Login

Hydrotheek

help
KD10P01 - R. van der Kluit - Opening KD2010 [Video]
Kluit, R. van der \ STOWAvideo \ 2012
Openingswoord van de dagvoorzitter op de 7e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2010.
help
Een onderbelicht risico : bodemdaling \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schultz, B. \ 2013
Zeespiegelstijging in relatie tot klimaatverandering krijgt veel aandacht. Bodemdaling blijft een onderbelicht onderwerp, terwijl dit een groter effect kan hebben op onze veiligheid.
help
Verkenning geeft beeld van verwachte bodemligging Lek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Busnelli, M.M. \ Mark, C.F. van der \ Sieben, J. \ Spijk, A. van \ Fioole, A. \ 2013
Door de voortdurende bodemdaling van de Lek kunnen functies van deze rivier in het geding komen. Een recente verkenning geeft inzicht in de trends van de bodemligging en in mogelijke risico's, bijvoorbeeld voor de stabiliteit van waterkeringen of voo ...
help
Het waterelftal : verantwoordelijkheden in het waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Mostert, E. \ 2013
In het waterbeheer is er vaak discussie over de vraag wie er verantwoordelijk is. Deze discussies kunnen lang duren en ondertussen blijven noodzakelijke maatregelen vaak uit. In deze bijdrage worden elf normatieve uitgangspunten beschreven voor de ve ...
help
Uitvoeringsprogramma gebiedsdossier waterwinning Andijk [Boek]
2015
In het gebiedsdossier zijn de feiten over de winning op een rij gezet, de risico’s voor de waterwinning geschetst en zijn mogelijke maatregelen ter beheersing van deze risico’s genoemd. In dit rapport zijn de maatregelen opgenomen. Bij elke maatregel ...
help
Een Een knal met een boodschap voor iedereen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2013
In oktober 2012 ontplofte de rioolwaterzuivering in Raalte door defecten in de installatie voor de productie van biogas. De schade was enorm. Hoe heeft dijkgraaf Herman Dijk van Waterschap Groot Salland deze gebeurtenis en de nasleep ervaren?
help
Burger wil advies op maat over zelfredzaamheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Terpstra, T. \ 2010
Bij de communicatie over overstromingsrisico's spelen diverse dilemma's een rol. Hoe open wil de overheid bijvoorbeeld zijn? Uit recent onderzoek blijkt aan welke informatie de burger behoefte heeft en welke verantwoordelijkheid hij bij zichzelf legt ...
help
Slibstort in plas uitgesteld wegens verspreidingsrisico’s \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruijn, R.G.M. de \ 2009
De Grondbank GMG wil grond en baggerspecie deponeren in de voormalige zandwinput Plas Linderveld bij Deventer. Een naast de plas gelegen zuivelboerderij liet onderzoek verrichten naar mogelijke verontreiniging van het grondwater. Plas Linderveld is e ...
help
Ruimtelijke klimaatscan : methodiek ontwikkeling case Zuid-Holland [Boek]
Bergh, D. van den \ Berendsen, R. \ Gerritsen, M. \ Mes, R. \ Nistelrooij, H. van \ Koomen, E. \ Loonen, W. \ Provincie Zuid Holland \ 2009
Klimaatbestedenigheidsanalyse. Alleen bestuurlijk vastgestelde maatregelen zijn meegenomen in de analyse. Dit is vanwege het feit dat het huidig grondgebruik en dus de huidige situatie uitgangspunt zijn. Dus bijvoorbeeld het Kierbesluit wel, maar de ...
help
Optimaliseren van grondonderzoek vraagt heldere kansenanalyse \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Calle, E.O.F. \ 2002
De toegevoegde waarde van meer grondonderzoek of de gemiste kans bij minder onderzoek zijn moeilijk te bepalen. Met 2 fictieve voorbeelden worden kansen en risico's getoond bij het verkrijgen van een goed beeld van de bodemopbouw
help
Overstromingsrisico's in beeld : de veiligheid van Nederland tegen overstromingen in kaart \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Brinkhuis-Jak, M. \ Asperen, L. van \ 2001
Achtergronden, inhoud, organisatie en planning van het project: "De veiligheid van Nederland in Kaart"
help
Verantwoorde risico's bij dijkdoorbraak \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijk, S. van \ Smit, D. de \ Waaijer, I. \ 2012
Door nieuwe inzichten in overstromingsrisico's en klimaatverandering gaat de Wet- en regelgeving over waterveiligheid een nieuwe fase in. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in een risico-gebied moet verantwoording worden afgelegd over de waterrisico's. B ...
help
Hoogste tijd om risico's bespreekbaar te maken [interview] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2012
Risicomanagement als instrument om organisatie naar een hoger plant te tillen dringt maar langzaam door in de bouwwereld. We gaan met kleine stappen vooruit, maar er is nog een wereld te winnen zegt Niels van Ommen. De top van bedrijven en instelling ...
help
Drinkwaterbedrijven bezorgd over boringen naar schaliegas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2011
Schaliegas wordt door sommigen gezien als dé oplossing voor het opraken van de gasbel in Slochteren. In ieder geval totdat we volledig kunnen overschakelen op meer duurzame alternatieven. De techniek voor de winning van dat diepgelegen gas is echter ...
help
Onderzoek Rioned en Grontmij : bureaustudie Gezondheidsaspecten Water op Straat \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2010
Water op straat vormt een potentieel risico voor de volksgezondheid en er is meer onderzoek nodig naar dit onderwerp. Dat is de uitkomst van de bureaustudie 'Gezondheidsaspecten Water op Straat'. Het onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Rioned e ...
help
Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen [Boek]
Wuijts, S. \ Bogte, J.J. \ Dik, H.H.J. \ Verweij, W.H.J. \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2014
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke risico’s er nu en in de toekomst zijn voor de waterkwaliteit bij de bronnen voor drinkwater, en welke maatregelen landelijk mogelijk zijn om deze risico’s te beperken. Behalve de risico’s, die in 2013 zijn aangeg ...
help
Kansen voor MLV : verkenning voor 5 normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald door basisveiligheid door enkele dominante buurten [Boek]
Zethof, M. \ Kolen, B. \ 2015
In het kader van het Deltaprogramma Rivieren is het begrip Meerlaagsveiligheid (MLV) als begrip in diverse pilots en proeftuinen inmiddels meer concreet gemaakt. In het voorliggende rapport is een methodiek uitgewerkt. Hierbij worden locaties geïdent ...
help
Dijkdoorbraak zet drinkwatersector aan tot aanpak potentieel risicovolle situaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, H. \ Gielens, S. \ 2010
Een gesprongen waterleiding veroorzaakte in 2004 in de buurt van Stein in Limburg een dijkverzakking. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde tekortkomingen in het veiligheidsmanagement. Vewin werd gevraagd te onderzoeken of dit ook voor de ov ...
help
'Legionella onder controle? De controleurs aan zet' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, M. van der \ Versteegh, A. \ Vries, H. de \ 2010
Zo’n 180 controleurs en inspecteurs, die zich bezighouden met het toezicht op de veiligheid van leidingwaterinstallaties, waren december 2009 in Arnhem bijeen voor het symposium ‘Legionella onder controle?’ Het doel ervan is informatie uit te wissele ...
help
Onderzoek naar adaptatiemogelijkheden voor verminderen risico's op overstromingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veldkamp, T.I.E. \ Ward, P.J. \ 2010
Overstromingsrisico's en de beperking daarvan zijn sinds een aantal jaren belangrijke onderzoeksthema's. Het project 'Adaptation to Meuse flood risk' - onlangs begonnen in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat - levert daaraan een ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.