
De afgelopen 10 jaar zijn in het Ilperveld grootschalige saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Daarbij is helaas ook waardevolle natuur, waaronder veenmosrietland, moerasheide, overjarig rietland en open water, verloren gegaan. Landschap Noord-Holland s ...
help
The role of propagule banks from drainage ditches dominated by free-floating or submerged plants in vegetation restoration \ Restoration ecology : the journal of the Society for Ecological Restoration [Artikel]
Zuidam, J.P. van \ Raaphorst, E.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2012
Dominance by free-floating plants results in a loss of plant species in many waters. An important source for re-establishment of non-floating aquatic plants can be the propagule bank. This study focuses on whether the propagule bank of free-floating ...
help
Invloed van grondwaterstanden op standplaatscondities en vegetatie \ De levende natuur [Artikel]
Runhaar, J. \ Jalink, M.H. \ Bartholomeus, R.P. \ 2011
Veel waardevolle vegetaties in Nederland en Vlaanderen zijn afhankelijk van hoge grondwaterstanden. Bij het opstellen van beheerplannen is het daarom belangrijk te weten welke eisen vegetatietypen stellen aan het grondwaterregime. Een probleem hierbi ...
help
Planten en wiergemeenschappen op de Westerscheldedijken [Boek]
Meijer, M. \ 2011
Omdat aan de Westerschelde is begonnen met het vervangen van de dijkbekleding, leek het zinvol juist in dit gebied eens te kijken hoe het er voor staat met de planten en de wiergemeenschappen, ongeveer tien jaar na de uitvoering van de eerste werken. ...
help
Uiterwaarden en zoetwatergetijdengebied \ Bosecologie en bosbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. De \ Vandevoorde, B. \ 2010
In dit onderdeel aandacht voor de bossen van de buitendijkse gronden in de stroomgebieden van de grote rivieren, de zogenaamde ooibossen. Met daaronder het voorkomen in Nederland en Vlaanderen van wilgenvloedbossen, zachthoutooibossen en hun natuurwa ...
help
Veengebieden \ Bosecologie en bosbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. De \ Dort, K.W. van \ 2010
De variatie in bostypen in de veenmoerassen is afhankelijk van de herkomst van het materiaal, de mate van strooiselafbraak en de hydrologie. Deze bijdrage bevat een overzicht van de belangrijkste bosgemeenschappen
help
Invloed grondwaterstanden op standplaatscondities en vegetatie [Boek]
Runhaar, J. \ Bartholomeus, R.P. \ Cirkel, D.G. \ 2010
In het onderzoek is nagegaan op welke wijze de grondwaterstand van invloed is op standplaatscondities en vegetatiesamenstelling. De aanleiding voor het onderzoek vormde de opmerking van terreinbeheerders dat bij de opstelling van de ecologische verei ...
help
Plant strategies in relation to resource supply in mesic to wet environments : does theory mirror nature? \ The American naturalist : a bimonthly journal devoted to the advancement (and correlation) of the biological sciences (with special reference to the factors of evolution) [Wetenschappelijk artikel]
Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Hal, J.R. van \ Aerts, R. \ 2010
In ecology, strategy schemes based on propositions about the selection of plant attributes are common, but quantification of such schemes in relation to nutrient and water supply is lacking. Through structural equation modeling, we tested whether pla ...
help
Vegetatie op de Maasdijken van Waterschap Roer en Overmaas : basisrapport [Boek]
Liebrand, C.I.J.M. \ 2010
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de vierde ronde van het monitoringonderzoek van de Maasdijken in beheer bij Waterschap Roer en Overmaas. In deze vierde ronde is de vegetatiesamenstelling bepaald in 35 permanente proefvakken die ook ...
help
Het Friese veen : van Dotters naar Veenmos \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, J.P. \ Vries, Y. de \ 2009
Het Friesche Veen in een reservaat in de benedenloop van de Drentsche Aa in Noord-Drenthe tussen Haren en Paterswolde. Oorspronkelijk was het een geheel open gebied met op de legakkers hooiland en weiland. Na verloop van tijd was het gebied niet meer ...
help
De Brunssummerheide, een uniek maar bedreigd stukje Nederland : een systeemanalyse van het hellingveen op de Brunssummerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dijk, G. van \ Fritz, C. \ Smolders, A.J.P. \ Straathof, N.G.J. \ Duinen, G. van \ Grootjans, A.P. \ 2009
In het hart van de Brunssummerheide ligt een veengebied waarin de Roode Beek ontspringt. Het veen is een op Europees niveau uniek hellingveen met een zeer divers karakter. In dit kleine gebied zijn verscheidene landschapstypen als hoogveen, broekbos, ...
help
Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden [Proefschrift]
Haperen, A.M.M. van \ 2009
Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al la ...
help
Indicatorsoorten - Methode en toepassing : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in negen belangrijke indicatorsoortenlandschapstypen [Boek]
Schipper, P.C. \ Nooren, M.J. \ Holtland, W.J. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2007
help
Desmids of the Lowlands : Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European Lowlands [Boek]
Coesel, P.F.M. \ Meesters, J. \ cop. 2007
Desmids are an ecologically diverse group of green microalgae. Their cells show a beautiful symmetry, which distinguishes them from all other algal groups. Like many other algal species, desmids are important indicators of water quality. Their occurr ...
help
Indicatorsoorten - 10: Uiterwaarden : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiterwaarden [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 2007
Zowel de soortsdiversiteit van planten als het areaal zijn de laatste decennia sterk afgenomen. Een belangrijke factor bij grondwaterafhankelijke levensgemeenschappen zijn de veranderingen in de waterhuishouding (waterstanden en waterkwaliteit), zuur ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.