Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Minimization of excess sludge production for biological wastewater treatment [review] \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Wei, Y.S. \ Houten, R.T. van \ Borger, A.R. \ 2003
Excess sludge treatment and disposal currently represents a rising challenge for wastewater treatment plants (WWTPs) due to economic, environmental and regulation factors. There is therefore considerable impetus to explore and develop strategies and ...
help
Forward and backward uncertainty propagation: an oxidation ditch modelling example \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Abusam, A. \ Keesman, K.J. \ Straten, G. van \ 2003
The procedure of carrying out backward uncertainty propagation is illustrated in this technical note by working example for an oxidation ditch wastewater treatment plant
help
A new method to study biodegradation kinetics of organic trace pollutants by activated sludge \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Temmink, H. \ Klapwijk, B. \ 2003
A reliable prediction of the behaviour of organic trace compounds in activated sludge plants requires an accurate input of the biodegradation kinetics. Often these kinetics are extrapolated from the results of standardised biodegradation tests. Howev ...
help
"Nederland laat kansen voor biogas liggen" : NVA-symposium 'Waterzuivering voor de broodnodige energie' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ 2003
Zowel riool als industriële waterzuiveringen kunnen beter gebruik maken van biogas, maar de Nederlandse overheid stimuleert deze vorm van 'groene energie' niet. Daardoor komen toepassingen moeizaam van de grond, zo concludeerden de aanwezigen tijdens ...
help
Ontwikkelingen rond slibreductie door predatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buys, B. \ 2003
In Wageningen vond in oktober het negende internationale symposium over aquatische oligochaeten (wormen) plaats. Aan bod kwamen onder andere de indicatorfunctie van verschillende wormen, gebruik in ecotoxicologische testen en het voorkomen in special ...
help
Respirometric measurement of kinetic parameters: effect of activated sludge floc size \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Chu, K.H. \ Veldhuizen, H.M. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2003
The variation of activated sludge floc size with the mixing intensity of a mechanically stirred respirometer, expressed in terms of the mean energy dissipation rate, was characterized using a photometric dispersion analyzer. The floc size decreased r ...
help
Bio-augmentation by nitrification with return sludge \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Salem, S. \ Berends, D.H.J.G. \ Heijnen, J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2003
Bio-augmentation can be used to obtain nitrification in activated sludge processes that operate at sub-optimal solid retention times. In this study, we evaluated the potential of augmenting the endogenous nitrifying bacteria, by implementing a nitrif ...
help
Effect of feeding pattern and storage on the sludge settleability under aerobic conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Martins, A.M.P. \ Heijnen, J.J. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2003
The selection of filamentous bacteria is often assumed to be associated with specific microbial properties such as growth rate, substrate uptake rate, substrate affinity and potential for substrate storage. In this study we aimed to verify some of th ...
help
Carbon monoxide conversion by anaerobic bioreactor sludges \ FEMS microbiology ecology / Federation of European Microbiological Societies [Artikel]
Sipma, J. \ Lens, P.N.L. \ Stams, A.J.M. \ Lettinga, G. \ 2003
Seven different anaerobic sludges from wastewater treatment reactors were screened for their ability to convert carbon monoxide (CO) at 30 and 55degreesC
help
Unieke combinatie op rwzi Beverwijk [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schemen, R. \ Spoel, H. van der \ Salem, S. \ Kempen, R. van \ 2003
De rwzi Beverwijk is biologisch overbelast. Om aan de lozingseisen te voldoen, wordt een compacte deelstroombehandeling gerealiseerd die het totaalstikstofrendement van de zuivering moet verhogen. Middels een systeemkeuze waarin technologische, finan ...
help
Inzicht in het energieverbruik van awzi's [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Frijns, J. \ Coops, O. \ Hamels, M. \ 2003
Als energieprestatieindicator van afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt het relatieve energieverbruik, uitgedrukt in kWh per belaste inwonerequivalent, gebruikt. Bij de onderlinge vergelijking van zuiveringsinstallaties geeft deze indicator echter b ...
help
Slibbalans Loosdrechtse Plassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voort, J. \ Koomans, R. \ Hofstra, J. \ 2003
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en vecht probeert met een herstelplan de Loosdrechtse plassen weer helder te krijgen. Eerder onderzoek toonde aan dat het zeer fijne, zwevende slib in het water in belangrijke mate bijdraagt aan de vertroebeling van ...
help
Aëroob korrelslib technologie alternatief voor het actiefslibproces? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruin, B. de \ Kreuk, M. de \ Uijterlinde, C. \ 2003
In opdracht van STOWA is een onderzoek uitgevoerd waarbij de mogelijkheden van de technologie bij lage zuurstofconcentraties centraal stonden, zodat vergaande stikstofverwijdering zou kunnen worden bereikt. Tevens is een haalbaarheidsstudie uitgevoer ...
help
CANON and Anammox in a gas-lift reactor \ FEMS microbiology letters : an international journal providing for the rapid publication of short reports on microbiological research [Artikel]
Sliekers, A.O. \ Third, K.A. \ Abma, W. \ 2003
Anoxic ammonium oxidation (Anammox) and Completely Autotrophic Nitrogen removal Over Nitrite (CANON) are new and promising microbial processes to remove ammonia from wastewaters characterized by a low content of organic materials. These two processes ...
help
Slibverwerking bij ZHEW \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Besten, F. \ Faasen, R. \ Eaisaouiyen, T. \ Zwart, T. \ 2003
In 1998 is een onderzoek gestart naar mogelijkheden om de slibverwerkingskosten substantieel te verlagen. Eén van deze verbeterpunten was het optimaliseren van de prestatie van ontwateringsmachines
help
'By-passen' voorbezinktanks rwzi Enschede \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Nonnekens, J. \ 2003
De rwzi Enschede wordt momenteel voor circa 60-70% van de ontwerpcapaciteit belast. In het begin van het jaar 2002 is het beeld ontstaan dat door (de biologische) onderbelasting van het actief slibsysteem de biologische processen werden beïnvloed, wa ...
help
Kinetic comparisons of mesophilic and thermophilic aerobic biomass \ Journal of industrial microbiology & biotechnology [Artikel]
Vogelaar, J.C.T. \ Klapwijk, B. \ Temmink, H. \ Lier, J.B. van \ 2003
Kinetic parameters describing growth and decay of mesophilic (30degreesC) and thermophilic (55degreesC) aerobic biomass were determined in continuous and batch experiments by using oxygen uptake rate measurements
help
Bepaling van filtratiekarakteristieken van actiefslib uit MBR's \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Evenblij, H. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2003
Dit artikel gaat in op de vraag hoe het filtratiegedrag van actiefslib uit een MBR op een zeker moment gekarakteriseerd en gekwantificeerd kan worden. Hiertoe is een installatie en een methode ontwikkeld, waarmee onder gespecificeerde condities de fi ...
help
Veldmetingen van troebelheid in relatie tot transportmechanismen in rioolstelsels \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Veldkamp, R. \ Henckens, G. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2003
De kennis op het gebied van slibtransport in riolen is nog onvoldoende om alle verschijnselen die daarmee samenhangen te kunnen verklaren. Rioolslib geeft aanleiding tot problemen als een verminderde transportcapaciteit, stankontwikkeling ten gevolge ...
help
Duurzame slibverwerking waar liggen de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen? \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Rulkens, W.H. \ 2003
De ontwikkeling van de zuivering van stedelijk afvalwater gedurende de afgelopen dertig jaar wordt gekenmerkt door een continue verbetering van de kwaliteit van het effluent en van de efficiëntie van het zuiveringsproces. Deze ontwikkeling loopt para ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.