Login

Hydrotheek

help
Natuurontwikkeling IJssel- en Markermeer: verkenning ecologische effecten van verdiepingen [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1994
Voorliggende studie beoogt inzichtelijk te maken wat op systeemniveau de mogelijke en waarschijnlijke ecologische effecten zijn van lokale verdiepingen in de grootschalige wateren IJsselmeer en Markermeer. De ecologische effecten van verdieping worde ...
help
Bemonstering van de visstand in de Loosdrechtse Plassen [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2006
De wateren van de Loosdrechtse Plassen zijn onderhevig aan een sterke vertroebeling. Al geruime tijd wordt er nagedacht over maatregelen om de water- en ecologische kwaliteit van het plassencomplex te verbeteren. Als hoofdoorzaak voor de vertroebelin ...
help
Deposition of sediment and associated heavy metals on floodplains [Proefschrift]
Thonon, I. \ 2006
In recent years, floodplains have become widely acknowledged as important natural sinks for sediments and associated substances like nutrients, PAHs, PCBs and heavy metals. The character of floodplains will change in the near future because of landsc ...
help
Turfkoelen : monitoringsrapportage 1980-2009 : ontwikkeling van de noordelijke plas van de Turfkoelen na de herinrichting van 1998 [Boek]
Smits, M. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
De Turfkoelen is een oude Roermeander. Een zandweg verdeelt het gebied in twee delen: - het zuidelijke deel, dat wordt gekenmerkt door een voedselarme plas omgeven door een fraai berkenbroekbos en gagelstruweel; - het noordelijke deel, dat eveneens u ...
help
Vervolgbeheer Duinigermeer [Boek]
Klinge, M. \ 1996
In de periode 1992-1995 zijn in het Duinigermeer maatregelen genomen in het kader van ecologisch herstel. De visstand is uitgedund en er is een viswering aangelegd om de immigratie van gebiedsvreemde vissen te voorkomen. Hoewel deze maatregelen sterk ...
help
Bemonstering van de visstand in de Binnenschelde in 1992 [Boek]
Klinge, M. \ 1993
De Binnenschelde ontstond in 1987 door indijking van een deel van de Oosterschelde bij Bergen op Zoom. Door toevoer van water uit het Zoommeer is de Binnenschelde tot een zoet water geworden. Het water is gemiddeld 1,5 meter diep en het oppervlakte b ...
help
Continuering experimenteel bevloeiingsonderzoek langs de Reest : eindrapport 2006 [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2007
Doel van het project is het bevloeiingsexperiment te continueren en kennis te genereren over de effecten van bevloeiing op de lange termijn en de effectiviteit van bevloeiing als praktijkgerichte maatregel voor herstel van verdroogde en verzuurde Dot ...
help
Saneringsonderzoek De Laarder wasmeren en wateren II : eindrapportage [Boek]
Bockting, G.J.M. \ Leerdam, A. van \ Luyten, C.J.L.M. \ 1999
help
De baggerbuffer: 'Bagger van last tot lust' : waterkwaliteitsverbetering door hergebruik van baggerspecie in veenweidegebieden : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stook, P.J. \ Lauwerijssen, F.M. \ Egbring, G.A.R. \ 2013
De ondiepe veenplassen in het Wormer- en Jisperwater zijn troebel. Gevolg: onvoldoende licht bereikt de waterbodem en waterplanten kunnen zich niet ontwikkelen. De geringste waterbewegingen brengen het volumineuze en fosfaatrijke slib in suspensie. D ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.