Login

Hydrotheek

help
Nieuwe namenlijst Nederlandse vissoorten : werkdocument [Boek]
Spikmans, F. \ Veenvliet, P. \ Kranenbarg, J. \ 2008
Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe handboek van Europese zoetwatervissen (Kottelat & Freyhof, 2007) bleek het nodig de gehanteerde Nederlandse en wetenschappelijke namen van een aantal vissoorten te herzien. In onderstaande tabel word ...
help
Richtlinien fuer die Charakterisierung von Abwasser in den Niederlanden \ KA : Korrespondenz Abwasser : Informationsblatt fuer das Abwasserwesen [Artikel]
Roeleveld, P.J. \ Kruit, J. \ 1998
help
Evaluatie richtlijn nader onderzoek waterbodem : toepasbaarheid van de risicobeoordeling bij nader onderzoek waterbodem [Boek]
Hout, M. van der \ Legierse, C.H.M. \ Hulscher, T.E.M. ten \ Elswijk, M. van \ 2005
Deze notitie bevat de weerslag van een tot de risicopaden beperkte evaluatie van de Richtlijn nader onderzoek waterbodems. De evaluatie is uitgevoerd op basis van informatie verkregen uit telefonische interviews met een groep actieve gebruikers van d ...
help
Afsluiters op transportleidingen : een inventarisatie van richtlijnen voor plaatsing van afsluiters op transportleidingen [Boek]
Kivit, C.F.T. \ 2006
In het onderzoek is een enquête gehouden onder de waterleidingbedrijven. In deze enquête is aandacht besteed aan bestaande richtlijnen voor de plaatsing van nieuwe afsluiters, het beheer en onderhoud van bestaande afsluiters en de onderzoeksbehoefte. ...
help
Leidraad onder de loep : totaalrapportage onderzoek leidraad [Boek]
Huinek, D. \ Teunen, R. \ 2002
Op verzoek van de stichting RIONED heeft Ithaka Media Consult onderzoek gedaan naar Leidraad, de kernuitgave van RIONED. Daarnaast zijn ook aangrenzende onderwerpen onderzocht, zoals ontwikkelingen op het gebied van riolering, informatiegedrag en de ...
help
Friese Waterplannen 2016-2021 : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
De Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan de waterplannen voor de periode 2016-2021 vernieuwen. Het gaat om het vierde Waterhuishoudingsplan respectievelijk het derde Water-beheerplan. De hoofddoelstelling van de plannen is waterveiligheid, vol ...
help
Dutch guidelines \ State-of-the-Art report on quality assurance in modelling related to river basin management [Hoofdstuk uit boek]Complete report
Scholten, H. \ Groot, S. \ 2002
help
Richtlijnen voor bouwen in natte gebieden [Boek]
Leven met Water \ [ca. 2007]
In de Richtlijnen heeft een consortium van vijf partijen zijn kennis van bouwen in natte gebieden gebundeld. Natte gebieden worden gedefinieerd als gebieden waar water tot overlast leidt bij traditionele woningbouw
help
Leidraad zee- en meerdijken [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1999
Sinds het verschijnen van het rapport van de Deltacommissie (1960) is er geen landelijke richtlijn voor het ontwerpen van zeedijken uitgebracht. Voor meerdijken heeft nooit een specifieke ontwerp-richtlijn bestaan. De Technische Adviescommissie voor ...
help
Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid : fase 1 [Boek]
Kolen, B. \ Kok, M. \ 2011
In deze notitie wordt zowel gekeken naar het verkleinen van de kans op een overstroming als naar het beperken van de gevolgen van een overstroming. Dat betekent dat een risico aanpak wordt gevolgd. Het Nationaal Waterplan legt hierbij ook de link met ...
help
Leidraad bepaling invloed van overstortingen op beken [Boek]
Elbersen-van der Straten, J.W.H. \ Boomen, R. van den \ 2002
help
Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1971
In en nabij vele dijken en kaden in Nederland treft men vloeistofleidingen aan. Zij kunnen onder bepaalde omstandigheden het waterkerend vermogen nadelig beïnvloeden en breuk van een leiding kan zelfs een ramp veroorzaken. Mede omdat in de laatste de ...
help
Vraagbaak riolering [Boek]
Stichting RIONED \ 2002
help
Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 3. Ontwerp en systeemkeuze \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2012
In dit handboek worden adviezen gegeven om een slibgistingstank zo goed mogelijk te ontwerpen, te beheren en knelpunten op te lossen. In het 3e deel van het handboek worden adviezen gegeven om een slibgistingstank zo goed mogelijk te ontwerpen, te be ...
help
Eutrophication control in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Molen, D.T. van der \ Boers, P.C.M. \ 1999
help
Waterwegwijzer : bouwen en verbouwen [Brochure]
Barez, I. \ Verstraete, Y. \ Verhaegen, W. \ Verlé, D. \ 2010
Praktische gids voor diegenen die betrokken zijn bij de waterhuishouding in en rond de woning.
help
Kaderrichtlijn Water : [special] \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
2007
In deze special staat veel informatie over de Kaderrichtlijn Water. Wat houdt de richtlijn precies in, wat wil de overheid en wat vindt LTO Nederland? Speciale aandacht is er voor 2 instrumenten die uitkomst kunnen bieden: innovatieve pilots en een d ...
help
Financiering primaire waterkeringen is bij waterschappen in betere handen : aanbevelingen adviescommissie glashelder \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2007
Op verzoek van de voorzitter van de Unie van Waterschappen en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft een adviescommissie van deskundigen onderzocht of de financiering van de waterkeringen wel in goede handen is bij de overheid. Is het ni ...
help
Guiding principles for choices in floodplain rehabilitation \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Remmelzwaal, A.J. \ Molen, D.T. van der \ Platteeuw, M. \ 2005
Most large rivers are heavily affected by man. Many initiatives are taken to compensate for the resulting loss in natural values. Proposed projects for the ecological rehabilitation of rivers differ in scale and type. It is not always easy to choose ...
help
Vismigratierivier Afsluitdijk : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2014
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft als coördinerend initiatiefnemer het voornemen om een vismigratierivier aan de Afsluitdijk aan te leggen. Deze vismigratierivier wordt planologisch vastgelegd met een provinciaal inpassingsplan (PIP) waarvoor Pr ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.