Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
'Microbial ecology of activated sludge' : recensie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreuk, M. de \ 2010
Het boek 'Microbial Ecology of Activated Sludge' verschijnt tien jaar na de eerste uitgave van Seviour en Blackall in 1999. De eerste versie is intussen ver over haar uiterste houdbaarheidsdatum heen door de recente inzichten over de microbiële samen ...
help
Perspectieven voor ultrasone slibdesintegratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2010
Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen, zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundair slib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en ...
help
Hoe actief was het slib in rwzi's gedurende de winter van 2009/2010? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bluk, J. van den \ Tessel, P. \ 2010
In de winter 2009/2010 veroorzaakten de lage temperaturen in het actief slib meer problemen op de Nederlandse rwzi's dan tijdens de 'doorsnee' mildere winters. Uit een oriënterend onderzoek onder de Nederlandse waterschappen blijkt dat 26 procent van ...
help
Nieuwe routes naar afvalwaterzuivering? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Flameling, T. \ Bulk, J. van den \ 2010
Innovatieve systemen om afvalwater te zuiveren staan sterk in de belangstelling, omdat ze voordelen kunnen bieden boven de gangbare technieken. Anammoxsystemen in combinatie met actief-slib en slibgisting worden al enkele jaren succesvol toegepast. N ...
help
Nereda : het voorbeeld van een Nederlandse Innovatie [Brochure]
[2010]
Factsheet over Nereda®: een innovatieve zuiveringstechnologie die door middel van een korrelslibtechnologie de bezinkingseigenschappen van het slib tot > 10 m/h brengt. Het eenvoudige one-tank concept bereikt ongekende N en P waardes en zuivert het h ...
help
Nereda : van vinding tot internationale praktijktoepassing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruin, B. de \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Uijterlinde, C. \ 2010
Vanaf 2003 tot heden is door een intensieve Nederlandse samenwerking een nieuwe technologie voor de aerobe zuivering van (huishoudelijk) afvalwater ontwikkeld. Het betreft Nereda, die - gebruikmakend van de eigenschappen van aeroob korrelslib - biolo ...
help
NEREDA pilotonderzoeken 2003-2010 [Boek]
Berkhof, D. \ 2010
In dit rapport staan de resultaten beschreven van de tussen 2003 en 2010 uitgevoerde pilots met de aëroob-korrelslibtechnologie Nereda. Dit is een nieuwe zuiveringstechnologie waarbij het reinigende actief slib geen vlokken maar korrels vormt. Hierdo ...
help
Nereda : van korrel tot succesvolle Nederlandse innovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Roest, H.F. van der \ 2010
De Nederlandse watersector heeft met de Nereda-technologie een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke historie van afvalwaterzuivering. De technologie is gebaseerd op de biologische zuivering van afvalwater met aerobe korrels. De bouw van de rwzi Ep ...
help
Beheersing van de slibindex op de zuiveringen Willem Annapolder en Walcheren \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Augustijn, M. \ Quist, R. \ 2010
Aanleiding voor een uitgebreid onderzoek op beide rwzi's was de steeds terugkerende drijflagen op de actiefslibtanks en nabezinktanks. Beide zuiveringen hadden vaak in dezelfde perioden problemen met drijflagen. De drijflaagvorming is een potentieel ...
help
Continue thermische slibhydrolyse: lagere kosten en meer energie op de rwzi \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, L. van \ Man, A. de \ 2010
Op de rwzi Venlo van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft Sustec Consulting & Contracting (Sustec) uit Wageningen een continu proces voor thermische slibhydrolyse getest: TurboTec. Door thermische slibhydrolyse wordt meer biogas uit het zuiveri ...
help
Proces beheer baggerdepots gecertificeerd \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Linthorst, S. \ 2010
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert 16 baggerdepots waar natte baggerspecie wordt bewerkt tot ingedroogde bagger of grond. Jaarlijks wordt ongeveer 120.000 m3 baggerspecie ontvangen. Door veranderde wetgeving voor opslag en verw ...
help
Slibketenstudie II : nieuwe technieken in de slibketen [Boek]
Wiegant, W.M. \ 2010
De centrale probleemstelling van de slibketenstudie wordt als volgt verwoord: Hoe kan met een minimaal eigen verbruik aan energie in de keten, zoveel mogelijk energie worden geproduceerd uit het CZV aanwezig in het afvalwater? Bij de uitwerking van d ...
help
Uniformering gegevens rwzi's : uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Sengers, A. \ Boldrik, M. van \ Knol, E. \ 2010
Op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) wordt een groot aantal water- en slibstromen gemeten en bemonsterd in het kader van verplichtingen, die opgenomen zijn in wetgeving, vergunningen en regelingen, alsook in het kader van het (bij)sturen van ...
help
Slibretourregeling met behulp van slibspiegelmeting \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hees, M. van \ Sengers, A. \ 2010
Op 1 juli 2008 heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de meerjarenafspraak over de te bereiken energie-efficiency onderschreven. Hierin is afgesproken dat de afdeling Afvalwaterketen in de komende 15 jaar gemiddeld 2% energie- ...
help
Energiezuinige retourslibregeling \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Augustijn, M. \ 2010
De retourslibstroom op onze rwzi's heeft als doel het terugvoeren van actief slib naar de beluchtingstank. Daarnaast zal, aangezien het een recirculatiestroom is, nitraat worden teruggevoerd, hetgeen een positief effect heeft op de stikstofverwijderi ...
help
Ultrasone slibdesintegratie : ultrasone slibdesintegratie; achtergrond, perspectieven en de toekomst \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2010
Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen, zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundairslib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en m ...
help
Duurzame stikstofverwijdering uit afvalwater met de NAS-technologie \ WT-afvalwater [Artikel]
Colsen, J. \ Smet, D. \ Verstraete, W. \ Vlaeminck, S. \ 2010
Het New Activated Sludge (NAS) proces werd in 2003-2004 ontwikkeld door Colsen in samenwerking met de Universiteit van Gent en is een hybride vorm van nitrificatie/denitrificatie en gedeeltelijke nitritatie/N- kortsluitroute. Dit nieuwe proces combin ...
help
Zuiveringsslib: kostenport, energiedrager of grondstof? \ WT-afvalwater [Artikel]
Korving, L.D. \ 2010
De huidige methoden voor slibverwerking in Nederland zijn in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontwikkeld en gerealiseerd. Mede dankzij deze ontwikkeling is er op dit moment een stabiele en veilige verwerking ontstaan voor deze belangri ...
help
De bezinkbaarheid van slib uit regenwaterstelsels \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kluck, J. \ Graaf, E. de \ Boogaard, F. \ 2010
Over de kwaliteit van afstromend regenwater en regenwater uit rioolstelsels is nog steeds te weinig bekend. Hierdoor is vaak niet duidelijk of afstromend regenwater voldoende schoon is om te lozen op het oppervlaktewater. Om het zekere voor het onzek ...
help
Slibetende kannibalen : thema Waterzuivering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2010
Bacteriën, die het water zuiveren, zijn niet nieuw. Maar bacteriën, die vervolgens hun soortgenoten opeten, zijn nog niet wijdverbreid. Voordeel: het duur te verwerken zuiveringsslib neemt met 70 procent af. In Zeewolde loopt een proef met deze techn ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.