Login

Hydrotheek

help
Baggeren kan op veel manieren : inventarisatie van kleinschalige baggertechnieken : thema: (Water)bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Drossaert, W.M.E. \ Talsma, M.J.G. \ 2001
In opdracht van Stowa is gekeken naar diverse methoden van baggertechniek van sloten
help
Slibvangsysteem kan baggeren overbodig maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goddijn, E. \ 2011
Om watergangen op diepte en de waterkwaliteit op voldoende peil te houden moet het ontstane slib geregeld worden verwijderd. Tot nu toe gebeurt dat vrijwel altijd door met een zekere regelmaat de watergangen uit te baggeren. Dit verstoort echter het ...
help
De natuurlijke ontwatering van afvalslib afkomstig uit de industriezandwinning [Studentenverslag]
Casteren, J.T.A.M. van \ 1995
help
Verhouding marien- en fluvatiel slib in Saeftinge in verband met het gebruik van de C12/C13 methode [Brief]
Storm, K. \ 1992
Het Land van Saeftinge wordt door de groote van het gebied vanuit verschillende delen van de Westerschelde gevuld. Hierdoor kan binnen Saeftinge een gradiënt in de verhouding fluviatiel-marien slib worden verwacht
help
Slibbalans Loosdrechtse Plassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voort, J. \ Koomans, R. \ Hofstra, J. \ 2003
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en vecht probeert met een herstelplan de Loosdrechtse plassen weer helder te krijgen. Eerder onderzoek toonde aan dat het zeer fijne, zwevende slib in het water in belangrijke mate bijdraagt aan de vertroebeling van ...
help
Monitoring HCB-gehalten in het sediment en zwevend materiaal van het Zeehavenkanaal te Delfzijl (1996-2001) [Boek]
Eggens, M. \ 2002
In 1994 is het Zeehavenkanaal te Delfzijl gesaneerd vanwege te hoge gehalten aan hexachloorbenzeen (HCB). Echter, de laatste 3 procent van het HCB is blijven liggen, omdat deze alleen met relatief hoge kosten kon worden verwijderd. Sindsdien is er ee ...
help
Concentratie metingen Partech troebelheidsmeter : stand van zaken [Boek]
Slagmolen, H.C. \ 1982
Om de meetwaarden van de troebelheidsmeter van het fabrikaat Partech goed te kunnen interpreteren was het noodzakelijk na te gaan in welke mate deze meetwaarden beïnvloed zouden kunnen worden door de samenstelling van het gesuspendeerd materiaal. Hie ...
help
Bemonstering van de visstand in de Loosdrechtse Plassen [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2006
De wateren van de Loosdrechtse Plassen zijn onderhevig aan een sterke vertroebeling. Al geruime tijd wordt er nagedacht over maatregelen om de water- en ecologische kwaliteit van het plassencomplex te verbeteren. Als hoofdoorzaak voor de vertroebelin ...
help
Slib in het zomerbed van de Maas, kwantitatieve aspecten in relatie tot ecologische ontwikkeling = Sediment in the main channel of the river Meuse, study on the quantitative effects of sediment on the ecological development = La sédimentation dans le lit mineur de la Meuse, étude des effets quantitatifs de la sédimentation sur l'évolution écologique [Boek]
Burg, M.C. van den \ 2000
help
Sedimentbalans Rijntakken 2000 : een actualisatie van de sedimentbalans voor slib, zand en grind van de Rijntakken in het beheersgebied van de Directie Oost-Nederland [Boek]
Brinke, W.B.M. ten \ 2001
help
Nader onderzoek slibbalans Loosdrechtse Plassen : bodem in beeld [Boek]
Koomans, R.L. \ 2002
help
Sedimentatie en erosie van zwevend stof in nevengeulen [Boek]
Wijngaarden, M. van \ 1998
help
Meer grip op baggervolumes : thema water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Riskes, G. \ Geirnaert, K. \ Berghuis, K. \ 2014
De baggersector heeft genoeg van de eindeloze discussies over baggervolumebepalingen in waterschapswateren. Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdra ...
help
Effecten van systeemingrepen op de water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde [Boek]
Lefèvre, F.O.B. \ Salden, R.M. \ 2000
Het Schelde-estuarium is al sinds lange tijd het werkterrein van de mens. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal ingrepen in het fysische systeem van het estuarium, die gedurende een lange reeks van jaren werden uitgevoerd. Ook tegenwoordig worde ...
help
Turfkoelen : monitoringsrapportage 1980-2009 : ontwikkeling van de noordelijke plas van de Turfkoelen na de herinrichting van 1998 [Boek]
Smits, M. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
De Turfkoelen is een oude Roermeander. Een zandweg verdeelt het gebied in twee delen: - het zuidelijke deel, dat wordt gekenmerkt door een voedselarme plas omgeven door een fraai berkenbroekbos en gagelstruweel; - het noordelijke deel, dat eveneens u ...
help
Hoe schoon zijn de RWZI's en gemalen? : de kwaliteit van water en zwevend stof dat via rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen op het Noordzeekanaal komt : uitwerking van meetgegevens uit 2002 [Boek]
Zindler, J.A. \ 2004
De belasting van het Noordzeekanaal vanuit de gemalen van met name de stoffen die aan zwevend stof gebonden zijn, is nagenoeg onbekend. Daarnaast bestaat het vermoeden dat de RWZI’s een aanzienlijke bijdrage leveren aan de belasting van bestrijdingsm ...
help
Analyse van monsters uit Almere op aanwezigheid cyanotoxines [Boek]
Lurling, M. \ 2009
Er worden verschillende groepen van cyanotoxines onderscheiden, waarvan op basis van de werking de neurotoxines, cytotoxines en hepatotoxines de belangrijkste zijn. Dit document beschrijft de resultaten van een spoedanalyse van twee potten met drijfl ...
help
Literatuurstudie en onderzoek toepassingsmogelijkheden zand- en/of slibvangen [Boek]
Boomen, R.M. van den \ 2000
help
De baggerbuffer: 'Bagger van last tot lust' : waterkwaliteitsverbetering door hergebruik van baggerspecie in veenweidegebieden : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stook, P.J. \ Lauwerijssen, F.M. \ Egbring, G.A.R. \ 2013
De ondiepe veenplassen in het Wormer- en Jisperwater zijn troebel. Gevolg: onvoldoende licht bereikt de waterbodem en waterplanten kunnen zich niet ontwikkelen. De geringste waterbewegingen brengen het volumineuze en fosfaatrijke slib in suspensie. D ...
help
Variatie door speciatie, een casestudie in het Ketelmeer: verandering in de (vrij) opgeloste concentratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wijdeveld, A. \ Rooij, N. de \ 2002
Opgeloste stoffen in water kunnen zich met diverse stoffen binden; dit proces van speciatie is afhankelijk van een breed scala factoren in het oppervlaktewater. Speciatiemodellering geeft inzicht in de daarbij optredende processen en de ontwikkeling ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.