Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Nieuwe slibeindverwerking in Noord-Nederland: slibdroging met restwarmte of een 'slibenergiefabriek' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Berg, R. \ Brandse, F. \ Geerse, H. \ 2011
Wetterskip Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Reest en Wieden en Velt en Vecht moeten op korte termijn (2015-2018) nieuwe contracten voor de slib-eindverwerking afsluiten. Uit de slibketenstudie II blijkt dat door droging met ...
help
(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met en zonder restwarmte [Boek]
Meddeler, Barry \ Reitsma, Berend \ Zwart, Feije de \ 2013
In deze STOWA rapportage zijn de kansen van slibdroging in kassen voor de Nederlandse situatie beschreven. Er wordt inzicht gegeven in de potenties van de techniek van kassendroging aan de hand van (voornamelijk Duitse) praktijkervaringen en literatu ...
help
Communaal afvalwater op temperatuur houden voor actiever slib in RWZI's : uitvoering van empirisch en modelmatig onderzoek [Boek]
Tessel, P.J. \ Pijl, P.P. van der \ 2006
In moderne rwzi’s speelt de temperatuur van het actief slib een belangrijke rol. Dit geldt met name voor het vergaand verwijderen van stikstofverbindingen uit afvalwater. Bij het doorrekenen van zuiveringsprocessen dient een minimumtemperatuur van he ...
help
Hoe actief was het slib in rwzi's gedurende de winter van 2009/2010? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bluk, J. van den \ Tessel, P. \ 2010
In de winter 2009/2010 veroorzaakten de lage temperaturen in het actief slib meer problemen op de Nederlandse rwzi's dan tijdens de 'doorsnee' mildere winters. Uit een oriënterend onderzoek onder de Nederlandse waterschappen blijkt dat 26 procent van ...
help
Nieuwe routes naar afvalwaterzuivering? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Flameling, T. \ Bulk, J. van den \ 2010
Innovatieve systemen om afvalwater te zuiveren staan sterk in de belangstelling, omdat ze voordelen kunnen bieden boven de gangbare technieken. Anammoxsystemen in combinatie met actief-slib en slibgisting worden al enkele jaren succesvol toegepast. N ...
help
Energiebesparing rwzi Eindhoven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Flameling, T. \ 2004
De rwzi Eindhoven wordt met een aanvoer van 750.000 inwonerequivalenten (i.e. à 136 g TZV/dag) in 2006 de derde rwzi van Nederland. De bestaande installatie is een hoogbelaste rwzi met een jaarlijks energieverbruik van bijna 15 miljoen kWh. De instal ...
help
Baggeren in stedelijke watergangen: dweilen met de kraan open? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bloemendal, M. \ Lekkerkerk, J. \ Penaililo, R. de \ 2008
Het dichtslibben van stedelijke watergangen wordt doorgaans curatief verholpen: baggerwerkzaamheden kosten veel tijd en geld en zorgen voor de nodige overlast. Tauw heeft samen met Deltares onderzoek verricht naar mogelijkheden om de aanwas van stede ...
help
The limits and ultimate possibilities of technology of the activated sludge process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
The Dutch research organisation STOWA initiated a research project entitled “The Boundaries of the Activated Sludge Process” to investigate the possibilities and limitations of activated sludge processes to improve the effluent quality. The study aim ...
help
Behandeling van stedelijk afvalwater met het Drie-slibsoortensysteem : onderzoek op beperkte praktijkschaal [Boek]
STOWA \ 2001
help
Proefproject toont inzetbaarheid koude immobilisatie aan (2) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Frénay, J.W. \ Feenstra, L. \ Bos, S.C. \ 2004
Betreffende de aanleg van een regionale weg in Groningen met een fundering van verontreinigde, gerijpte baggerspecie worden in dit artikel van dit proefproject het vooronderzoek, de uitvoering en de kosten behandeld
help
Groningen verwerkt baggerspecie tot wegfundering in proefvak \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bos, S.C. \ Delemarre, H.J. \ Voetberg, R.H. \ 2002
De gemeente Groningen heeft een proefvak aangelegd met een wegfundering van geïmmobiliseerde baggerspecie. Met de proef wil men de toepasbaarheid van koude immobilisatie op praktijkschaal aantonen
help
Bezinkbaarheid verontreinigingen in slib bezinkvoorziening regenwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kluck, J. \ Graaf, E. de \ Baars, E. \ 2008
Voor het ontwerpen van bezinkvoorzieningen bij regenwaterlozingen is er onvoldoende inzicht in hoe snel de verontreinigingen bezinken. Voor dit inzicht is het slib uit de bezinkvoorziening in het Julianapark te Amsterdam uitgebreid geanalyseerd. Dit ...
help
Uniformering gegevens rwzi's : uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Sengers, A. \ Boldrik, M. van \ Knol, E. \ 2010
Op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) wordt een groot aantal water- en slibstromen gemeten en bemonsterd in het kader van verplichtingen, die opgenomen zijn in wetgeving, vergunningen en regelingen, alsook in het kader van het (bij)sturen van ...
help
De bezinkbaarheid van slib uit regenwaterstelsels \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kluck, J. \ Graaf, E. de \ Boogaard, F. \ 2010
Over de kwaliteit van afstromend regenwater en regenwater uit rioolstelsels is nog steeds te weinig bekend. Hierdoor is vaak niet duidelijk of afstromend regenwater voldoende schoon is om te lozen op het oppervlaktewater. Om het zekere voor het onzek ...
help
Klein Vogelenzang een pilot van kwaliteitsbaggeren : dossier bodembeheer & bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Haan, W.F. de \ Coopmans, A.H.M. \ Sjoerdsma, D.G. \ 2015
Hoogheemraadschap van Rijnland is een proef begonnen met kwaliteitsbaggeren als middel om waterkwaliteit te verbeteren. In de plas Klein Vogelenzang is het doel 100 procent van de fosfaathoudende bagger te verwijderen. Als de waterkwaliteit significa ...
help
De mogelijkheden en grenzen van het actief-slibproces: een verkenning \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Mulder, J.W. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
Het actief-slibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fo ...
help
Lagere slibvolume-indices bij biologisch defosfaterende rwzi's : uitdaging bij het ontwerp van nabezinktanks [thema: afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Uiterwijk, A. \ 2000
Overzicht en evaluatie van de verschillende typen zuiveringsprocessen in bio-P rwzi's in Nederland. Perfectionering van de processen heeft geleid tot een lagere slibvolume-index, waardoor bij het ontwerp van de nabezinktanks uitgegaan kan worden van ...
help
Verhoogde oppervlaktebelasting nabezinktanks rwzi Amsterdam-west \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Kramer, J.F. \ Mulder, M. \ Jong, P. de \ 2001
In verband met de beperkt beschikbare ruimte voor de nabezinktanks van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-west dienen creatieve ontwerpoplossingen gevonden te worden. Twee mogelijkheden worden uitgewerkt: dieper bouwen dan volgens de ...
help
Randvoorziening voor regenwater functioneert goed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Baars, E. \ 2004
In Amsterdam Oost is in 1993 een bezinkbak voor regenwater gebouwd als alternatief voor een verbeterd gescheiden stelsel (VGS). De oplossing siert zich door de eenvoud ervan, namelijk het aanbrengen van een damwand in het oppervlaktewater bij de rege ...
help
Pilotonderzoek op rwzi Franeker met nageschakelde continue zandfiltratie [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuipers, H. \ Wouters, J. \ Flameling, A. \ Bouma, S. \ 2004
De rwzi Franeker moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan de huidige en nieuwe eisen ten aanzien van de parameters zwevend stof, fosfaat en stikstof. Na onderzoek van diverse mogelijkheden in de jaren 2000-2003 is geconcludeerd dat de inzet van ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.