Login

Hydrotheek

help
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water [Boek]
Trijbels, Roel \ Verberkt, Bart \ Vugt, Peter van \ Koppejan, Jaap \ Koelewijn, Dirk \ Wal, Wiebe van der \ Deeke, Alexandra \ Peeters, Ruud \ Zeevalkink, Jan \ Sijstermans, Luc \ 2018
Dit rapport beschrijft de activiteiten en de resultaten van de eerste fase van het het project Supersludge. Supersludge is het acroniem voor dit ontwikkelingsproject dat een samenwerking is van het waterschap Aa en Maas, het waterschap de Dommel, Pro ...
help
Procesoptimalisatie leidt tot zeer lage fosfaatconcentraties in het effluent van een conventioneel actiefslibsysteem \ H2O online [Artikel]
Janssen, M. \ 2016
Zandfiltratie wordt regelmatig ingezet als effectieve maatregel om verregaande fosfaatverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties te realiseren. Een nadeel is echter de hoogte van de investering die is gemoeid met de bouw van een zandfilter. Dit ...
help
De waarde van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dartel, T. van \ Crielaard, J. \ 2012
Het project ‘Duurzame slibverwerking Mierlo’ heeft Waterschap De Dommel nieuwe inzichten en instrumenten opgeleverd in de waarde en mogelijkheden van zuiveringsslib. Kort samengevat: van slibverwerking naar ‘slibverwaarding’, van een uniform proces n ...
help
Minder ijzer, méér terugwinning fosfaat uit zuiveringslib! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ 2011
De natuurlijke vooraad fosforerts is beperkt en zal op termijn niet kunnen voldoen aan de vraag. Kringloopsluiting wordt meer en meer van belang, De SNB (Slibverwerking Noord-Brabant) en fosforproducent Thermphos hebben in 2006 en 2007 aan de hand va ...
help
Eerste BABE-reactor in Nederland : enting van nitrificeerders stelt stikstofverwijdering ook op lange termijn veilig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hommel, B. \ Weijers, S. \ Zandt, E. van der \ Berends, D. \ 2004
Waterschap Aa en Maas krijgt de eerste BABE-reactor in Nederland. Inmiddels is gestart met het ontwerp. Medio volgend jaar zal de BABE-reactor op de rwzi 's-Hertogenbosch in bedrijf worden genomen. uit een uitgebreide vergelijking van deelstroomtechn ...
help
Energiebeheer [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Moerman, R. \ 2007
Wordt bij het zuiveren van afvalwater en bij het bewerken van zuiveringsslib energie op een verantwoorde wijze ingezet en zijn hierbij reële energiebesparingen te realiseren? Dit zijn relevante vragen die nog niet eenduidig te beantwoorden zijn. Om m ...
help
Impact of influent data frequency and model structure on the quality of WWTP model calibration and uncertainty \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Cierkens, K. \ Plano, S. \ Benedetti, L. \ Weijers, S. \ Jonge, J. de \ Nopens, I. \ 2012
Application of activated sludge models (ASMs) to full-scale wastewater treatment plants (WWTPs) is still hampered by the problem of model calibration of these over-parameterised models. This either requires expert knowledge or global methods that exp ...
help
Literatuurstudie naar de inzetbaarheid van zwammen in de afvalwaterzuivering [Boek]
Otte, A.J. \ 2012
In dit document zijn de bevindingen van een literatuurstudie gerapporteerd. Deze studie is uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheid om zwammen in te zetten in de waterzuivering als aanvulling op de bacteriën van het actief slib. ...
help
Betere prestaties én minder energieverbruik op rwzi Soerendonk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dijk, P. van \ 2008
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Soerendonk is een biologische zuivering in het beheersgebied van Waterschap De Dommel. De rioolwaterzuivering heeft een ontwerpcapaciteit van 36.000 à 54 g BZV5 en is niet ingericht voor vergaande verwijderin ...
help
Calamiteit rwzi Eindhoven - acute drijflaagvorming op de nabezinktanks \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Verhoeven, M. \ Reitsma, B. \ 2008
In mei 2007 ontstond er op rwzi Eindhoven van Waterschap De Dommel op alle twaalf nabezinktanks in zeer korte tijd een dikke drijflaag. Deze laag te verwijderen bleek moeizaam te verlopen en een zoektocht naar de oorzaak van de drijflaagvorming werd ...
help
Drijflaagverwijdering bij de waterschappen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Telkamp, P. \ Reitsma, B. \ Dalstra, G. \ 2009
Zoals wellicht bekend, heeft in mei 2007 een calamiteit plaatsgevonden op de rwzi Eindhoven, waarbij op de 12 nabezinktanks in 3 uur tijd een dikke drijflaag was ontstaan (zie ook Neerslag (2008)1. De meest waarschijnlijke oorzaak daarvan is inmiddel ...
help
Literatuurstudie en onderzoek toepassingsmogelijkheden zand- en/of slibvangen [Boek]
Boomen, R.M. van den \ 2000
help
KALLISTO - Slimme en kosteneffectieve verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit door integrale vuilemissiereductie \ WT-afvalwater [Artikel]
Jonge, J. de \ Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2011
Onder het motto´Samen, slim, schoon´ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen Eindhoven en het watersysteem De Dommel. Centraal in de aanpak staat sturing op bas ...
help
De toegevoegde waarde van slibactiviteitstesten; nitrificatie en denitrificatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Blom, B. \ Claessen, V. \ Schellekens, M. \ 2010
Naast de verwijdering van zuurstofbindende stoffen is de nutriëntenverwijdering één van de hoofddoelen van een rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). In de lozingsvergunning van een rwzi worden (steeds strengere) eisen gesteld aan totaal-fosfaat en t ...
help
Optimalisatie procesregeling rwzi Eindhoven draagt bij aan MJA-doelstelling Waterschap De Dommel \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ 2010
Waterschap De Dommel heeft in mei 2008 een praktijkonderzoek gestart op de rwzi Eindhoven naar de mogelijkheden en de grenzen van het actiefslibproces van deze zuivering met betrekking tot de stikstof- en fosfaatverwijdering. Dit onderzoek wordt in t ...
help
Nader- en verwerkbaarheidsonderzoek dommelspecie RWZI te Boxtel [Boek]
Service Centrum Grondreiniging \ 1994
help
Meten en modelleren van het stromingsgedrag in de actief slibtanks van de rwzi Eindhoven met CFD \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Bosma, A. \ Dalstra, G. \ Verhoeven, M. \ Reitsma, B. \ 2007
Het onderzoek en inzicht in waterstromen op rioolwaterzuiveringen is tot nu toe achtergebleven bij het inzicht in biologische processen. De stroming in een actief-slibtank kan echter gevolgen hebben voor de optimale werking van de actief-slibtank. Do ...
help
Ontwikkeling van een structurele aanpak voor het continue gebruik van actief slibmodellen in het dagelijks beheer van RWZI's \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Sin, G. \ De Pauw, D. \ Weijers, S. \ Vanrolleghem, P.A. \ Nopens, I. \ 2007
Een structurele aanpak voor het continue gebruik van dynamische slibmodellen in het dagelijks beheer en bedrijfsvoering van RWZI's werd ontwikkeld en geëvalueerd. Het globale doel is om kennis en in-huis competentie te genereren voor het betrouwbaar ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.