Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Inventarisatie richtlijnen en ervaringen voorkomen van slibuitspoeling op RWZI's [Boek]
Leusden, M. van \ Kruit, J. \ 2009
Uit de bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2006 blijkt dat er op rwzi’s nog regematig overschrijdingen plaatsvinden van de effluenteisen. In bijna de helft van de gevallen heeft dat te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent (m ...
help
Gisting biomassa efficiënter \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bisseling, B. \ Betuw, W. van \ 2008
De vergisting van organisch materiaal is een gebruikelijke en duurzame methode om biogas op te wekken. Hiervoor worden afvalstromen gebruikt als zuiveringsslib, mest of restproducten uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. In de gistingstank ...
help
Slibketenstudie II : nieuwe technieken in de slibketen [Boek]
Wiegant, W.M. \ 2010
De centrale probleemstelling van de slibketenstudie wordt als volgt verwoord: Hoe kan met een minimaal eigen verbruik aan energie in de keten, zoveel mogelijk energie worden geproduceerd uit het CZV aanwezig in het afvalwater? Bij de uitwerking van d ...
help
Menging en voortstuwing van actief-slibsystemen in ronde reactoren [Boek]
Hulsbeek, J. \ 2006
Na circa 10 jaar ervaring met ronde reactoren (actief-slibtanks) blijkt dat op diverse locaties de vereiste voorstuwing en menging in de diverse ringen niet optimaal verloopt. Onjuiste mengprincipes en onjuiste locaties van voortstuwers en recirculat ...
help
Verlaging van slibgehalte in de zomer bespaart veel energie en is ongeveer kostenneutraal \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Wiegant, W. \ Piekema, P. \ Man, A. de \ 2009
Verlaging van het slibgehalte in de zomer leidt tot besparing op de beluchtingsenergie op een RWZI. De besparing varieert afhankelijk van het type installatie en vooral met het type beluchting. Bij puntbeluchting bedraagt de besparing op de beluchtin ...
help
A practical protocol for dynamic modelling of activated sludge systems \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Hulsbeek, J.J.W. \ Kruit, J. \ Roeleveld, P.J. \ 2002
Use of dynamic simulation models has become standard practice in The Netherlands. Since the introduction around 5 years ago more then 100 full scale wastewater treatment plants have been modelled Initially very different approaches have been used var ...
help
De integrale slibketen gemodelleerd en geanalyseerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Wiegant, W. \ Koopmans, W. \ Kamphuis, H. \ Uijterlinde, C. \ 2006
Afvalwaterslib wordt gevormd tijdens de behandeling van afvalwater. De hele slibketen bestaat uit de vorming, behandeling, indikking, vergisting en ontwatering van dit slib op de rwzi en de verdere verwerking bij de eindverwerker van het slib. Deze k ...
help
Stabiele fosfaat- en stikstofverwijdering van zuivelafvalwater is mogelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pruim, J. \ Kruit, J. \ Gennip, R. van \ 2007
Voor Friesland Foods (het voormalige Friese Vlag) vormt water een essentieel onderdeel van het productieproces. Het bedrijf wil op haar productielocaties het (afval)waterverbruik terugdringen zonder daarbij concessies te doen aan de productveiligheid ...
help
Voorkomen van slibuitspoeling op rwzi’s vereist goed drogestofbeheer [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruit, J. \ Leusden, M. van \ Uijterlinde, C. \ 2009
Uit de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer van 2006 bleek dat regelmatig overschrijdingen van lozingsvergunningen plaatsvinden. Hierbij wordt het criterium ‘one-out, all-out’ gehanteerd voor fosfaat, stikstof, BZV en zwevende stof. Voor 47 procent ...
help
Mengen en voortstuwen in ronde actief-slibreactoren kan beter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hulsbeek, J. \ Kruit, J. \ Hunze, M. \ Uijterlinde, C. \ 2007
Na circa tien jaar ervaring met ronde actief-slibtanks blijkt dat op diverse locaties de vereiste voortstuwing en menging in de diverse ringen niet optimaal verloopt. Onjuiste mengprincipes en onjuiste locaties van voortstuwers en recirculatiestromen ...
help
Slibketenstudie : onderzoek naar de energie- en kostenaspecten in de water- en slibketen [Boek]
Wiegant, W.M. \ 2005
Samen met de slibproducenten en -verwerkers (slibindikking, slibverbranding) is een toekomstvisie op de integrale water- en slibketen opgesteld die als leidraad voor toekomstig beleid kan dienen (onderzoek, investeringen). De voornaamste aspecten die ...
help
Evaluatie van mengsystemen voor mestvergistingsinstallaties [Boek]
Haskoning \ 1989
Doel van het onderzoek was de selectie en het testen van goedkope, bedrijfzekere systemen voor het mengen van mest in semicontinu gevoede mestvergistingsinstallaties. Naast een inventarisatie van geschikte mengsystemen op basis van literatuurgegevens ...
help
KALLISTO - Slimme en kosteneffectieve verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit door integrale vuilemissiereductie \ WT-afvalwater [Artikel]
Jonge, J. de \ Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2011
Onder het motto´Samen, slim, schoon´ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen Eindhoven en het watersysteem De Dommel. Centraal in de aanpak staat sturing op bas ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.